สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
32.50 34.50 / 10.80 35.24 8.13 445.75 28,974.03
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ก.ย. 2563 09:09   แจ้งมติคณะกรรมการ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (JMT-W3),การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1,การเพิ่มทุน General Mandate,การจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม, การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุม EGM (แก้ไข2)
11 ก.ย. 2563 08:58   แจ้งมติคณะกรรมการ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (JMT-W3),การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1,การเพิ่มทุน General Mandate,การจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม, การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุม EGM (แก้ไข)
10 ก.ย. 2563 19:29   แจ้งมติคณะกรรมการ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (JMT-W3), การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1, การเพิ่มทุน General Mandate, การจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม, การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุม EGM
02 ก.ย. 2563 20:11   กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W2 ครั้งที่ 8
25 ส.ค. 2563 18:26   การไม่ปรับสิทธิของ JMT-W2
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 325/7 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2308-9999
เบอร์โทรสาร 0-2308-9900, 0-2308-9941
URL http://www.jmtnetwork.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/11/2555
ราคา IPO (บาท) 4.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 20/08/2561

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา โดยเป็นการ spin off มาจาก JMART

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 พ.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.09% 6,245 44.08% 2,851
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.26% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.88% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.56 1.33 5.11
  20 วัน -2.99 -5.79 2.55
  60 วัน 41.92 41.02 51.15
  120 วัน 180.17 103.15 143.06
  YTD 62.50 92.85 106.21
  P/E (X) 35.24 16.31 21.34
  P/BV (X) 8.13 2.41 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.29 0.37 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 469,593,474 52.67
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,332,918 5.08
  3. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 23,011,600 2.58
  4. นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์ 20,000,000 2.24
  5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 13,801,400 1.55
  6. น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 12,226,900 1.37
  7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 11,610,300 1.30
  8. นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ 7,960,020 0.89
  9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 7,764,100 0.87
  10. นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์ 6,550,000 0.73

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ
  2. นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ
  4. น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ
  5. นาย เริงชัย อิงคภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ครรชิต ควะชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 891.51  887.99  887.99 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 28,974.03  17,759.82  9,945.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 32.50  20.00  11.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.01  3.59  3.69 
  P/BV (X) 8.13  5.57  3.03 
  P/E (X) 35.24  28.93  21.00 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 254.97  123.32  74.41 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 287.06  78.63  33.94 
  Beta 1.21  1.06  1.39 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 62.50  78.57  -27.74 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.78  3.70  2.90 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.84  1.14  0.77 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสาคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.45 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.33 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.25 บาท 09 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.54 บาท 02 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.20 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.46 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1,589.84 1,287.98 316.86 694.53 513.44
  เงินลงทุนสุทธิ - 340.38 362.76 360.08 104.35
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 9,640.15 6,953.62 8,376.65 6,332.42 4,346.38
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 9,640.15 6,953.62 8,376.65 6,332.42 4,346.38
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 112.88 96.31 95.98 73.82 -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 133.76 147.16 136.32 122.46 86.32
  รวมสินทรัพย์ 12,921.64 9,634.08 10,141.67 8,363.33 5,247.91
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 497.15 673.50 1,382.03 809.91 635.82
  รวมหนี้สิน 9,319.12 6,353.29 6,708.39 4,896.51 2,922.71
  ทุนจดทะเบียน 554.99 554.99 554.99 554.99 444.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 444.25 444.00 444.00 444.00 379.98
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,343.33 2,333.95 2,333.95 2,333.95 1,260.93
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 748.28 443.91 609.81 630.44 490.67
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - 13.15 -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,562.54 3,222.84 3,395.58 3,395.56 2,325.20
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 749.62 0.93 1,294.54 1.22 4.46
  - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
  รายได้จากการดำเนินการอื่น 780.72 1,157.35 1,256.20 1,884.60 1,357.23
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 145.00 86.52 206.22 133.64 76.87
  - ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย 145.00 86.52 206.22 - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 604.62 -85.59 1,088.33 -132.41 -72.42
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 109.96 - - - -
  กำไรจากเงินลงทุน - 11.63 14.38 - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 755.22 706.05 1,505.67 1,086.97 785.41
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 520.16 365.70 838.86 665.22 499.41
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 433.75 292.99 681.36 505.52 396.13
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.49 0.33 0.77 0.60 1.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 474.62 32.37 -1,435.85 -920.36 -704.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -42.18 -23.63 -73.20 -605.39 153.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 840.56 587.60 1,134.54 1,706.36 954.03
  เงินสดสุทธิ 1,272.90 596.33 -374.51 180.61 402.73
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 24.23 17.20 20.07 17.67
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.81 8.25 9.07 9.77
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.62 1.97 1.98 1.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.26 0.25 0.28 0.28
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 28.34 25.30 26.71 26.81

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยและส่วนลด 67.59 N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 48.04 24.15 34.79 27.61


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ JMT-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น