สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JWD บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
sSET / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.90 12.30 / 6.00 41.86 3.89 510.00 12,138.00 17,678.36 1,160.96 15.23
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 พ.ค. 2564 18:32   แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย JTS และรายการเกี่ยวโยงกันในการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ JWD ถืออยู่ในบริษัทย่อยดังกล่าวให้แก่ผู้บริหาร (แก้ไข)
29 เม.ย. 2564 19:12   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27 เม.ย. 2564 19:54   แจ้งการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จำกัด
26 เม.ย. 2564 21:23   แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย JTS และรายการเกี่ยวโยงกันในการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ JWD ถืออยู่ในบริษัทย่อยดังกล่าวให้แก่ผู้บริหาร
22 เม.ย. 2564 18:37   แจ้งการเข้าทำสัญญาให้เช่าระยะยาวในทรัพย์สินโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร ของบริษัทย่อย ให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2710-4000
เบอร์โทรสาร 0-2710-4009
URL www.jwd-group.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/08/1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/09/2558
ราคา IPO (บาท) 11.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรภายในภูมิภาคอาเซียน แบ่งธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เชี่ยวชาญกลุ่มสินค้าที่ต้องการความชำนาญพิเศษในการบริหารจัดการ เช่น สินค้าอันตราย ยานยนต์และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นต้น 2. กลุ่มธุรกิจอาหาร 3. กลุ่มธุรกิจไอทีโซลูชั่น 4. กลุ่มธุรกิจการลงทุน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 30 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.70% 8,220 41.21% 4,350
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.44% (ณ วันที่ 10/05/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.62% (ณ วันที่ 10/05/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 12.26 14.83 12.43
  20 วัน 24.61 31.49 22.90
  60 วัน 33.71 36.06 27.71
  120 วัน 65.28 73.83 39.58
  YTD 42.51 40.89 30.06
  P/E (X) 41.86 N/A 40.59
  P/BV (X) 3.89 4.74 1.81
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.20 0.41 1.59

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 213,667,600 20.95
  2. นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา 128,784,180 12.63
  3. นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา 96,744,060 9.48
  4. นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา 70,923,660 6.95
  5. น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 51,653,140 5.06
  6. น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา 41,535,199 4.07
  7. น.ส. อรวรรณ วรนิจ 36,127,950 3.54
  8. น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ 35,478,149 3.48
  9. น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี 34,000,000 3.33
  10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 32,060,000 3.14

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มังกร ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา กรรมการ
  4. นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา กรรมการ
  5. นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการ
  6. นาย ธเนศ พิริย์โยธินกุล กรรมการ
  7. นาย สมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการ
  8. นาย วิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วิชญา จาติกวณิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  10 พ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,020.00  1,020.00  1,020.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 12,138.00  8,517.00  8,109.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.90  8.35  7.95 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.06  3.04  3.03 
  P/BV (X) 3.89  2.75  2.63 
  P/E (X) 41.86  25.58  24.16 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 70.84  77.33  66.53 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 81.40  24.71  24.58 
  Beta 0.86  0.95  1.93 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 42.51  5.03  13.57 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.85  2.99  2.64 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.77  0.77  0.64 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.22 บาท 28 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.25 บาท 26 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.21 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 814.96 885.54 456.39 1,218.77
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 731.37 952.41 - 158.31
  สินค้าคงเหลือ 112.89 59.95 60.23 1.87
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,782.76 2,271.26 1,991.01 1,853.24
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,130.86 2,463.42 1,990.26 1,735.22
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,690.94 5,547.68 4,366.47 3,679.31
  รวมสินทรัพย์ 9,473.70 7,818.93 6,357.48 5,532.55
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 500.59 1,073.06 192.14 215.98
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 588.97 695.68 - 150.28
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 963.39 572.15 659.28 531.02
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,411.32 2,462.86 1,603.66 1,283.43
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,810.76 2,085.94 1,586.25 1,149.45
  รวมหนี้สิน 6,222.08 4,548.80 3,189.91 2,432.88
  ทุนจดทะเบียน 510.00 510.00 510.00 510.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 510.00 510.00 510.00 510.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,335.83 1,335.83 1,335.83 1,335.83
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 455.15 489.75 382.62 583.24
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 817.40 814.37 816.66 617.98
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 823.00 823.00 815.51 815.51
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,118.38 3,149.96 3,045.10 3,047.05
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 133.24 120.18 122.47 52.62
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,857.59 3,562.34 3,207.98 2,423.30
  รายได้อื่น 32.23 41.88 32.83 48.56
  รวมรายได้ 3,922.44 3,660.24 3,283.94 2,471.86
  ต้นทุน 2,897.77 2,566.28 2,359.83 1,671.91
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 643.89 697.71 567.99 465.96
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,541.66 3,268.97 2,932.03 2,142.08
  EBITDA 1,160.96 848.20 734.76 1,209.76
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 663.25 342.21 347.65 394.77
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 497.72 505.99 387.11 814.99
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 289.97 362.79 252.13 612.13
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.28 0.36 0.25 0.60
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,188.18 452.07 497.33 528.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -710.35 -1,022.34 -1,342.35 1,105.20
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -553.30 989.63 83.89 -674.36
  เงินสดสุทธิ -75.48 419.36 -761.12 958.93
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.74 0.92 1.24
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.25 11.71 8.28
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.76 7.14 6.51
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.91 1.39 1.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.45 0.52 0.55
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.88 27.96 26.44
  EBIT Margin (%) 12.69 13.82 11.79
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.18 9.63 7.75

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 8.29 11.05 32.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 12.92 8.75 41.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 7.16 11.46 32.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.34 11.49 36.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -20.07 43.89 -58.81

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.58 3.96 4.69
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 79.66 92.15 77.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 33.53 42.71 75.99
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10.89 8.55 4.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.51 3.89 4.66
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 80.91 93.75 78.29
  วงจรเงินสด (วัน) 9.64 6.95 4.40


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้