สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JTS บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.69 2.98 / 1.67 N/A 1.24 706.46 1,193.91 1,395.30 20.90 127.05
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ธ.ค. 2560 17:12   ขอเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
14 พ.ย. 2560 17:05   เพิ่มเติมข้อมูลในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
14 พ.ย. 2560 17:04   เพิ่มเติมข้อมูลในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560 17:22   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท
13 พ.ย. 2560 17:19   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 9, 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2100-8300
เบอร์โทรสาร 0-2502-3363
URL http://www.jts.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/04/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/09/2549
ราคา IPO (บาท) 3.20 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังทำธุรกิจบริการโทรคมนาคมในด้านต่างๆ และทำธุรกิจบริการเกี่ยวกับการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO ) รวมทั้งการขยายธุรกิจด้านการให้บริการเช่าใช้ระบบคอนแทค เซ็นเตอร์ (Hosted Contact Center) ในชื่อการค้า ?EasyConnect? ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  33.94% 1,935 49.08% 3,653
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.07% (ณ วันที่ 18/12/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.15% (ณ วันที่ 18/12/2560)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -2.16 -1.00
  20 วัน -5.59 -5.76 -6.37
  60 วัน -13.78 -7.44 -16.45
  120 วัน -19.52 -19.33 -26.39
  YTD -19.52 -25.75 -27.96
  P/E (X) N/A 28.10 18.70
  P/BV (X) 1.24 3.02 2.08
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.22 0.36

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 231,714,400 32.80
  2. นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล 105,461,900 14.93
  3. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด 64,027,700 9.06
  4. บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 63,918,000 9.05
  5. นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 35,000,000 4.95
  6. นาง ลลนา ธาราสุข 34,850,300 4.93
  7. นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์ 34,790,000 4.92
  8. นาย นวมินทร์ ประสพเนตร 23,116,800 3.27
  9. นาย วีรยุทธ เอี่ยมสุทธิวัฒน์ 8,250,000 1.17
  10. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 3,686,200 0.52

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปลื้มใจ สินอากร ประธานกรรมการ
  2. นาย ดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง นงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ
  4. นาง นิตย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ
  5. พล.ต.หญิง สุนันทา สิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. ว่าที่ ร.ต. อรรณพ สูทกวาทิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย รักษ์ อุณหโภคา กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 706.46  706.46  706.46 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,193.91  1,483.56  819.49 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.69  2.10  1.16 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.36  1.46  1.54 
  P/BV (X) 1.24  1.44  0.75 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 82.70  425.35  210.92 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.68  21.21  9.81 
  Beta 0.56  0.97  0.87 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -19.52  81.03  -26.11 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.92  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.10 บาท 25 พ.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 85.06 558.50 322.52 179.23 185.17
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 769.83 810.84 789.97 778.87 810.42
  สินค้าคงเหลือ 5.34 8.13 8.19 10.52 17.14
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,211.04 1,500.35 1,246.41 1,583.46 1,683.51
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8.65 12.64 9.54 21.78 31.68
  รวมสินทรัพย์ 1,246.46 1,545.83 1,288.20 1,638.32 1,750.42
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 106.45 197.82 151.31 231.72 264.96
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 61.56 - 28.97 28.97
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 282.47 455.44 340.19 451.35 488.25
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11.08 67.39 10.48 120.99 156.43
  รวมหนี้สิน 293.55 522.83 350.67 572.34 644.68
  ทุนจดทะเบียน 706.46 706.46 706.46 706.46 706.46
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 706.46 706.46 706.46 706.46 706.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 420.27 420.27 420.27 420.27 420.27
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 8.16 - 8.16 - 8.16
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -174.86 -104.03 -189.69 -61.61 -21.77
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 960.02 1,030.85 945.19 1,073.28 1,113.11
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -7.11 -7.85 -7.66 -7.29 -7.37
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 60.01 94.28 125.21 70.58 109.55
  รายได้อื่น 16.59 7.96 16.85 20.18 18.05
  รวมรายได้ 76.60 102.24 142.06 90.76 127.61
  ต้นทุนขาย 28.64 36.98 47.30 32.39 54.60
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 31.32 44.65 59.17 88.96 125.51
  รวมค่าใช้จ่าย 59.99 135.39 188.23 123.53 234.19
  EBITDA 20.90 -22.65 -32.57 -16.52 -87.84
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4.29 10.49 13.60 16.24 18.75
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 16.61 -33.15 -46.17 -32.77 -106.58
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 14.83 -42.43 -57.44 -43.57 -133.92
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 -0.06 -0.08 -0.06 -0.19
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -12.08 -25.63 -77.32 -0.80 390.91
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -225.38 426.63 430.02 23.86 -407.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - -21.73 -209.41 -29.00 -39.67
  เงินสดสุทธิ -237.46 379.27 143.29 -5.94 -56.45
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.29 3.29 3.66 3.51
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.02 -5.70 -5.69 -3.99
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.26 -3.00 -3.16 -1.93
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.51 0.37 0.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.08 0.08 0.10 0.05
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 52.28 60.78 62.22 54.11
  EBIT Margin (%) 21.68 -32.42 -32.50 -36.10
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.36 -41.49 -40.43 -48.00

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -36.35 94.59 77.40 -35.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -22.56 80.60 46.05 -40.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -25.08 47.93 56.52 -28.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -55.69 56.11 52.38 -47.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 0.12 0.15 0.16 0.09
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 3,171.93 2,513.67 2,286.60 4,109.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.79 3.85 5.06 2.34
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 63.08 94.88 72.19 155.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.26 0.22 0.25 0.13
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 1,425.23 1,634.72 1,477.74 2,798.64
  วงจรเงินสด (วัน) 1,809.78 973.83 881.06 1,466.63


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 14 ก.พ. 2560
  Cash Balance 15 ก.พ. 2560 - 07 มี.ค. 2560
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น