สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KCAR บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
11.70 13.20 / 10.50 12.08 1.43 250.00 2,925.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2562 18:17   จ่ายปันผล (แก้ไข template)
13 ส.ค. 2562 17:13   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2562 17:09   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 2562 17:08   จ่ายเงินปันผล
14 พ.ค. 2562 18:05   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2291-8888
เบอร์โทรสาร 0-2291-4488
URL http://www.krungthai.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/1/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/12/2548
ราคา IPO (บาท) 4.40 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยให้บริการแก่ลูกค้าประเภทองค์กร และบริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น (Short Term Rental) ตั้งแต่รายวัน ถึงรายเดือน โดยให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคล โดยให้บริการแบบครบวงจรด้วยรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน และมีรถยนต์ให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.50% 1,569 26.66% 1,618
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.09% (ณ วันที่ 23/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.46% (ณ วันที่ 23/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.86 1.56 -0.07
  20 วัน - 3.28 4.75
  60 วัน 0.86 -8.17 -1.40
  120 วัน -0.85 -13.99 -0.09
  YTD 10.38 -8.50 4.83
  P/E (X) 12.08 20.42 18.73
  P/BV (X) 1.43 3.19 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.16 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล 50,512,400 20.20
  2. นาย พิชิต จันทรเสรีกุล 34,000,000 13.60
  3. นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล 34,000,000 13.60
  4. นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล 25,000,000 10.00
  5. น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล 20,221,000 8.09
  6. น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล 20,000,000 8.00
  7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 17,503,800 7.00
  8. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 5,511,100 2.20
  9. น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 4,096,900 1.64
  10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) 2,230,700 0.89

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย พิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน กรรมการ
  4. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาง สุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย การุณ เลาหรัชตนันท์ กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 250.00  250.00  250.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,925.00  2,650.00  3,900.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.70  10.60  15.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.17  7.84  7.72 
  P/BV (X) 1.43  1.35  2.02 
  P/E (X) 12.08  9.94  10.51 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.41  11.53  69.87 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.44  1.67  11.22 
  Beta 0.35  0.32  0.37 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 10.38  -32.05  26.83 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.84  10.00  6.54 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.83  0.89  0.69 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.40 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.40 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.55 บาท 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.51 บาท 01 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.72 บาท 12 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.30 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย พจน์ อัศวสันติชัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 60.42 76.93 89.86 248.28 162.18
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ 30.04 116.72 21.08 0.07 55.55
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 199.02 155.66 182.00 - -
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 199.02 155.66 182.00 - -
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 176.00 176.70 177.23 175.32 147.24
  รวมสินทรัพย์ 5,271.56 4,791.52 4,832.58 4,999.09 4,639.50
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 1,377.01 1,201.94 1,180.73 1,441.58 1,346.53
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 91.69 27.03 93.71 301.18 173.86
  รวมหนี้สิน 3,229.64 2,788.56 2,805.22 2,985.18 2,657.29
  ทุนจดทะเบียน 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 162.45 162.45 162.45 162.45 162.45
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.00 0.18 0.01 0.00 0.02
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,629.47 1,590.33 1,614.90 1,601.46 1,569.75
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,041.92 2,002.96 2,027.36 2,013.91 1,982.22
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล - - - - -
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 38.13 41.44 80.34 76.35 67.43
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ -38.13 -41.44 -80.34 -76.35 -67.43
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,010.09 994.01 2,081.43 2,092.39 2,002.97
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ - - - - -
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 881.05 848.62 1,791.05 1,703.24 1,602.89
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 90.91 103.94 210.03 312.80 332.64
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 114.57 126.37 253.96 340.44 330.60
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.46 0.51 1.02 1.36 1.32
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -311.42 387.23 533.75 130.32 -226.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.86 -119.13 -26.69 26.39 -1.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 282.84 -439.45 -665.48 -70.60 331.87
  เงินสดสุทธิ -29.44 -171.35 -158.42 86.10 104.33
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.97 15.30 12.57 17.04
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.92 5.35 4.27 6.49
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.34 12.71 12.20 16.27

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -9.34 -22.58 -25.40 2.98


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น