สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KBSPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 05 มี.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
10.00 10.10 / 8.80 - 0.90 2,800.00 2,800.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ก.พ. 2564 19:10   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
17 ก.พ. 2564 18:22   แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2
15 ก.พ. 2564 19:52   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
15 ก.พ. 2564 19:51   งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
11 ก.พ. 2564 19:00   รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100
เบอร์โทรสาร 0-2670-0430
URL http://www.kbspif.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/5/2020 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/08/2563
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในผลประโยชน์คิดเป็นอัตรา 62% ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขนาดเล็ก (SPP) ประเภทพลังงานความร้อนร่วมซึ่งใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) (KBS)) โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2582

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 18 ส.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  84.68% 4,898
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 05/03/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 05/03/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.52 0.24 -1.59
  20 วัน 2.56 -0.29 -0.59
  60 วัน 7.53 4.30 0.96
  120 วัน - -14.92 -15.04
  YTD 6.38 2.24 -0.15
  P/E (X) - 38.53 40.32
  P/BV (X) 0.90 1.75 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.37 0.67 1.71

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 42,000,000 15.00
  2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,457,800 6.23
  3. บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,000,000 6.07
  4. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 10,000,000 3.57
  5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,000,000 2.86
  6. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,000,000 2.86
  7. KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND 6,180,400 2.21
  8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.79
  9. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.79
  10. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 4,000,000 1.43

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  05 มี.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 280.00  280.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,800.00  2,632.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 10.00  9.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.11  11.24 
  P/BV (X) 0.90  0.84 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.53  10.00 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.53  3.15 
  Beta 0.15  0.18 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 11.18  (ข้อมูล ณ วันที่ 05/03/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.38  -6.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.99  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสมเพียง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.254 บาท 17 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  18 ส.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.245 บาท 21 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุชาดา ตันติโอฬาร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (18/08/63 
  -31/12/63) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 3,037.85
  เงินสด 27.95
  ลูกหนี้ 49.68
  รวมสินทรัพย์ 3,115.65
  เจ้าหนี้ -
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ -
  รวมหนี้สิน 2.08
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2,800.00
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 313.58
  สินทรัพย์สุทธิ 3,113.58
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 11.12
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (18/08/63 
  -31/12/63) 
  รายได้จากเงินลงทุน 95.16
  รายได้อื่น -
  รวมรายได้ 95.16
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3.69
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.25
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ -
  รวมค่าใช้จ่าย 5.90
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 89.26
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (18/08/63 
  -31/12/63) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -2,703.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,731.40
  เงินสดสุทธิ 27.95
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น