สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
J บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.66 5.10 / 1.71 74.57 2.66 929.07 4,329.46 6,276.90 108.43 45.14
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ม.ค. 2565 12:44   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ J-W1 ครั้งที่ 10 (F53-5)
09 ธ.ค. 2564 18:22   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
09 ธ.ค. 2564 18:16   ชี้แจง Trading Alert List
09 ธ.ค. 2564 17:10   Trading Alert List Information
01 ธ.ค. 2564 08:52   กำหนดการใช้สิทธิของ J-W1
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 8 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2308-9000
เบอร์โทรสาร 0-2308-8088
URL http://www.jasasset.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 01/2012 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/11/2558
ราคา IPO (บาท) 2.77 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ดังนี้1. การบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ "IT Junction" 2. การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ "J Market" 3. การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน ภายใต้ชื่อ "The Jas"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2564 14 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  22.98% 3,574 22.56% 1,762
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 19/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.17% (ณ วันที่ 19/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.27 -1.09 -0.06
  20 วัน 5.43 5.53 4.38
  60 วัน 62.94 61.18 60.20
  120 วัน 58.50 44.17 48.73
  YTD 4.48 5.08 4.45
  P/E (X) 74.57 28.02 20.83
  P/BV (X) 2.66 1.39 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.44 0.88 1.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) 613,810,357 66.07
  2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 38,900,000 4.19
  3. นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย 11,123,706 1.20
  4. นาย สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ 11,000,100 1.18
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,975,932 1.07
  6. น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา 8,519,958 0.92
  7. นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา 7,715,411 0.83
  8. นาย ธนภัทร กิจเสมอใจ 5,295,312 0.57
  9. นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ 5,000,000 0.54
  10. นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ 4,810,000 0.52

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ
  4. น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ
  5. นาย ปรีย์มน ปิ่นสกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. น.ส. พรรณี เชิดรำไพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อนุชา วิริยะชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 929.07  929.07  793.81 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,329.46  4,143.65  1,317.72 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.66  4.46  1.66 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.75  1.75  1.68 
  P/BV (X) 2.66  2.54  0.99 
  P/E (X) 74.57  71.37  13.34 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 20.97  426.97  98.91 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 78.04  51.90  3.77 
  Beta 1.89  1.51  0.71 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.48  168.67  88.64 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.64  0.67  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.48  0.48 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.03 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8.72 9.27 6.55 21.39
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 89.49 70.70 40.98 55.98
  สินค้าคงเหลือ 66.84 112.11 91.05 158.37
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 188.28 230.32 166.29 260.75
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 27.44 35.29 31.78 1,415.19
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,397.60 2,896.41 3,071.33 2,148.73
  รวมสินทรัพย์ 3,585.88 3,126.73 3,237.62 2,409.48
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 133.20 114.68 118.64 60.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 35.04 26.90 56.19 102.66
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 289.09 210.82 112.39 589.41
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 703.62 592.15 530.23 775.14
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,252.53 1,203.18 1,369.59 689.42
  รวมหนี้สิน 1,956.16 1,795.33 1,899.82 1,464.56
  ทุนจดทะเบียน 994.16 994.16 994.16 480.85
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 929.07 793.81 793.81 480.85
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 464.75 329.49 329.49 312.10
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 235.90 208.10 214.49 142.62
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,629.72 1,331.40 1,337.79 935.57
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - 9.35
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 300.19 383.18 512.47 424.59 879.62
  รายได้อื่น 38.99 7.52 9.29 503.99 36.05
  รวมรายได้ 340.15 390.70 523.64 928.58 915.67
  ต้นทุน 89.29 134.82 185.71 721.00 723.45
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 77.60 83.61 123.70 196.03 161.48
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 166.89 215.05 306.04 916.85 888.49
  EBITDA 108.43 106.03 136.65 158.57 138.10
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.81 12.29 16.32 113.46 114.51
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 97.62 93.74 120.32 45.11 23.59
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 49.27 47.66 56.44 17.21 -17.44
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.06 0.07 0.03 -0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 135.93 209.84 305.63 138.35 193.83
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -246.69 -199.87 -223.32 -52.23 -77.65
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 112.93 -3.35 -78.41 -104.85 -100.84
  เงินสดสุทธิ 2.16 6.62 3.90 -18.74 15.35
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.27 0.39 0.31 -
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.92 7.71 4.22 -
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.70 5.59 3.72 N/A
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.20 1.35 1.42 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.14 0.28 0.16 N/A
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 70.26 64.81 63.76 -69.81
  EBIT Margin (%) 28.70 23.99 22.98 4.86
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.49 12.20 10.78 0.85

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  31 พ.ค. 2562 XR 312,960,278 793,807,290 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -21.66 -23.00 20.70 -51.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -33.77 -68.12 -74.24 -0.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -12.94 -26.58 -43.61 1.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -22.39 -61.48 -66.62 3.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 3.40 N/A 227.88 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.36 4.71 12.51 N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 68.07 77.53 29.19 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.57 1.95 2.04 N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 232.98 186.71 178.96 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.53 6.04 3.30 N/A
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 80.63 60.42 110.44 -
  วงจรเงินสด (วัน) 220.42 203.82 97.70 -


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 09 ธ.ค. 2564
  Cash Balance 13 ธ.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ J-W1, J-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้