สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JCT บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
84.00 87.00 / 62.00 16.44 0.96 135.00 1,134.00 1,097.78 78.50 10.18
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 ม.ค. 2564 18:06   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหา เป็นกรรมการบริษัทฯ
27 พ.ย. 2563 17:01   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (แก้ไข 2)
16 พ.ย. 2563 21:51   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
16 พ.ย. 2563 19:21   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (แก้ไข)
16 พ.ย. 2563 19:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
เบอร์โทรศัพท์ 0-2012-0012
เบอร์โทรสาร 0-2021-0709, 0-2021-0719
URL www.Jackchia.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/9/1966 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/09/2533
ราคา IPO (บาท) 105.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจหลัก ผลิต จำหน่ายและส่งออก เครื่องสำอาง ลูกอม ยาแผนปัจจุบัน ดังนี้1. ลูกอมภายใต้เครื่องหมายการค้า ?เจสัน จูจุ๊บ? 2. เครื่องสำอาง ได้แก่ น้ำหอม สบู่หอม ครีมอาบน้ำ แป้งหอมและเครื่องบำรุงสุขอนามัย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ตาบู? ?เคลีย? ?เคลียบายตาบู? และ ?ตราห้านกยูง?3. ยาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมันยูคาลิปตัส ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ตราจิงโจ้? และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นผู้ผลิต ได้แก่ พลาสเตอร์ยา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?TENSOPLAST? พลาสเตอร์และเทปปิดแผล ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?TENSOPLASTIC? ?TENSOTAPE? ?TIGERPLAST? และ ?PHARMACARE?4. เครื่องมือแพทย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?OMRON? โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก Omron Healthcare (Thailand) Co., Ltd. ประเทศไทย 5. น้ำมันไฟแช็ค ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?รอนสัน?6. แผ่นประคบร้อน ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?เทอร์มา พลาสท์? 7.เทปไก่ชน ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?สิงห์ทอง?

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
25.51% 697 25.72% 678
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.66% (ณ วันที่ 27/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.50% (ณ วันที่ 27/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.18 -7.82 -0.02
20 วัน 7.35 -4.44 6.50
60 วัน 9.09 13.74 -11.97
120 วัน 5.00 -0.58 -6.02
YTD 4.02 -3.06 0.64
P/E (X) 16.44 20.83 29.89
P/BV (X) 0.96 3.52 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 1.03 1.26

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย วีระ อรุณวัฒนาพร 2,886,452 21.38
2. นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร 1,706,250 12.64
3. นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร 1,706,250 12.64
4. นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์ 1,656,250 12.27
5. น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ 928,856 6.88
6. นาย ชาตรี เจียระพฤฒ 884,300 6.55
7. นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ 488,835 3.62
8. นาย เจตน์ เจียระพฤฒ 383,000 2.84
9. น.ส. มาลินี เจียระพฤฒ 314,750 2.33
10. นาง นันทนา อรุณวัฒนาพร 281,935 2.09

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วีระ อรุณวัฒนาพร ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการ
3. นาย วิวัฒน์ เวทยานุกูล กรรมการ
4. นาย ปริชญ์ รังสิมานนท์ กรรมการ
5. พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นาย เมธี ภิณโญโชติวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย สมพร เวชพาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
27 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 13.50  13.50  13.50 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,134.00  1,090.12  1,144.12 
ราคา (บาท/หุ้น) 84.00  80.75  84.75 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 87.26  87.26  86.98 
P/BV (X) 0.96  0.93  0.97 
P/E (X) 16.44  15.81  12.32 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21  1.87  0.96 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.13  0.08  0.05 
Beta 0.34  0.34  0.11 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.02  -4.72  1.50 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.00  5.20  4.96 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.82  0.82  0.61 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละปี

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 4.20 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
- 4.20 บาท 29 เม.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 4.10 บาท 10 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 216.10 187.79 151.59 155.74 153.62
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 154.85 165.48 203.46 144.02 145.20
สินค้าคงเหลือ 207.61 200.86 189.36 206.93 188.29
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 695.18 688.40 702.29 650.61 611.90
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 510.96 506.50 506.59 507.03 503.81
รวมสินทรัพย์ 1,357.93 1,350.48 1,363.51 1,315.67 1,279.11
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 53.82 59.69 48.35 42.30 42.16
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 0.06 - 0.31 1.27
รวมหนี้สินหมุนเวียน 84.05 84.96 80.42 70.12 69.57
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 95.83 91.33 91.48 82.53 81.74
รวมหนี้สิน 179.88 176.29 171.91 152.65 151.31
ทุนจดทะเบียน 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 219.73 219.73 219.73 219.73 219.73
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 574.76 567.45 585.81 557.57 523.24
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,178.05 1,174.19 1,191.60 1,163.02 1,127.80
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 597.34 649.18 884.97 821.93 820.50
รายได้อื่น 16.34 8.64 12.88 11.00 14.36
รวมรายได้ 613.68 657.82 897.85 832.92 834.85
ต้นทุนขาย 370.16 394.43 537.25 510.74 519.41
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 183.93 167.69 243.45 214.12 215.09
รวมค่าใช้จ่าย 554.09 572.64 789.33 727.37 734.50
EBITDA 78.50 102.84 132.19 130.17 126.12
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 18.90 17.66 23.68 24.61 25.76
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 59.59 85.18 108.52 105.56 100.35
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 49.46 71.21 90.71 89.68 88.75
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.66 5.27 6.72 6.64 6.57
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 102.63 97.66 89.19 99.71 119.89
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 21.72 3.48 -25.47 -38.97 -47.94
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -55.19 -55.20 -55.26 -55.15 -54.56
เงินสดสุทธิ 69.17 45.94 8.46 5.59 17.39
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 8.27 8.10 8.73 9.28
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.86 8.02 7.70 7.83
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.12 8.34 8.10 8.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 0.15 0.14 0.13
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.63 0.64 0.67 0.64
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 38.03 39.24 39.29 37.86
EBIT Margin (%) 9.71 12.95 12.09 12.67
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.06 10.83 10.10 10.77

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -7.99 3.36 7.67 0.17
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -6.15 1.30 5.19 -1.67
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.71 3.34 7.79 -0.23
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -3.24 2.89 8.52 -0.97
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -30.54 4.68 1.15 1.05

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.20 5.15 5.09 5.68
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 70.17 70.82 71.66 64.22
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.51 2.68 2.71 2.58
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 145.32 136.19 134.62 141.22
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.04 8.60 11.85 12.09
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 40.38 42.47 30.79 30.18
วงจรเงินสด (วัน) 175.11 164.54 175.49 175.26


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น