สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JUTHA บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.35 2.22 / 0.13 N/A 11.73 948.07 426.63 1,990.58 18.69 17.72
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ม.ค. 2564 19:09   ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
29 ธ.ค. 2563 08:18   หุ้นเพิ่มทุนของ JUTHA เริ่มซื้อขายวันที่ 30 ธันวาคม 2563
29 ธ.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563
28 ธ.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563
25 ธ.ค. 2563 13:00   แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) (เพิ่มเติม)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารมาโณทาวเวอร์, 153 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2260-0050
เบอร์โทรสาร 0-2259-9825, 0-2261-4813
URL www.jutha.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/6/1976 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/12/2532
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 3.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 4.00 : ใหม่ 3.00 @ 21/09/2549

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์นาวี ดังนี้ 1) บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเรือเดินทะเลของบริษัท ในเส้นทางประจำ ได้แก่ กรุงเทพ?ญี่ปุ่น?เกาหลี?กรุงเทพ และ กรุงเทพ-มาเลเซีย-ญี่ปุ่น-เกาหลี-กรุงเทพ 2) บริการให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว และเป็นระยะเวลา 3) บริการรับจ้างบริหารเรือ 4) บริการขนของขี้นลงในเรือเดินทะเล 5) บริการซ่อมบำรุงและร้กษาตัวเรือ 6) บริการนายหน้าซี้อขายเรือ 7) รับเป็นตัวแทนเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าในประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
52.52% 1,909 52.47% 2,018
การถือครองหุ้นต่างด้าว 28.15% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.25% (ณ วันที่ 26/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 11.57 12.78 12.29
20 วัน 266.94 274.08 260.51
60 วัน 266.94 226.71 193.00
120 วัน 275.68 255.59 232.99
YTD 122.23 124.18 112.91
P/E (X) N/A N/A 30.19
P/BV (X) 11.73 3.62 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.29 1.42

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 ม.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ 120,554,108 38.15
2. AUSTIN ASSET LIMITED 88,888,888 28.13
3. น.ส. เกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข 15,715,000 4.97
4. นาง ปริยนาฏ ยังส์ 12,068,200 3.82
5. นาย วิชัย จิรเจริญกิจกุล 4,403,100 1.39
6. นาย วิชิต สมิทธิเวศม์ 2,140,000 0.68
7. นาย สุชาติ หวังสว่างกุล 2,116,800 0.67
8. นาย นิติ ถาวร 2,000,000 0.63
9. นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์ 1,993,500 0.63
10. พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ 1,803,176 0.57

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ
2. นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย ศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ
4. นาย ชนิตร เพ็ญชาติ กรรมการ
5. นาย ศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นาย อดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย ประมวล จันทร์ชีวะ กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
26 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 316.02  316.02  138.25 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 426.63  224.38  56.68 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.35  0.61  0.35 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.30  0.35  0.62 
P/BV (X) 11.73  2.05  0.66 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.02  6.80  7.27 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.98  0.02  0.03 
Beta 0.54  0.37  1.07 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 122.23  73.17  -32.79 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 30.38 30.34 30.36 30.30 1.53
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 19.62 4.38 4.03 4.72 5.37
สินค้าคงเหลือ - - - - -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 111.65 95.34 85.81 95.66 72.53
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,307.63 1,441.15 1,312.89 1,592.94 1,679.73
รวมสินทรัพย์ 1,635.46 1,639.62 1,645.47 1,734.42 1,794.90
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 125.78 117.44 125.28 79.36 53.85
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 164.99 257.23 235.46 240.79 217.64
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 783.34 326.30 322.94 306.52 401.62
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,225.52 862.46 841.83 762.24 802.84
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 195.84 531.89 512.03 609.74 566.46
รวมหนี้สิน 1,421.36 1,394.35 1,353.87 1,371.98 1,369.30
ทุนจดทะเบียน 650.70 422.39 650.70 650.70 650.70
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 422.38 422.39 422.39 422.38 422.39
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 82.19 82.19 82.19 82.19 82.19
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -274.54 -233.38 -181.83 -133.30 -72.35
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 48.78 87.91 135.51 196.21 259.27
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 165.31 157.36 156.08 166.24 166.34
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 148.69 175.30 234.29 277.26 312.59
รายได้อื่น 27.70 22.86 116.55 29.52 24.17
รวมรายได้ 177.76 200.96 353.07 309.79 340.15
ต้นทุนขาย 209.42 199.91 276.11 270.74 331.36
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 32.81 41.82 50.25 50.94 136.87
รวมค่าใช้จ่าย 242.23 262.69 351.28 321.68 502.40
EBITDA 18.69 30.00 123.65 107.79 -19.95
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 83.16 91.73 121.86 119.68 142.29
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -64.47 -61.73 1.80 -11.89 -162.24
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -90.23 -100.08 -48.52 -60.96 -209.38
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.66 -0.73 -0.36 -0.45 -1.52
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 114.12 -37.18 -10.33 81.56 -17.75
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -11.34 -30.68 12.46 -40.44 41.91
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -94.34 42.85 45.04 -9.18 -80.59
เงินสดสุทธิ 8.44 -25.02 47.18 31.93 -56.43
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.09 0.11 0.10 0.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -56.59 -75.97 -29.26 -26.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.06 -3.64 0.11 -0.67
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 29.14 15.86 9.99 6.99
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.20 0.17 0.21 0.18
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -40.84 -14.03 -17.85 2.35
EBIT Margin (%) -36.26 -30.72 0.51 -3.84
อัตรากำไรสุทธิ (%) -50.76 -49.80 -13.74 -19.68

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
24 ธ.ค. 2563 PP 88,888,888 316,022,847 3.00
24 ธ.ค. 2563 PP 88,888,888 227,133,959 3.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -15.18 -12.19 -15.50 -11.30
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 4.76 1.33 1.98 -18.30
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -11.54 -10.33 13.97 -8.93
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.79 11.40 9.20 -35.97
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 17.31 62.94 53.56 54.96
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 21.09 5.80 6.81 6.64
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.35 1.10 1.16 1.18
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 269.79 331.34 314.79 309.02
วงจรเงินสด (วัน) -248.70 -325.54 -307.98 -302.38


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
C 16 พ.ย. 2561 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ JUTHA-P

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น