สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
48.00 63.00 / 46.50 7.90 1.87 5,614.55 269,498.49 470,917.25 40,147.77 9.17
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ม.ค. 2562 18:22   รายงานความคืบหน้าการเข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในประเทศสหรัฐอเมริกา
15 ม.ค. 2562 21:45   สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการทำคำเสนอซื้อหุ้นในบริษัท Indo Rama Synthetics (India) Limited
15 ม.ค. 2562 08:23   การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (Exchangeable Bonds) ที่ออกโดยบริษัท Canopus International Limited
02 ม.ค. 2562 06:36   รายงานความคืบหน้าการเข้าซื้อกิจการ PTA-PET แบบบูรณาการ ที่เมืองคอร์ปัส คริสตี (Corpus Christi) มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน
27 ธ.ค. 2561 12:32   กการเริ่มต้นการผลิตเชิงพาณิชย์ ณ โรงงานผลิตกรดไอโซทาลิกบริสุทธิ์ (Purified Isophthalic Acid) (PIA) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 75/102 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2661-6661
เบอร์โทรสาร 0-2661-6664-5
URL www.indoramaventures.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/02/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/02/2553
ราคา IPO (บาท) 10.20 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (?EO&EG?) Purified Terephthalic Acid (?PTA?) Polyethylene Terephthalate (?PET?) เส้นใยและเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2561 07 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  33.45% 21,063 33.50% 18,312
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 74.70% (ณ วันที่ 16/01/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.13% (ณ วันที่ 16/01/2562)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -11.52 -5.03 -10.79
  20 วัน -11.52 -1.64 -9.72
  60 วัน -17.24 -2.65 -10.92
  120 วัน -14.67 -2.02 -11.95
  YTD -11.52 -5.13 -12.28
  P/E (X) 7.90 7.69 14.87
  P/BV (X) 1.87 1.32 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.25 0.54 0.88

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 ธ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด 3,504,991,318 62.43
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 356,285,000 6.35
  3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 270,905,264 4.83
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 162,771,047 2.90
  5. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 97,916,586 1.74
  6. STATE STREET EUROPE LIMITED 68,645,937 1.22
  7. GIC PRIVATE LIMITED 51,323,990 0.91
  8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 41,122,457 0.73
  9. CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED 34,057,361 0.61

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย อาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ / รองประธานกรรมการบริษัท
  3. นาย ระเฑียร ศรีมงคล รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาง สุจิตรา โลเฮีย กรรมการ
  5. นาย อมิต โลเฮีย กรรมการ
  6. นาย ดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการ
  7. นาย อุเดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการ
  8. นาย ซันเจย์ อาฮูจา กรรมการ
  9. นาย ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย คณิต สีห์ กรรมการอิสระ
  11. นาย มาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ
  13. นาย รัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ
  14. นาย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ม.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,614.55  5,614.55  5,245.41 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 269,498.49  304,589.44  279,318.16 
  ราคา (บาท/หุ้น) 48.00  54.25  53.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 25.68  25.68  20.71 
  P/BV (X) 1.87  2.11  2.57 
  P/E (X) 7.90  8.93  20.18 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.83  111.40  115.25 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,506.55  1,418.13  954.96 
  Beta 1.72  1.74  2.09 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.52  1.88  58.96 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.96  1.74  1.14 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.26  0.26  0.23 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทัั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆไป (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.35 บาท 18 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.70 บาท 04 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.55 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.45 บาท 06 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.36 บาท 23 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.30 บาท 07 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.24 บาท 23 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 11,116.33 4,448.26 6,877.05 4,025.65 3,232.48
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 44,553.35 31,413.17 32,098.17 31,085.50 27,499.57
  สินค้าคงเหลือ 62,137.77 41,931.71 46,036.48 40,458.85 31,785.63
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 127,413.06 86,144.59 92,953.01 84,495.25 70,548.20
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 175,227.35 145,108.84 151,201.96 136,860.35 120,365.58
  รวมสินทรัพย์ 356,712.96 269,531.55 282,358.37 258,380.48 221,640.61
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 18,090.98 5,598.83 6,115.13 9,205.55 12,106.39
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 53,896.20 34,401.03 - 37,316.10 31,148.97
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13,567.58 5,517.43 8,945.18 9,910.58 5,024.60
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 101,942.52 57,757.83 65,621.55 65,861.51 57,383.15
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 104,738.21 101,137.97 97,750.12 100,704.04 81,304.50
  รวมหนี้สิน 206,680.73 158,895.81 163,371.68 166,565.55 138,687.65
  ทุนจดทะเบียน 5,666.01 5,666.01 5,666.01 5,666.01 5,666.01
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,614.55 5,244.97 5,245.41 4,814.27 4,814.27
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 60,331.43 44,829.42 44,848.15 29,775.15 29,775.15
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -4,431.66 -3,988.20 -3,792.68 -4,578.76 -4,588.15
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 74,891.32 48,725.41 58,526.33 42,679.48 30,291.21
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 144,177.87 108,629.44 117,061.65 89,055.38 79,825.24
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5,854.35 2,006.30 1,925.04 2,759.56 3,127.72
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 255,735.02 215,915.64 286,332.27 254,619.54 234,697.95
  รายได้อื่น 3,042.49 880.69 4,935.39 8,825.55 5,435.63
  รวมรายได้ 259,420.82 216,869.39 291,267.66 263,445.09 240,133.58
  ต้นทุนขาย 208,481.03 181,443.53 240,888.59 218,197.75 208,177.20
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20,742.01 17,566.65 23,788.10 21,679.04 19,179.98
  รวมค่าใช้จ่าย 229,376.65 201,112.07 267,725.06 240,801.43 227,712.24
  EBITDA 40,147.77 24,576.27 35,781.42 33,709.08 21,747.03
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10,103.60 8,818.95 12,238.83 11,065.43 9,325.69
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 30,044.17 15,757.32 23,542.60 22,643.65 12,421.34
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 24,110.69 10,880.00 20,882.86 16,197.10 6,609.26
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.26 2.06 3.98 3.15 1.20
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 23,776.84 21,805.13 28,906.81 24,946.17 24,806.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -34,964.02 -22,174.69 -28,785.72 -36,382.19 -21,299.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 15,239.66 784.01 2,729.94 12,222.68 -5,607.48
  เงินสดสุทธิ 4,052.48 414.45 2,851.03 786.67 -2,100.89
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.25 1.49 1.42 1.28
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 26.99 14.21 20.26 19.18
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.08 7.61 8.71 9.43
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.43 1.46 1.40 1.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.07 1.09 1.08 1.10
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.48 15.97 15.87 14.30
  EBIT Margin (%) 11.58 7.27 8.08 8.60
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.29 5.02 7.17 6.15

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 18.44 14.04 12.45 8.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 14.90 11.90 10.40 4.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 19.62 9.69 10.56 9.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 14.05 12.28 11.18 5.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 121.61 -17.81 28.93 145.07

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.59 9.00 9.06 8.69
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 42.51 40.56 40.27 41.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.15 6.02 5.57 6.04
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 70.89 60.66 65.53 60.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.07 6.90 12.91 6.37
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 60.14 52.88 28.27 57.26
  วงจรเงินสด (วัน) 53.25 48.33 77.53 45.15


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น