สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ITEL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.00 6.05 / 2.70 34.86 3.00 623.58 6,235.83 11,266.76 354.11 16.06
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ต.ค. 2564 19:09   แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
17 ก.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
16 ก.ย. 2564 08:28   หุ้นเพิ่มทุนของ ITEL เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กันยายน 2564
06 ก.ย. 2564 21:59   กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ITEL-W3) (แก้ไขวันที่ วาระที่ 4)
03 ก.ย. 2564 09:11   กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ITEL-W3) (เพิ่มเติม)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2666-2222
เบอร์โทรสาร 0-2666-2299
URL www.interlinktelecom.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2007 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/09/2559
ราคา IPO (บาท) 5.20 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 15/05/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  ITEL ประกอบธุรกิจ1.ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง2.ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสงและโครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม 3.ให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2564 15 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.48% 4,279 36.59% 3,466
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.36% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.73% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.21 -1.97 1.14
  20 วัน -6.54 -5.60 -7.23
  60 วัน 20.19 5.37 7.88
  120 วัน 29.53 10.46 9.49
  YTD 82.48 22.53 9.65
  P/E (X) 34.86 38.80 58.65
  P/BV (X) 3.00 5.53 2.91
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.98 2.20 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 636,512,650 51.04
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,984,213 3.29
  3. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 33,306,048 2.67
  4. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 19,217,600 1.54
  5. นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี 10,500,000 0.84
  6. นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา 10,159,550 0.81
  7. นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร 9,285,353 0.74
  8. J.P. MORGAN SECURITIES PLC 9,000,000 0.72
  9. นาย วัชระ แก้วสว่าง 8,000,000 0.64
  10. นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์ 7,706,200 0.62

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ
  3. นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. ดร. บัณฑิต รุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการ
  5. นาง ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการ
  6. น.ส. ลิลรฎา อนันตรัมพร กรรมการ
  7. นาย สุวิชาญ นิลอนันต์ กรรมการ
  8. นาย สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ กรรมการ
  9. นางสาว วริษา อนันตรัมพร กรรมการ
  10. พล.ต.ท. สุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง เกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ชวลิต ชูขจร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,247.17  1,000.00  1,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,235.83  2,740.00  2,480.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.00  2.74  2.48 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.07  1.86  1.67 
  P/BV (X) 3.00  1.48  1.49 
  P/E (X) 34.86  14.08  14.73 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 413.84  67.46  20.98 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 98.54  7.74  2.79 
  Beta 1.47  1.53  1.00 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 82.48  10.48  -16.78 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  2.30 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.34 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.057 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 152.09 77.64 70.27 287.56 239.74
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 579.23 750.29 787.99 405.09 364.66
  สินค้าคงเหลือ 195.66 221.20 157.66 215.99 -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,248.59 2,328.35 2,245.90 2,480.71 1,698.73
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,855.52 3,808.94 3,838.99 3,859.60 3,570.31
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,014.19 4,549.11 4,833.02 4,141.15 3,716.72
  รวมสินทรัพย์ 7,262.78 6,877.46 7,078.92 6,621.87 5,415.44
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,198.50 2,252.99 2,175.17 2,052.98 1,036.95
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 693.30 697.59 800.78 808.83 912.75
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 504.15 134.84 348.85 404.15 353.96
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,537.75 3,261.62 3,481.53 3,338.91 2,433.21
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,645.28 1,808.97 1,704.66 1,571.25 1,383.86
  รวมหนี้สิน 5,183.03 5,070.58 5,186.20 4,910.17 3,817.07
  ทุนจดทะเบียน 906.25 625.00 750.00 625.00 625.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 502.00 500.00 500.00 500.00 500.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 824.96 814.94 814.94 814.94 814.94
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 670.81 491.93 577.78 396.76 283.43
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 81.97 - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,079.75 1,806.88 1,892.72 1,711.70 1,598.37
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 986.64 895.26 2,020.53 2,330.30 1,590.90
  รายได้อื่น 22.60 27.79 38.36 16.29 20.47
  รวมรายได้ 1,009.24 923.06 2,058.89 2,346.59 1,611.36
  ต้นทุน 753.30 661.02 1,558.26 1,861.35 1,215.23
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 56.77 58.08 107.23 115.58 112.32
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 810.07 719.10 1,665.49 1,976.94 1,327.55
  EBITDA 354.11 365.62 713.10 608.31 483.20
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 158.04 165.85 327.02 248.74 216.57
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 196.07 199.76 386.08 359.57 266.63
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 93.03 97.89 183.73 181.00 133.00
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.10 0.18 0.18 0.13
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 107.58 41.01 367.26 -329.78 146.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -134.12 -228.62 -392.90 -623.04 -736.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 108.36 -22.31 -191.65 1,000.65 725.41
  เงินสดสุทธิ 81.82 -209.92 -217.29 47.82 136.30
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.64 0.71 0.65 0.74
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.20 11.27 10.19 10.94
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.41 5.96 5.64 5.97
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.49 2.81 2.74 2.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.30 0.34 0.30 0.39
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.65 26.16 22.88 20.12
  EBIT Margin (%) 19.43 21.64 18.75 15.32
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.22 10.60 8.92 7.71

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 10.21 -12.49 -13.29 46.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 13.96 -18.62 -16.28 53.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 9.34 -11.74 -12.26 45.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.65 -17.67 -15.75 48.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -4.96 13.93 1.51 36.09

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.18 3.72 3.39 6.05
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 114.89 98.12 107.76 60.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.92 13.61 8.34 17.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 46.09 26.82 43.76 21.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.37 1.91 1.94 2.16
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 153.79 191.40 188.51 168.80
  วงจรเงินสด (วัน) 7.19 -66.47 -36.99 -87.33


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้