สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
165.00 217.00 / 152.50 10.75 1.00 23,932.60 394,887.93
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ก.ย. 2562 17:29   แจ้งการจัดตั้งบริษัท ไอเจ็น จำกัด
20 ก.ย. 2562 07:31   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. 2562 17:16   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
29 ส.ค. 2562 17:16   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
29 ส.ค. 2562 17:15   นำส่งงบการเงินฉบับตรวจสอบสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
เบอร์โทรศัพท์ 0-2222-0000, 0-2888-8888
เบอร์โทรสาร 0-2470-1144
URL www.kasikornbank.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/06/1945 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/02/2519
ราคา IPO (บาท) 320.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 26/05/2536

ลักษณะธุรกิจ
ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 958 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเอง 11,985 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
73.44% 48,259 75.68% 39,257
การถือครองหุ้นต่างด้าว 48.98% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 48.98%
การถือครองหุ้น NVDR  21.52% (ณ วันที่ 20/09/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.30 1.07 1.27
20 วัน 4.43 3.38 3.75
60 วัน -14.73 -4.38 -10.48
120 วัน -13.84 -4.45 -14.29
YTD -10.81 -2.00 -14.75
P/E (X) 10.75 9.55 18.65
P/BV (X) 1.00 0.93 1.83
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.68 0.25 0.95

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 ก.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 517,148,180 21.61
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 205,664,918 8.59
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 140,753,059 5.88
4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 84,795,058 3.54
5. สำนักงานประกันสังคม 69,043,300 2.88
6. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 58,437,157 2.44
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 50,780,228 2.12
8. GIC PRIVATE LIMITED 44,720,900 1.87
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 38,996,948 1.63
10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 30,797,300 1.29

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาง สุจิตพรรณ ล่ำซำ รองประธานกรรมการ
3. นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ
4. นาย ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5. น.ส. ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
6. นาย พิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
7. นาย พัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
8. นาย อภิชัย จันทรเสน กรรมการ
9. นาย สาระ ล่ำซำ กรรมการ
10. น.ส. เจนนิสา คูวินิชกุล กรรมการ
11. น.ต. นลินี ไพบูลย์ กรรมการอิสระ
12. นาย สราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นาย กลินท์ สารสิน กรรมการอิสระ
15. นาง พันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
16. นาย วิบูลย์ คูสกุล กรรมการอิสระ
17. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
18. นาย ชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
20 ก.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,393.26  2,393.26  2,393.26 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 394,887.93  442,753.14  555,236.36 
ราคา (บาท/หุ้น) 165.00  185.00  232.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 165.40  154.82  143.09 
P/BV (X) 1.00  1.19  1.62 
P/E (X) 10.75  11.92  14.28 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 75.39  104.71  77.09 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,858.58  2,123.19  1,521.27 
Beta 0.86  1.03  1.36 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -10.81  -20.26  30.70 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.42  2.16  1.72 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.26  0.26  0.25 
นโยบายเงินปันผล ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.50 บาท 27 ก.ย. 2562 เงินปันผล
- 3.50 บาท 30 เม.ย. 2562 เงินปันผล
- 0.50 บาท 27 ก.ย. 2561 เงินปันผล
- 3.50 บาท 30 เม.ย. 2561 เงินปันผล
- 0.50 บาท 28 ก.ย. 2560 เงินปันผล
- 3.50 บาท 28 เม.ย. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 47,775.39 63,734.37 66,739.60 67,824.63 60,588.80
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 424,168.81 443,227.56 461,987.29 426,092.01 349,206.52
เงินลงทุนสุทธิ 777,691.58 609,188.82 662,571.90 536,406.09 650,378.89
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 1,816,251.98 1,732,958.25 1,797,973.75 1,702,740.02 1,615,860.52
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 1,944,849.68 1,848,191.03 1,924,748.42 1,812,356.30 1,707,234.70
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 118,336.53 107,227.26 117,689.56 101,983.44 82,418.06
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 23,806.60 19,607.01 22,213.59 17,444.12 15,443.88
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 52,748.13 49,108.94 48,525.13 50,136.65 49,727.87
รวมสินทรัพย์ 3,256,294.11 3,025,196.63 3,155,090.81 2,900,840.77 2,845,867.58
เงินรับฝาก 2,004,953.15 1,902,534.99 1,995,000.64 1,878,672.04 1,794,835.10
เงินกู้ยืม 68,617.84 67,990.04 70,566.89 70,575.04 96,375.83
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 2,813,768.78 2,624,009.97 2,737,268.89 2,513,018.48 2,491,955.98
ทุนจดทะเบียน 30,486.15 30,486.15 30,486.15 30,486.15 30,486.15
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 23,932.60 23,932.60 23,932.60 23,932.60 23,932.60
- หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
- หุ้นสามัญ 23,932.60 23,932.60 23,932.60 23,932.60 23,932.60
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 18,103.11 18,103.11 18,103.11 18,103.11 18,103.11
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 326,530.08 299,087.94 315,140.33 284,316.53 259,924.04
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 395,840.61 361,246.53 376,297.55 348,625.13 321,746.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 46,684.72 39,940.14 41,524.37 39,197.17 32,165.48
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 64,588.10 60,651.27 123,921.92 119,337.28 115,872.88
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 13,566.57 12,588.85 25,384.41 25,176.27 26,195.09
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 51,021.53 48,062.42 98,537.51 94,161.01 89,677.79
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,806.50 4,967.89 7,122.88 9,332.04 14,335.19
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 24,581.03 25,960.29 51,186.82 51,757.10 48,631.26
กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 33,751.59 32,664.72 68,347.67 66,371.95 63,854.38
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 16,590.42 15,445.15 31,369.41 31,007.96 30,201.49
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 6,095.19 6,005.02 12,648.52 12,917.44 12,433.82
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 6,704.88 6,181.01 13,069.48 10,451.16 9,687.94
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 28,018.15 30,933.95 54,602.82 48,674.22 55,795.69
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 19,973.23 21,682.46 38,459.12 34,338.25 40,174.10
กำไรต่อหุ้น (บาท) 8.35 9.06 16.07 14.35 16.79
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 87,969.76 99,050.75 151,398.20 -88,535.43 171,419.92
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -97,608.43 -91,105.47 -142,903.99 127,860.01 -171,972.65
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -9,318.06 -12,035.30 -9,577.27 -32,082.53 4,912.88
เงินสดสุทธิ -18,956.72 -4,090.02 -1,083.06 7,242.04 4,360.15
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.71 10.60 10.61 10.24
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.65 1.79 1.80 1.69
อัตรากำไรสุทธิ (%) 21.72 23.68 21.10 19.03

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -7.88 13.18 12.00 -14.53


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น