สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JKN บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.10 11.90 / 2.97 15.65 1.91 303.75 4,920.74 7,509.16 1,147.79 5.08
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ธ.ค. 2563 12:55   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
27 พ.ย. 2563 06:35   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
16 พ.ย. 2563 06:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พ.ย. 2563 06:37   การเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
16 พ.ย. 2563 06:36   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์ 0-3431-0569
เบอร์โทรสาร -
URL www.jknglobal.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/5/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/11/2560
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 12/11/2563
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  บริการ /  บริการ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจดังนีิ้1. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์2. ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ 3. ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  35.14% 5,706 29.97% 5,817
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.91% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.17% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.14 -2.22 -3.60
  20 วัน 2.53 3.09 1.49
  60 วัน -10.99 -23.74 -28.06
  120 วัน 32.79 20.30 18.58
  YTD 5.19 3.79 1.53
  P/E (X) 15.65 N/A 29.96
  P/BV (X) 1.91 2.55 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.89 0.33 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 303,914,200 56.28
  2. นาย เฉลิม หาญพาณิชย์ 26,000,000 4.81
  3. MEDIA KING CAPITAL LTD 25,000,000 4.63
  4. น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ 20,762,800 3.84
  5. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 20,000,000 3.70
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,091,271 1.31
  7. นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ 5,190,100 0.96
  8. น.ส. ชนม์นิภา ลำโกน 4,970,000 0.92
  9. นาย ศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล 4,940,600 0.91
  10. นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต 4,880,000 0.90

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ กรรมการ
  4. นาง พิสมัย ลิขิตอำนวย กรรมการ
  5. น.ส. กมลรัตน์ มงคลครุธ กรรมการ
  6. นาย ยุทธพงศ์ มา กรรมการ
  7. นาย เอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช กรรมการ
  8. นาย ปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สุรชัย ชมภูไพสร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. น.ส. ธิติญา ทวีธรรมสถิตย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 607.50  607.50  540.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,920.74  4,677.74  2,889.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.10  7.70  4.76 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.24  4.24  4.01 
  P/BV (X) 1.91  1.82  1.33 
  P/E (X) 15.65  14.87  11.62 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 31.27  387.61  195.70 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 99.46  68.28  33.15 
  Beta 1.95 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.19  61.91  -30.52 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.54  1.62  3.18 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.24  0.24  0.37 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 8.00 : 1.00 หุ้น 29 เม.ย. 2563 หุ้นปันผล
  - 0.14 บาท 29 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.17 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 352.84 120.48 116.94 125.88 925.49
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,730.56 1,611.68 1,816.20 1,117.59 739.98
  สินค้าคงเหลือ 0.09 0.94 1.03 4.92 21.25
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,321.47 1,812.68 2,023.87 1,339.08 1,737.68
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 70.13 78.89 79.29 44.73 22.16
  รวมสินทรัพย์ 5,516.14 3,741.70 4,005.66 3,251.20 3,138.54
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 80.00 300.00 93.95 523.14
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 175.56 152.08 134.39 132.61 79.60
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 896.87 400.36 897.26 3.56 601.13
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,164.22 666.78 1,374.31 292.12 1,295.68
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,777.05 910.08 416.28 905.02 16.48
  รวมหนี้สิน 2,941.27 1,576.86 1,790.59 1,197.14 1,312.17
  ทุนจดทะเบียน 451.42 324.00 324.00 324.00 270.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 303.75 270.00 270.00 270.00 270.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,022.48 1,022.48 1,022.48 1,022.48 1,022.48
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,083.60 878.46 928.69 767.68 540.00
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,574.87 2,164.84 2,215.07 2,054.06 1,826.38
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,272.77 1,279.03 1,694.86 1,404.24 83.04
  รายได้อื่น 55.08 7.89 15.89 18.37 1,072.53
  รวมรายได้ 1,327.85 1,286.92 1,710.75 1,422.61 1,155.58
  ต้นทุนขาย 699.18 743.57 999.08 878.85 28.23
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 169.84 215.14 298.74 189.52 164.56
  รวมค่าใช้จ่าย 869.02 958.71 1,297.82 1,068.37 830.17
  EBITDA 1,147.79 1,039.52 1,368.75 1,154.17 956.87
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 688.96 711.32 955.82 799.93 631.47
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 458.83 328.20 412.93 354.24 325.40
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 264.26 202.58 252.81 227.68 187.67
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.43 0.38 0.42 0.42 0.45
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 999.08 361.14 461.51 654.67 226.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,848.83 -650.63 -973.80 -1,293.80 -744.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,091.34 284.09 503.35 -160.47 1,400.35
  เงินสดสุทธิ 241.59 -5.40 -8.94 -799.60 882.24
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.99 2.72 1.47 4.58
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.27 11.91 11.84 11.73
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.74 12.08 11.38 11.09
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.14 0.73 0.81 0.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.38 0.49 0.47 0.45
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 45.07 41.86 41.05 37.41
  EBIT Margin (%) 34.55 25.50 24.14 24.90
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.90 15.74 14.78 16.00

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  29 เม.ย. 2563 XD 67,498,229 607,498,229 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.49 22.51 20.70 1,590.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -5.97 16.82 13.68 3,012.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.18 21.54 20.25 23.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -9.36 22.91 21.48 28.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 30.45 11.49 11.04 21.32

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.01 1.25 1.16 1.51
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 361.22 291.91 315.91 241.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1,860.98 233.33 335.59 67.17
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.20 1.56 1.09 5.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.83 6.93 7.48 8.28
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 62.63 52.70 48.77 44.07
  วงจรเงินสด (วัน) 298.78 240.78 268.22 202.78


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น