สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JR บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.15 8.55 / 6.90 74.02 - 380.00 6,194.00 - 83.43 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ธ.ค. 2563 13:11   ประกาศวันหยุดประจำปี 2564
09 ธ.ค. 2563 17:39   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
27 พ.ย. 2563 08:51   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
27 พ.ย. 2563 08:36   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
27 พ.ย. 2563 08:36   สรุปข้อสนเทศ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 32/288-290 หมู่ที่ 8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2509-7000-2
เบอร์โทรสาร 0-2945-7381
URL www.jrw.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/11/1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/11/2563
ราคา IPO (บาท) 5.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และจำหน่ายอุปกรณ์รวมถึงบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 พ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  42.93% 6,904
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.42% (ณ วันที่ 18/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.24% (ณ วันที่ 18/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.49 6.29 6.31
  20 วัน 9.40 11.71 7.39
  60 วัน N/A N/A N/A
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD 11.64 9.62 7.15
  P/E (X) 74.02 21.33 30.15
  P/BV (X) - 2.36 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.52 0.22 1.18

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 169,391,400 22.29
  2. นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 84,147,218 11.07
  3. นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 73,571,958 9.68
  4. นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 49,847,440 6.56
  5. นาง ณัฏฐญา นากะพันธ์ 37,153,400 4.89
  6. นางสาว พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์ 36,273,000 4.77
  7. นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ 17,658,200 2.32
  8. นาย ปรีชา สืบบุก 17,110,400 2.25
  9. นางสาว สุจิวรรณ สังขมณี 15,523,800 2.04
  10. นาย สมชาย ประพันจิตร 13,800,000 1.82

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย นนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ชำนาญ วงศ์รัศมีเดือน กรรมการ
  4. นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการ
  5. พลเอก ศักดา เปรุนาวิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. พล.ร.ท. บำรุงรัก สรัคคานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย กวิน ทังสุพานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 760.00  760.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,194.00  5,548.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.15  7.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A  N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 74.02  66.30 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.28  112.47 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 60.59  333.29 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.64  32.73 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสด 463.93 455.19
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 215.96 59.44
  สินค้าคงเหลือ - 0.49
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,033.39 700.16
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 26.80 24.44
  รวมสินทรัพย์ 1,254.63 835.54
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 692.06 265.37
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.82 0.54
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 833.15 509.89
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 60.28 16.53
  รวมหนี้สิน 893.43 526.42
  ทุนจดทะเบียน 380.00 180.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 280.00 180.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 79.78 127.07
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 361.20 309.12
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ยอดขายสุทธิ 928.59 846.39
  รายได้อื่น 2.10 2.51
  รวมรายได้ 930.69 848.90
  ต้นทุนขาย 792.37 698.38
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 58.46 74.27
  รวมค่าใช้จ่าย 850.84 772.66
  EBITDA 83.43 80.13
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3.58 3.89
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 79.86 76.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 63.69 60.75
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.34
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1.56 501.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 19.86 -107.55
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -12.69 -42.54
  เงินสดสุทธิ 8.74 350.99
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 14 ธ.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น