สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JAS บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET100
CG Report:   *
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.58 6.70 / 2.52 7.20 3.39 4,296.41 22,169.47 117,907.52 6,065.53 5.15
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ต.ค. 2563 08:16   แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัทฯ เพิ่มเติม
23 ก.ย. 2563 17:16   การลงนามในสัญญา Strategic Collaboration Agreement ของบริษัทย่อย
20 ส.ค. 2563 08:52   แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัทฯ เพิ่มเติม
11 ส.ค. 2563 12:44   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 12:44   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 29-30, 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2100-3000
เบอร์โทรสาร 0-2100-3150-2
URL http://www.jasmine.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 3/12/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/07/2537
ราคา IPO (บาท) 345.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 25/09/2551

  ลักษณะธุรกิจ
  แบ่งเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Business) 2. ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecom Network & Service Provider Business) 3. ธุรกิจงานจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (System Integration Business) 4. ธุรกิจอื่นๆ (Other Businesses)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 21 เม.ย. 2563 05 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.61% 40,483 43.64% 27,245
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.00% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.35% (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -7.19 -4.36 -4.95
  20 วัน -10.42 -6.29 -6.43
  60 วัน -26.29 -18.25 -17.57
  120 วัน -34.85 -27.07 -32.26
  YTD -48.40 -35.33 -32.83
  P/E (X) 7.20 17.16 20.95
  P/BV (X) 3.39 2.17 1.38
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.47 0.25 1.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พิชญ์ โพธารามิก 4,572,490,053 54.99
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 524,356,558 6.31
  3. นาย ทิศชวน นานาวราทร 134,000,000 1.61
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 109,425,773 1.32
  5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 100,761,430 1.21
  6. นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์ 76,397,700 0.92
  7. นาย บูรณะ ชวลิตธำรง 75,400,000 0.91
  8. STATE STREET EUROPE LIMITED 65,139,280 0.78

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. น.ส. สายใจ คีตสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย สุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ
  4. นาย ธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการ
  5. นาย ปลื้มใจ สินอากร กรรมการ
  6. นาย ยอดชาย อัศวธงชัย กรรมการ
  7. นาย วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย โยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง จันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,592.82  8,165.35  7,984.97 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 22,169.47  40,826.75  35,612.97 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.58  5.00  4.46 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.79  2.26  2.11 
  P/BV (X) 3.39  2.21  2.13 
  P/E (X) 7.20  12.58  6.24 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 160.65  160.20  108.68 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 274.38  317.38  209.29 
  Beta 0.74  1.69  1.41 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -48.40  12.11  -37.18 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 66.56  11.24  10.62 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 4.93  1.46  0.66 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.05 บาท 05 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.48 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.30 บาท 24 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.28 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.30 บาท 06 ก.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.20 บาท 28 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.15 บาท 08 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 8,709.07 1,037.58 24,007.96 899.25 3,037.95
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,226.21 3,040.30 3,166.84 3,180.21 3,173.85
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 13,169.22 5,879.56 27,949.14 5,832.31 7,674.38
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 33,867.58 37,411.86 35,301.97 37,487.03 31,098.34
  รวมสินทรัพย์ 110,981.34 51,769.04 69,873.68 52,890.31 50,548.59
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,637.22 1,682.67 1,604.13 968.29 3,914.62
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,943.72 2,969.26 2,516.19 3,434.52 3,923.37
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,595.01 7,282.48 5,905.64 8,290.94 5,580.08
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,122.00 13,593.08 17,339.98 14,389.12 15,992.59
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 82,288.89 19,072.76 31,349.53 20,125.07 19,927.31
  รวมหนี้สิน 103,410.89 32,665.84 48,689.51 34,514.19 35,919.90
  ทุนจดทะเบียน 4,854.45 4,777.69 4,777.69 4,777.69 4,646.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,157.48 4,075.39 4,082.67 3,992.48 3,335.31
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 8,225.17 7,715.42 7,760.64 7,191.02 2,812.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -6,237.61 5,999.92 7,888.34 5,324.27 4,259.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,534.22 18,059.99 20,152.12 17,330.29 13,584.39
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,036.23 1,043.21 1,032.04 1,045.82 1,044.30
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 9,296.22 9,012.52 18,174.90 17,995.14 17,432.34
  รายได้อื่น 302.73 2,293.61 16,664.15 4,148.43 856.14
  รวมรายได้ 9,598.95 11,306.12 34,839.05 22,143.57 18,288.48
  ต้นทุนขาย 6,493.63 5,703.28 11,705.78 11,266.52 11,031.25
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,597.36 2,631.52 5,413.89 4,752.38 4,199.17
  รวมค่าใช้จ่าย 8,814.22 8,046.57 17,425.23 15,963.44 14,359.20
  EBITDA 6,065.53 5,819.40 22,627.17 10,629.90 7,616.14
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5,280.81 2,559.84 5,213.35 4,449.76 3,686.86
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 784.72 3,259.55 17,413.82 6,180.13 3,929.29
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,404.20 2,780.70 7,264.61 4,912.59 2,693.39
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.17 0.34 0.90 0.63 0.42
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,534.66 2,352.75 4,814.45 4,001.39 3,417.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -65.90 1,459.81 32,147.39 1,900.09 -2,503.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -17,767.26 -3,674.22 -13,853.13 -8,040.19 -358.07
  เงินสดสุทธิ -14,298.50 138.34 23,108.71 -2,138.70 556.15
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.62 0.43 1.61 0.41
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 25.04 19.31 38.76 31.78
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 18.36 8.22 28.37 11.95
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 15.83 1.81 2.42 1.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.41 0.39 0.57 0.43
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.15 36.72 35.59 37.39
  EBIT Margin (%) 8.18 28.83 49.98 27.91
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -14.63 24.59 20.85 22.19

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 3.15 0.24 1.00 3.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 13.86 2.88 3.90 2.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -15.10 -11.62 57.33 21.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 9.54 4.63 9.16 11.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -36.82 47.88 82.39

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.89 5.84 5.73 5.66
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 61.96 62.55 63.73 64.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.23 2.92 3.93 3.06
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 86.36 125.20 92.78 119.19
  วงจรเงินสด (วัน) -24.40 -62.66 -29.04 -54.75


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
    * บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข่าวดังกล่าวประกอบด้วย
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น