สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JUTHA บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.55 2.22 / 0.33 N/A 6.14 1,266.63 654.43 2,178.53 51.12 49.26
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ก.ย. 2564 17:07   แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
24 ส.ค. 2564 17:06   รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีขึ้นเครื่องหมาย C
17 ส.ค. 2564 17:09   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
13 ส.ค. 2564 08:53   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)ตัวเลขต้นทุนบริการ
11 ส.ค. 2564 13:30   ชี้แจงการแก้ไขตัวเลขงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564(ฉบับภาษาไทย)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารมาโณทาวเวอร์, 153 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2260-0050
เบอร์โทรสาร 0-2259-9825, 0-2261-4813
URL www.jutha.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/6/1976 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/12/2532
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 3.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 4.00 : ใหม่ 3.00 @ 21/09/2549

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์นาวี ดังนี้ 1) บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเรือเดินทะเลของบริษัท ในเส้นทางประจำ ได้แก่ กรุงเทพ?ญี่ปุ่น?เกาหลี?กรุงเทพ และ กรุงเทพ-มาเลเซีย-ญี่ปุ่น-เกาหลี-กรุงเทพ 2) บริการให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว และเป็นระยะเวลา 3) บริการรับจ้างบริหารเรือ 4) บริการขนของขี้นลงในเรือเดินทะเล 5) บริการซ่อมบำรุงและร้กษาตัวเรือ 6) บริการนายหน้าซี้อขายเรือ 7) รับเป็นตัวแทนเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าในประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 13 มี.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
27.68% 1,933 52.52% 1,909
การถือครองหุ้นต่างด้าว 26.19% (ณ วันที่ 27/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.58% (ณ วันที่ 27/09/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.27 -0.42 -0.93
20 วัน 6.90 9.03 6.31
60 วัน 58.16 59.77 54.52
120 วัน 21.09 26.32 17.72
YTD 155.15 143.90 128.27
P/E (X) N/A N/A 20.70
P/BV (X) 6.14 3.42 1.74
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.67 2.31

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ 162,587,060 38.51
2. AUSTIN ASSET LIMITED 118,518,517 28.07
3. นาง ปริยนาฏ ยังส์ 16,090,933 3.81
4. น.ส. เกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข 15,715,000 3.72
5. นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร 6,608,500 1.57
6. นาย วิชัย จิรเจริญกิจกุล 5,870,800 1.39
7. นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์ 4,564,500 1.08
8. นาย วิชิต สมิทธิเวศม์ 2,824,233 0.67
9. นาย นิติ ถาวร 2,766,666 0.66
10. พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ 2,404,234 0.57

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ
2. นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย ศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ
4. นาย ชนิตร เพ็ญชาติ กรรมการ
5. นาย ศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นาย อดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย ประมวล จันทร์ชีวะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
27 ก.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 422.21  316.02  138.25 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 654.43  224.38  56.68 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.55  0.61  0.35 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.25  0.35  0.62 
P/BV (X) 6.14  2.05  0.66 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 76.91  6.80  7.27 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.39  0.02  0.03 
Beta 0.96  0.37  1.07 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 155.15  73.17  -32.79 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.99 40.53 30.43 30.36 30.30
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 66.60 7.29 31.07 4.03 4.71
สินค้าคงเหลือ 73.25 - - - -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 172.84 107.58 120.99 85.81 95.66
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,267.08 1,300.50 1,400.01 1,312.89 1,592.94
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,466.06 1,335.79 1,424.99 1,559.66 1,638.76
รวมสินทรัพย์ 1,638.90 1,443.37 1,545.98 1,645.47 1,734.42
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 105.82 128.79 125.98 125.28 79.36
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 203.85 156.94 195.77 235.46 240.79
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 250.51 507.42 706.69 322.87 306.44
รวมหนี้สินหมุนเวียน 665.37 947.74 1,119.99 841.83 762.24
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 707.49 266.95 193.58 512.03 609.74
รวมหนี้สิน 1,372.86 1,214.70 1,313.57 1,353.87 1,371.98
ทุนจดทะเบียน 1,274.29 650.70 955.72 650.70 650.70
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,274.28 422.38 955.72 422.39 422.38
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -657.85 82.19 -371.14 82.19 82.19
กำไร(ขาดทุน)สะสม -333.08 -253.06 -324.52 -181.83 -133.30
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -176.04 -182.64 -182.82 -187.24 -175.07
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 107.31 68.88 77.24 135.51 196.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 158.73 159.79 155.17 156.08 166.24
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 148.40 90.71 205.83 234.29 277.26
รายได้อื่น 3.31 6.40 9.60 116.55 28.10
รวมรายได้ 151.71 97.11 215.44 350.84 305.36
ต้นทุน 130.28 140.19 279.58 276.11 270.74
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 24.07 21.61 47.74 50.25 50.94
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 154.35 161.80 327.33 326.36 321.68
EBITDA 51.12 6.10 -0.80 123.65 107.79
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 53.60 57.41 108.42 121.86 119.68
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -2.48 -51.31 -109.22 1.80 -11.89
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -8.56 -68.75 -140.22 -48.52 -60.96
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 -0.50 -0.99 -0.36 -0.45
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1.37 111.27 149.29 -10.33 81.56
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -12.80 -10.53 -21.38 12.46 -40.44
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 21.14 -104.33 -116.00 45.04 -9.18
เงินสดสุทธิ 9.71 -3.58 11.90 47.18 31.93
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.26 0.11 0.11 0.10
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -90.85 -35.74 -131.81 -29.26
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.92 0.83 -6.84 0.11
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.16 5.31 5.65 4.64
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.18 0.22 0.14 0.21
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.21 -54.55 -35.83 -17.85
EBIT Margin (%) -1.63 -52.84 -50.70 0.51
อัตรากำไรสุทธิ (%) -9.96 -70.90 -65.24 -13.35

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
26 ม.ค. 2564 XR 848,310 422,210,411 3.00
26 ม.ค. 2564 XR 105,339,254 421,362,101 3.00
24 ธ.ค. 2563 PP 88,888,888 316,022,847 3.00
24 ธ.ค. 2563 PP 88,888,888 227,133,959 3.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 63.60 -15.35 -12.14 -15.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -7.07 5.10 1.26 1.98
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 56.23 -17.42 -38.59 14.89
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.60 -1.10 0.30 1.45
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.13 33.04 11.73 53.56
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51.17 11.05 31.13 6.81
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.36 N/A N/A N/A
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 49.57 - - -
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.49 1.34 1.30 1.16
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 244.17 271.72 281.49 314.79
วงจรเงินสด (วัน) -143.42 -260.68 -250.36 -307.98


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
C 16 พ.ย. 2561 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ JUTHA-P

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้