สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET100 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
17.00 19.60 / 9.75 26.84 4.68 444.00 15,095.84
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ก.ย. 2562 17:50   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
03 ก.ย. 2562 17:59   กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W2 ครั้งที่ 4
26 ส.ค. 2562 18:10   แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ครั้งที่ 2 (JMT-W2)
13 ส.ค. 2562 18:02   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุ ข้อที่ 35.2)
13 ส.ค. 2562 18:01   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 325/7 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2308-9999
เบอร์โทรสาร 0-2308-9900, 0-2308-9941
URL http://www.jmtnetwork.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/11/2555
ราคา IPO (บาท) 4.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 20/08/2561

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา โดยเป็นการ spin off มาจาก JMART

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.08% 2,851 44.53% 2,210
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.50% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.01% (ณ วันที่ 20/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.41 -1.31 -1.89
  20 วัน -8.60 -8.53 -9.20
  60 วัน 2.41 6.18 7.52
  120 วัน 20.57 5.89 19.94
  YTD 51.79 27.25 45.08
  P/E (X) 26.84 20.25 18.65
  P/BV (X) 4.68 3.03 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.24 0.31 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 495,593,474 55.81
  2. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 30,586,174 3.44
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,593,158 2.09
  4. นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล 14,454,634 1.63
  5. น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 12,226,900 1.38
  6. นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร 10,070,000 1.13
  7. นาย จิตติพร จันทรัช 9,905,700 1.12
  8. นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์ 9,387,198 1.06
  9. นาย ธวัช เพชรโลหะกุล 9,029,342 1.02
  10. นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์ 8,500,000 0.96

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ
  2. นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ
  4. น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ
  5. นาย เริงชัย อิงคภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ครรชิต ควะชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 887.99  887.99  379.98 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 15,095.84  9,945.50  11,779.27 
  ราคา (บาท/หุ้น) 17.00  11.20  15.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.63  3.69  5.45 
  P/BV (X) 4.68  3.03  5.81 
  P/E (X) 26.84  21.00  22.84 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 86.69  74.41  97.14 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 70.58  33.94  39.69 
  Beta 1.17  1.39  1.04 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 51.79  -27.74  51.96 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.35  2.90  2.08 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.25  0.77  0.48 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสาคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.25 บาท 09 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.54 บาท 02 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.20 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.46 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.27 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.66 บาท 03 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,287.98 816.20 694.53 513.44 111.04
  เงินลงทุนสุทธิ 340.38 262.55 360.08 104.35 104.35
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 6,953.62 5,643.88 6,332.42 4,346.38 3,694.44
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 6,953.62 5,643.88 6,332.42 4,346.38 3,694.44
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 96.31 15.49 73.82 - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 147.16 106.74 122.46 86.32 53.19
  รวมสินทรัพย์ 9,634.08 7,613.73 8,363.33 5,247.91 4,163.96
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 673.50 1,373.33 809.91 635.82 693.80
  รวมหนี้สิน 6,353.29 4,173.82 4,896.51 2,922.71 2,228.12
  ทุนจดทะเบียน 554.99 444.00 554.99 444.00 444.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 444.00 409.34 444.00 379.98 370.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,333.95 1,753.07 2,333.95 1,260.93 1,093.23
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 443.91 538.37 630.44 490.67 436.60
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - 13.15 - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,222.84 3,316.87 3,395.56 2,325.20 1,935.84
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 0.93 0.73 1.22 4.46 189.59
  - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
  รายได้จากการดำเนินการอื่น 1,157.35 852.62 1,884.60 1,357.23 1,026.64
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 86.52 58.33 133.64 76.87 -
  - ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย 86.52 - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ -85.59 -57.60 -132.41 -72.42 189.59
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  กำไรจากเงินลงทุน 11.63 1.14 - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 706.05 475.88 1,086.97 785.41 879.29
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 365.70 319.13 665.22 499.41 336.94
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 292.99 235.99 505.52 396.13 290.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.33 0.29 0.60 1.06 0.78
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 32.37 -591.37 -920.36 -704.62 -1,485.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -23.63 -600.27 -605.39 153.31 1,648.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 587.60 1,493.51 1,706.36 954.03 -96.54
  เงินสดสุทธิ 596.33 301.87 180.61 402.73 66.86
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.20 16.68 17.67 18.59
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.25 9.52 9.77 10.61
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.97 1.26 1.44 1.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.25 0.26 0.28 0.29
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.30 27.65 26.81 29.09

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยและส่วนลด N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 24.15 19.16 27.61 36.41


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ JMT-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น