สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JUBILE บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
21.40 23.00 / 11.80 14.38 3.32 174.27 3,729.44 4,489.29 301.30 11.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ม.ค. 2564 13:10   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2564
23 ธ.ค. 2563 17:49   แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2564
18 พ.ย. 2563 18:02   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า
10 พ.ย. 2563 07:30   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 07:30   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2625-1188
เบอร์โทรสาร 0-2625-1100
URL www.jubileediamond.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/11/2552
ราคา IPO (บาท) 2.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุปโภคบริโภค / สินค้าอุปโภคบริโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัต

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มิ.ย. 2563 20 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.00% 2,973 45.00% 2,267
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.20% (ณ วันที่ 20/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.39% (ณ วันที่ 20/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.17 -5.80 -5.24
  20 วัน -0.47 -7.25 -5.60
  60 วัน 25.15 1.51 6.94
  120 วัน 38.96 15.88 18.86
  YTD -3.17 -10.13 -8.78
  P/E (X) 14.38 28.55 78.39
  P/BV (X) 3.32 2.43 1.85
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.50 0.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิโรจน์ พรประกฤต 65,467,400 37.57
  2. นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 12,249,000 7.03
  3. นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 7,020,000 4.03
  4. น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต 6,249,000 3.59
  5. นาย อัครพงศ์ พรประกฤต 6,007,500 3.45
  6. น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต 5,505,000 3.16
  7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 4,860,300 2.79
  8. นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์ 3,000,000 1.72
  9. นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร 2,505,000 1.44
  10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก. 2,462,300 1.41

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย วิโรจน์ พรประกฤต ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริษัท
  3. น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการ
  5. นาย สหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการอิสระ
  6. นาย อำนวย นาครัชตะอมร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. ซนวา เด่นเมฆา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 174.27  174.27  174.27 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,729.44  3,851.44  3,258.91 
  ราคา (บาท/หุ้น) 21.40  22.10  18.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.44  6.44  5.62 
  P/BV (X) 3.32  3.43  3.33 
  P/E (X) 14.38  14.85  14.36 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.77  27.66  23.14 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.30  3.33  2.84 
  Beta 0.77  0.80  0.55 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.17  18.18  28.08 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.25  4.12  3.58 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.45  0.45  0.58 
  นโยบายเงินปันผล ปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.18 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.49 บาท 08 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.42 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.34 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.33 บาท 05 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.37 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เทอดทอง เทพมังกร/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  นาย บุญเกษม สารกลิ่น/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 32.51 43.29 118.50 39.61 33.32
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 96.51 95.14 119.53 119.29 124.25
  สินค้าคงเหลือ 658.67 659.45 638.73 586.86 645.79
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,292.51 1,145.65 1,302.82 1,123.86 1,096.38
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 55.41 67.52 63.62 73.57 77.74
  รวมสินทรัพย์ 1,914.04 1,328.51 1,488.30 1,240.76 1,205.65
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 306.60 273.72 337.91 228.81 244.27
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 91.73 - - - 12.23
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 426.66 335.40 414.99 299.50 323.40
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 365.70 13.99 13.68 11.39 21.58
  รวมหนี้สิน 792.36 349.38 428.67 310.89 344.98
  ทุนจดทะเบียน 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 174.27 174.27 174.27 174.27 174.27
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 92.27 92.27 92.27 92.27 92.27
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 855.15 712.58 793.09 663.32 594.13
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,121.69 979.12 1,059.63 929.86 860.67
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,137.08 1,294.42 1,806.55 1,548.15 1,542.42
  รายได้อื่น 2.24 10.21 13.72 5.53 7.05
  รวมรายได้ 1,139.32 1,304.63 1,820.27 1,553.68 1,549.47
  ต้นทุนขาย 584.88 692.40 964.09 860.50 870.12
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 323.30 385.56 529.05 454.49 447.55
  รวมค่าใช้จ่าย 908.18 1,077.96 1,493.14 1,314.99 1,317.67
  EBITDA 301.30 242.66 348.62 261.77 256.13
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 70.17 15.98 21.49 23.08 24.34
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 231.13 226.67 327.13 238.69 231.79
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 178.82 181.71 262.21 191.19 184.72
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.03 1.04 1.50 1.10 1.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 190.54 172.54 336.79 260.72 235.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -109.68 -36.44 -125.45 -108.89 -118.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -166.85 -132.42 -132.44 -145.54 -113.44
  เงินสดสุทธิ -85.99 3.68 78.89 6.29 3.74
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.03 3.42 3.14 3.75
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 24.69 24.36 26.36 21.36
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 20.45 23.11 23.97 19.51
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.71 0.36 0.40 0.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.02 1.41 1.33 1.27
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 48.56 46.51 46.63 44.42
  EBIT Margin (%) 20.29 17.37 17.97 15.36
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.70 13.93 14.40 12.31

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -12.16 15.13 16.69 0.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -15.53 13.24 12.04 -1.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -12.67 15.66 17.16 0.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -15.75 13.97 13.55 -0.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -1.59 24.52 37.15 3.50

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 17.21 17.91 15.13 12.71
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 21.21 20.38 24.13 28.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.30 1.45 1.57 1.40
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 280.84 251.50 232.00 261.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.95 4.12 3.40 3.64
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 123.64 88.53 107.28 100.33
  วงจรเงินสด (วัน) 178.40 183.34 148.85 189.80


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น