สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JASIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
9.60 10.10 / 8.45 - 0.87 78,812.80 76,800.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 มี.ค. 2564 17:15   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
19 มี.ค. 2564 17:10   การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2564(เพิ่มวัน Record Date)
18 มี.ค. 2564 17:03   การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2564
01 มี.ค. 2564 18:01   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
15 ก.พ. 2564 17:17   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 24 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (JASIF)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2674-6488
เบอร์โทรสาร 0-2679-5996
URL www.jas-if.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/2/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/02/2558
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.8516 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.8753 : ใหม่ 9.8516 @ 20/06/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  JASIF มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงแทนกองทุน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 เม.ย. 2563 05 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  73.91% 30,974 74.86% 21,772
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.25% (ณ วันที่ 16/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 16/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.52 0.64 1.45
  20 วัน 0.52 0.42 1.50
  60 วัน -1.03 0.39 -2.94
  120 วัน 2.67 -2.07 -18.22
  YTD 1.05 -0.00 -5.45
  P/E (X) - 23.03 40.48
  P/BV (X) 0.87 2.30 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10 0.41 1.40

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1,520,000,000 19.00
  2. THE BANK OF NEW YORK MELLON 291,514,803 3.64
  3. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 241,713,304 3.02
  4. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 225,632,000 2.82
  5. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 222,805,700 2.79
  6. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 220,235,327 2.75
  7. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 175,763,600 2.20
  8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 128,134,315 1.60
  9. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 126,785,890 1.58
  10. STATE STREET EUROPE LIMITED 109,971,084 1.37

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,000.00  8,000.00  8,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 76,800.00  76,000.00  77,600.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.60  9.50  9.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.07  10.99  10.90 
  P/BV (X) 0.87  0.86  0.89 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 9.85  48.98  71.87 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 109.75  147.00  180.10 
  Beta 0.25  0.60  0.26 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 11.01  (ข้อมูล ณ วันที่ 16/04/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.05  -2.06  -3.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 10.31  7.17  6.38 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.25 บาท 15 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.25 บาท 04 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.25 บาท 22 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.24 บาท 15 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท 04 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.23 บาท 02 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.23 บาท 04 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.24 บาท 07 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.23 บาท 19 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.22 บาท 11 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.23 บาท 11 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.22 บาท 12 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 774.11 119.52 36.79 4.69
  เงินลงทุน 103,963.44 103,271.62 59,799.63 59,670.54
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 0.07 0.03 0.03 1.78
  รวมสินทรัพย์ 104,752.50 106,065.34 59,846.14 59,683.38
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 215.72 124.96 111.49
  หนี้สินระยะยาว - - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
  รวมหนี้สิน 16,165.58 19,059.11 941.47 928.00
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 76,683.80 76,683.80 54,183.80 54,183.80
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 11,903.12 10,322.43 4,720.87 4,571.58
  สินทรัพย์สุทธิ 88,586.92 87,006.23 58,904.67 58,755.38
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 11.07 10.88 10.71 10.68
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 10,171.57 6,399.07 5,845.96 5,803.26
  รายได้อื่น - - - -
  รวมรายได้ 10,171.57 6,399.07 5,845.96 5,803.26
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 87.98 62.71 59.10 58.51
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 15.84 11.29 10.64 10.53
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 489.34 315.91 274.69 255.84
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 1,571.35 582.34 390.87 360.17
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 8,600.22 5,816.73 5,455.09 5,443.09
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 12,043.54 -35,205.93 4,982.10 4,681.46
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -11,388.95 35,288.66 -4,950.00 -5,135.35
  เงินสดสุทธิ 654.58 82.73 32.10 -453.89
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.85 0.91 0.93
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.15 0.18 0.02

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  13 พ.ย. 2562 PO 2,500,000,000 8,000,000,000 9.8516

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) -15.18 1,924.40 1.45
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -1.24 77.23 0.27


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น