สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
sSET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.16 4.48 / 1.96 22.57 3.68 528.00 3,660.79 4,239.51 170.64 15.78
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 พ.ย. 2563 13:17   แก้ไขข่าวการจ่ายปันผลระหว่างกาล
13 พ.ย. 2563 17:05   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 17:05   ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 พ.ย. 2563 17:04   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 17:03   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2805-2756-60
เบอร์โทรสาร 0-2805-2751-52
URL www.karmarts.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/05/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/01/2538
ราคา IPO (บาท) 70.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.60 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.60 @ 02/03/2555

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/07/2555
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / พาณิชย์

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และผิวกาย, กลุ่มอุปกรณ์ความงาม, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  72.61% 5,026 66.44% 5,628
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.25% (ณ วันที่ 22/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.34% (ณ วันที่ 22/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.52 4.24 6.01
  20 วัน 6.12 4.15 0.92
  60 วัน 29.19 22.90 4.67
  120 วัน 50.72 55.42 36.55
  YTD 5.05 2.36 1.65
  P/E (X) 22.57 30.06 29.89
  P/BV (X) 3.68 3.60 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.10 0.62 1.46

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 204,083,788 23.19
  2. นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล 39,893,333 4.53
  3. น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล 35,933,633 4.08
  4. นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล 33,025,200 3.75
  5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 30,649,733 3.48
  6. UBS AG SINGAPORE BRANCH 30,000,000 3.41
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,263,364 3.21
  8. นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ 25,009,333 2.84
  9. นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์ 24,638,000 2.80
  10. นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ 21,135,966 2.40

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ประธานคณะกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
  2. นาย ไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์ กรรมการ
  3. นาย เซียะ ซิน ลู กรรมการ
  4. นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล กรรมการ
  5. นาย วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล กรรมการ
  6. นาย คัตนานท์ ยะพานิช กรรมการ
  7. พลโท กอบบุญ วิชิต ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย พุฒิธร จิรายุส กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 880.00  880.00  880.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,660.79  3,484.79  3,396.79 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.16  3.96  3.86 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.13  1.13  1.11 
  P/BV (X) 3.68  3.50  3.46 
  P/E (X) 22.57  21.48  13.10 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.26  127.93  47.81 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 20.07  15.04  8.45 
  Beta 0.90  0.91  1.16 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.05  2.59  13.53 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.73  7.07  7.25 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.92  0.92  0.95 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.04 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.03 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.03 บาท 12 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.07 บาท 26 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.07 บาท 11 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.07 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.07 บาท 12 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.07 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.07 บาท 13 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.07 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.07 บาท 13 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.07 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 11.84 10.34 16.09 7.87 10.72
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 311.50 374.12 393.80 344.86 344.47
  สินค้าคงเหลือ 374.55 312.48 312.98 348.28 304.94
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 747.48 752.10 765.92 757.20 795.98
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 468.87 426.48 480.79 413.06 293.00
  รวมสินทรัพย์ 1,586.33 1,539.52 1,604.36 1,545.27 1,346.95
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 231.96 143.19 210.42 148.30 175.28
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 167.10 137.51 150.37 136.39 102.95
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 31.67 22.59 22.23 22.61 21.87
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 501.85 455.60 482.27 449.44 351.35
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 81.19 96.84 100.18 109.73 126.17
  รวมหนี้สิน 583.04 552.45 582.45 559.17 477.52
  ทุนจดทะเบียน 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 88.40 88.40 88.40 88.40 88.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 15.27 15.27 15.27 15.27 15.27
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 293.28 308.05 313.21 308.68 194.82
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 995.78 980.93 1,015.31 981.81 867.77
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 7.52 6.14 6.60 4.29 1.66
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 944.43 1,117.69 1,507.72 1,500.14 1,514.32
  รายได้อื่น 4.93 13.79 18.31 23.05 37.31
  รวมรายได้ 949.36 1,132.29 1,526.03 1,649.85 1,551.63
  ต้นทุนขาย 460.22 514.51 694.91 687.80 673.79
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 359.00 365.41 493.80 536.99 504.31
  รวมค่าใช้จ่าย 821.05 879.92 1,187.44 1,224.79 1,187.88
  EBITDA 170.64 281.92 380.02 463.15 393.09
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 42.34 29.55 41.43 38.09 29.34
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 128.31 252.37 338.59 425.05 363.75
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 94.47 193.49 261.24 360.23 281.63
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.22 0.30 0.41 0.32
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 157.73 229.96 326.56 230.97 286.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -29.99 -16.72 -35.86 -25.77 -68.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -131.99 -210.78 -282.48 -208.04 -218.06
  เงินสดสุทธิ -4.25 2.46 8.22 -2.84 0.62
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.49 1.65 1.59 1.68
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.41 26.48 26.16 38.95
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.73 21.65 21.50 29.39
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.59 0.56 0.57 0.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.86 1.07 0.97 1.14
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 51.27 53.97 53.91 54.15
  EBIT Margin (%) 13.52 22.29 22.19 25.76
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.95 17.09 17.12 21.83

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -15.50 -0.86 0.50 -0.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -10.55 -1.85 1.03 2.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -16.16 -0.98 -7.50 6.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -6.69 10.23 -3.05 3.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -51.18 -34.28 -27.48 27.91

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.89 4.16 4.08 4.35
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 93.77 87.80 89.41 83.86
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.86 2.15 2.10 2.11
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 195.72 169.78 173.66 173.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.21 4.56 4.85 5.75
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 86.78 80.11 75.31 63.51
  วงจรเงินสด (วัน) 202.71 177.47 187.76 193.68


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น