สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JCKH บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.28 0.42 / 0.10 N/A 6.94 192.83 215.97 1,209.38 54.84 18.07
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 พ.ย. 2563 17:11   รายงานแนวทางแก้ไขเหตุและความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้น เครื่องหมาย "C"
18 พ.ย. 2563 13:01   กำหนดการจัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุ แก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) (แก้ไขสถานที่ประชุม)
17 พ.ย. 2563 13:08   การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เสนอชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า
16 พ.ย. 2563 20:22   กำหนดการจัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุ แก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
16 พ.ย. 2563 18:45   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร TFD 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2286-9959
เบอร์โทรสาร -
URL www.jckhgroup.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/1/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/09/2555
ราคา IPO (บาท) 2.80 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

  ลักษณะธุรกิจ
  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  55.06% 1,803 55.06% 2,009
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.95% (ณ วันที่ 26/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.22% (ณ วันที่ 26/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.45 -4.12 -5.32
  20 วัน -12.50 -16.15 -16.77
  60 วัน 47.37 40.42 39.65
  120 วัน 12.00 -7.33 -2.67
  YTD 16.67 -2.54 11.20
  P/E (X) N/A 36.04 66.22
  P/BV (X) 6.94 2.76 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.24 0.63

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อภิชัย เตชะอุบล 165,127,725 26.41
  2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 68,404,030 10.94
  3. MR. KUO-CHAN TSENG 37,783,800 6.04
  4. นาย อนุกูล อุบลนุช 31,465,950 5.03
  5. นาง กุลทิวา โชติวิจิตรรัตน์ 31,248,300 5.00
  6. นาย เกษม อาภรณ์ทิพย์ 28,942,050 4.63
  7. นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 22,083,700 3.53
  8. นาง ฉันทนา ชลสายพันธ์ 19,619,700 3.14
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,810,261 3.01
  10. นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล 15,975,000 2.55

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (รักษาการ)
  2. นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง รัชนี ศิวเวชช กรรมการ
  4. นาย ประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย เชตวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 พ.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 771.33  625.28  625.28 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 215.97  150.07  331.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.28  0.24  0.53 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.04  0.01  0.24 
  P/BV (X) 6.94  16.79  2.17 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.37  27.35  169.08 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.06  0.66  7.16 
  Beta 0.94  0.50  0.63 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 16.67  -54.72  -62.77 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ปรีชา อรุณนารา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 3.82 13.69 19.92 29.02 10.71
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 44.74 14.76 41.49 0.77 2.41
  สินค้าคงเหลือ 37.07 34.70 36.18 39.46 44.51
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 119.90 95.86 121.48 111.90 92.44
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 395.88 348.28 445.09 314.43 292.77
  รวมสินทรัพย์ 1,028.34 585.81 698.49 574.23 533.17
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 92.50 54.92 95.47 37.82 50.80
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 238.04 199.14 222.80 145.97 128.24
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 175.64 19.60 25.64 43.81 20.53
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 661.57 503.10 532.21 385.50 410.96
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 335.66 73.76 84.97 46.38 88.82
  รวมหนี้สิน 997.22 576.87 617.17 431.88 499.78
  ทุนจดทะเบียน 203.22 203.22 203.22 194.88 121.80
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 192.83 156.32 156.32 156.32 121.80
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 469.60 451.84 451.84 451.84 307.55
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -766.83 -653.55 -664.26 -485.05 -415.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 31.11 8.94 81.32 142.35 33.38
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 509.20 988.85 1,349.09 1,491.74 1,833.06
  รายได้อื่น 10.88 24.93 48.17 52.75 14.82
  รวมรายได้ 520.08 1,013.78 1,397.25 1,544.48 1,847.88
  ต้นทุนขาย 215.29 487.61 654.40 713.88 899.62
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 379.02 659.37 877.00 879.74 1,067.94
  รวมค่าใช้จ่าย 602.49 1,152.56 1,539.17 1,605.09 2,053.30
  EBITDA 54.84 -95.46 -83.38 -4.20 -91.03
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 137.25 43.33 58.54 56.41 114.39
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -82.41 -138.79 -141.92 -60.61 -205.42
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -104.47 -151.15 -158.40 -69.56 -222.30
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.16 -0.24 -0.25 -0.12 -0.53
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 94.37 -147.04 -117.90 -35.41 -47.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -3.44 -38.52 -47.71 -58.30 -43.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -107.03 170.23 156.51 112.02 85.64
  เงินสดสุทธิ -16.10 -15.33 -9.10 18.31 -5.34
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.18 0.19 0.23 0.29
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -557.93 -199.47 -141.65 -79.17
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -10.60 -25.58 -22.30 -10.95
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 32.05 64.53 7.59 3.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.12 2.42 2.20 2.79
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 57.72 50.69 51.49 52.14
  EBIT Margin (%) -15.85 -13.69 -10.16 -3.92
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -20.09 -14.91 -11.34 -4.50

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 ส.ค. 2563 PP 21,000,000 771,333,206 0.25
  26 มิ.ย. 2563 XR 125,055,534 750,333,206 0.25
  22 มิ.ย. 2561 XR 138,077,672 625,277,672 0.25
  31 ต.ค. 2560 PP 40,600,000 487,200,000 0.25
  06 ต.ค. 2560 XR 40,600,000 446,600,000 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -48.51 -13.87 -9.56 -18.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -55.85 -11.68 -8.33 -20.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -48.70 -13.22 -9.53 -16.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -47.73 -5.58 -4.11 -21.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 29.22 155.35 63.85 938.72
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 12.49 2.35 5.72 0.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.65 19.04 17.30 17.00
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 34.28 19.17 21.09 21.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.75 3.95 3.55 5.21
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 208.82 92.32 102.84 70.10
  วงจรเงินสด (วัน) -162.05 -70.80 -76.03 -48.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 19 พ.ค. 2563 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น