สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JCK บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.18 2.24 / 0.51 N/A 1.30 2,147.03 2,533.50 8,959.35 112.49 62.79
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 พ.ย. 2563 08:17   สรุปข้อสนเทศ JCK-W6
25 พ.ย. 2563 08:09   ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : JCK-W6 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
17 พ.ย. 2563 13:07   การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เสนอชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า
16 พ.ย. 2563 18:04   การขายพื้นที่คลังสินค้า Green Park I และความคืบหน้าผลคดีโครงการเขาเต่า
16 พ.ย. 2563 17:43   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2676-4031-6, 0-2676-3836-9
เบอร์โทรสาร 0-2676-4038-9
URL www.jck.international
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/11/1977 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/05/2534
ราคา IPO (บาท) 60.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 19/05/2547

ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มี.ค. 2563 02 เม.ย. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
44.17% 5,210 47.30% 5,744
การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.15% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 38.00%
การถือครองหุ้น NVDR  3.21% (ณ วันที่ 25/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.84 -1.94 -0.28
20 วัน -5.60 -5.83 -6.56
60 วัน -16.90 -36.06 -32.84
120 วัน 81.54 64.69 62.11
YTD -4.07 -7.50 -7.40
P/E (X) N/A 17.19 29.96
P/BV (X) 1.30 1.25 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.16 0.19 1.43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@06 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย อภิชัย เตชะอุบล 373,440,556 17.39
2. นาง ชลิดา เตชะอุบล 279,130,666 13.00
3. นาง สุมาลี อ่องจริต 197,546,600 9.20
4. MR. KUO-CHAN TSENG 75,900,000 3.54
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 67,735,174 3.15
6. MR. KUAN-SHUN TSENG 61,800,000 2.88
7. MR. KUAN-PING TSENG 61,800,000 2.88
8. นาง มนธิรา ผดุงรัตน์ 52,268,300 2.43
9. MRS. YU-HUI CHEN 50,000,000 2.33
10. นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล 44,095,000 2.05

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย อนุกูล อุบลนุช กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย กัมพล ติยะรัตน์ กรรมการ
4. นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล กรรมการ
5. นาง สิริพร ปิ่นประยงค์ กรรมการ
6. นาย โกว - จัน เจิง กรรมการ
7. นาย ประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย เชตวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ถวิล ไพรสณฑ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,147.03  2,147.03  2,147.03 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,533.50  2,640.85  1,953.80 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.18  1.23  0.91 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.91  0.91  1.11 
P/BV (X) 1.30  1.36  0.82 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.72  75.77  26.15 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.53  8.85  3.12 
Beta 0.76  0.76  0.19 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.07  35.16  -38.93 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ และเมื่อบริษัทมีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ปรีชา อรุณนารา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 38.76 254.67 23.25 54.72 602.29
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 154.40 33.75 103.65 40.72 46.52
สินค้าคงเหลือ 5,687.31 5,802.12 5,825.02 5,760.37 6,567.76
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,076.13 6,318.67 6,284.03 6,079.41 7,785.40
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 45.63 54.78 53.84 59.87 64.92
รวมสินทรัพย์ 8,410.92 8,293.03 8,256.95 8,479.29 10,492.48
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 436.77 349.28 377.59 447.52 1,115.36
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 210.15 184.02 181.81 324.64 266.52
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,511.12 2,056.73 2,110.10 1,458.90 3,190.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,286.84 2,610.36 2,712.66 2,326.09 4,984.20
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,026.16 3,175.86 3,124.38 3,354.27 2,789.87
รวมหนี้สิน 6,313.00 5,786.21 5,837.04 5,680.36 7,774.07
ทุนจดทะเบียน 2,769.47 2,769.47 2,769.47 3,324.21 3,324.21
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,147.03 2,147.03 2,147.03 2,147.03 2,147.03
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,818.64 1,818.63 1,818.63 1,818.63 1,818.63
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,810.38 -1,401.33 -1,499.29 -1,021.61 -1,091.42
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,946.31 2,377.46 2,280.88 2,674.70 2,605.31
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 151.61 129.36 139.03 124.23 113.11
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 255.25 313.30 389.48 2,223.63 915.68
รายได้อื่น 19.05 32.36 36.93 235.46 103.16
รวมรายได้ 360.62 345.66 426.41 2,459.09 1,018.84
ต้นทุนขาย 170.44 206.80 243.10 1,572.06 681.92
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 166.82 184.43 245.91 267.85 299.97
รวมค่าใช้จ่าย 337.26 434.82 508.67 1,933.11 1,036.92
EBITDA 112.49 -9.82 20.38 644.71 95.44
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 89.13 79.34 102.63 118.73 113.52
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 23.36 -89.16 -82.26 525.98 -18.08
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -311.09 -394.78 -491.71 74.36 -470.96
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.14 -0.18 -0.23 0.03 -0.27
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -75.31 -601.32 -908.08 767.28 -182.30
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 84.36 533.98 582.37 441.55 -574.98
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6.46 274.31 296.84 -1,758.84 1,093.71
เงินสดสุทธิ 15.51 206.97 -28.87 -550.01 336.43
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.85 2.42 2.32 2.61
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -18.87 -4.14 -19.84 2.82
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.36 3.33 -0.98 5.54
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.24 2.43 2.56 2.12
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.05 0.23 0.05 0.26
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.22 33.99 37.58 29.30
EBIT Margin (%) 6.48 -25.79 -19.29 21.39
อัตรากำไรสุทธิ (%) -86.26 -114.21 -115.31 3.02

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -18.53 31.16 -82.48 142.84
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -17.58 -38.66 -84.54 130.54
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 4.33 -50.66 -82.66 141.36
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -22.44 -24.27 -73.69 86.43
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.52 36.01 5.40 50.98
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 103.60 10.14 67.65 7.16
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.04 0.23 0.04 0.26
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10,142.33 1,594.58 8,697.40 1,431.17
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.05 4.16 0.96 5.32
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 347.95 87.83 380.21 68.63
วงจรเงินสด (วัน) 9,897.98 1,516.88 8,384.85 1,369.70


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ JCK-W6

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น