สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JMART บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
42.25 44.50 / 6.10 54.23 11.57 1,024.05 43,266.01 64,047.13 2,668.63 24.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 เม.ย. 2564 18:13   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
07 เม.ย. 2564 08:31   หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2564
02 เม.ย. 2564 18:18   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W3 (F53-5) ครั้งที่ 3
02 เม.ย. 2564 18:18   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W4 (F53-5) ครั้งที่ 3
29 มี.ค. 2564 18:12   มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2308-9000
เบอร์โทรสาร 0-2308-8001
URL http://www.jaymart.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/12/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/06/2552
ราคา IPO (บาท) 1.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ปัจจุบัน บริษัทมีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือ จำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการทุกเครือข่ายรวมถึงการขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดจัดจำหน่ายกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 พ.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  53.92% 5,256 54.34% 5,268
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.60% (ณ วันที่ 09/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.98% (ณ วันที่ 09/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.74 0.27 0.06
  20 วัน 24.26 21.63 23.02
  60 วัน 101.19 107.08 97.35
  120 วัน 160.80 152.01 110.98
  YTD 111.25 108.71 95.47
  P/E (X) 54.23 23.10 40.94
  P/BV (X) 11.57 2.31 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.42 1.75 1.53

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา 159,356,704 17.24
  2. นาย เอกชัย สุขุมวิทยา 94,624,152 10.24
  3. น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา 89,631,582 9.70
  4. น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา 66,845,409 7.23
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 51,801,867 5.60
  6. นาย พีรนาถ โชควัฒนา 26,126,455 2.83
  7. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 25,328,900 2.74
  8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 13,099,500 1.42
  9. นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี 10,591,901 1.15
  10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 10,569,700 1.14

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิศณุ พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ
  2. นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ
  4. นาง มณี สุนทรวาทิน กรรมการ
  5. นาย พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สุวิทย์ กิ่งแก้ว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พิชิต นิ่มกุล กรรมการอิสระ
  8. นาย สมสัก นนทกนก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  09 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,024.05  921.43  906.61 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 43,266.01  18,428.67  7,570.18 
  ราคา (บาท/หุ้น) 42.25  20.00  8.35 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.06  3.77  4.44 
  P/BV (X) 11.57  5.39  2.32 
  P/E (X) 54.23  27.07  31.16 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 124.79  444.83  170.83 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 503.78  219.56  51.97 
  Beta 0.81  1.21  1.94 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 111.25  139.52  117.51 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.46  1.28  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.78  0.92  0.08 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.45 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.24 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 4.26 : 1.00 หุ้น 10 ต.ค. 2562 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.02608 บาท 10 ต.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,380.79 594.26 1,331.08 796.11
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 515.86 355.86 26.60 -
  สินค้าคงเหลือ 1,069.60 1,171.22 1,483.45 2,249.44
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,820.53 7,271.07 8,744.63 7,619.13
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 793.14 2,375.03 2,479.87 2,442.98
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,080.56 13,101.70 10,699.35 8,824.49
  รวมสินทรัพย์ 25,901.09 20,372.77 19,443.98 16,443.61
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,815.91 2,608.71 3,146.01 2,814.16
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,042.55 819.16 71.10 -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,571.32 3,158.93 2,482.66 515.27
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,547.23 7,458.20 7,234.45 4,935.67
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9,587.70 7,682.14 7,505.06 6,844.39
  รวมหนี้สิน 19,134.93 15,140.34 14,739.51 11,780.06
  ทุนจดทะเบียน 1,470.72 906.61 897.41 897.41
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 921.43 906.61 734.25 734.25
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 696.50 548.09 548.06 548.05
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 825.74 1,016.65 674.97 1,186.90
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,295.51 914.12 888.45 764.78
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 1,151.04 796.13 772.08 713.78
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,739.18 3,385.47 2,845.72 3,233.98
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3,026.98 1,846.96 1,858.75 1,429.57
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 11,204.02 8,561.77 12,562.13 12,634.07
  รายได้อื่น 492.47 1,160.50 326.34 589.49
  รวมรายได้ 11,714.66 11,850.43 12,895.37 13,224.85
  ต้นทุน 7,485.77 8,092.53 9,677.08 10,088.49
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,130.50 2,333.51 2,766.02 2,039.07
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 9,612.89 10,416.15 12,456.37 12,121.97
  EBITDA 2,668.63 1,852.68 749.28 1,391.75
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 539.42 351.79 347.40 300.05
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 2,129.20 1,500.88 401.88 1,091.70
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 797.87 533.85 -277.06 490.16
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.88 0.59 -0.38 0.67
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -729.70 55.24 -534.72 -1,839.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -159.76 -635.68 -600.83 -707.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,676.08 -155.30 1,670.03 2,498.73
  เงินสดสุทธิ 786.62 -735.74 534.48 -47.50
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.92 0.97 1.21
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.40 17.13 -9.11
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.20 7.54 2.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.83 2.89 3.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.51 0.60 0.72
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.19 5.48 22.97
  EBIT Margin (%) 18.18 12.67 3.12
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.05 6.69 -0.81

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  07 ต.ค. 2562 XD 172,356,400 906,608,710 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 30.86 -31.84 -0.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -7.50 -16.37 -4.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -1.15 -8.10 -2.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.71 -16.38 2.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 49.46 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 25.71 23.33 38.23
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 14.20 15.65 9.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.68 6.10 5.18
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 54.63 59.87 70.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.04 8.67 11.31
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 45.39 42.11 32.26
  วงจรเงินสด (วัน) 23.44 33.40 47.69


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 29 ต.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ JMART-W3, JMART-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น