สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ITEL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.64 5.75 / 2.22 29.35 2.38 500.00 3,640.00 7,101.80 236.72 16.36
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ก.ย. 2561 08:47   แจ้งการลาออก และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
11 ก.ย. 2561 08:47   แจ้งการลาออกของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
08 ส.ค. 2561 21:36   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
08 ส.ค. 2561 21:23   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
08 ส.ค. 2561 21:23   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2666-2222
เบอร์โทรสาร 0-2666-2299
URL www.interlinktelecom.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2007 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/09/2559
ราคา IPO (บาท) 5.20 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 15/05/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  ITEL ประกอบธุรกิจ1.ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง2.ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสงและโครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม 3.ให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.34% 3,483 36.30% 3,227
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.46% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.56% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.09 2.52 1.00
  20 วัน 2.25 3.06 5.83
  60 วัน 30.00 29.68 28.96
  120 วัน -9.45 5.19 1.98
  YTD -24.79 -4.97 -5.75
  P/E (X) 29.35 77.86 66.81
  P/BV (X) 2.38 2.81 2.14
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.08 0.14

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 พ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 599,998,600 60.00
  2. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 43,800,000 4.38
  3. นาย นเรศ งามอภิชน 41,600,000 4.16
  4. นาย ศึกษิต เพชรอำไพ 23,433,000 2.34
  5. นาง ชลิดา อนันตรัมพร 16,778,198 1.68
  6. นาย สมบัติ อนันตรัมพร 14,887,850 1.49
  7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,332,300 1.13
  8. นาย วศิน เดชกิจวิกรม 8,000,000 0.80
  9. นาง สุรินทร์ แสงหาญ 6,200,000 0.62
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,658,568 0.57

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ
  3. นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาง ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการ
  5. น.ส. ลิลรฎา อนันตรัมพร กรรมการ
  6. นาย สุวิชาญ นิลอนันต์ กรรมการ
  7. นาย สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ กรรมการ
  8. พล.ต.ท. สุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย นนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง เกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,000.00  1,000.00  500.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,640.00  4,840.00  5,700.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.64  4.84  5.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.53  1.48  2.78 
  P/BV (X) 2.38  3.28  4.10 
  P/E (X) 29.35  58.73  81.90 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 23.97  105.35  210.79 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.95  25.43  122.64 
  Beta 1.82  0.57  0.79 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -24.79  -15.09  9.62 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.18  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.35  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.043 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 72.37 49.69 103.44 137.49 111.38
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 316.84 218.82 265.01 158.00 97.31
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,537.58 742.20 1,100.09 736.45 372.46
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,366.69 2,768.71 3,072.82 2,523.91 2,041.09
  รวมสินทรัพย์ 5,064.39 3,593.87 4,293.92 3,336.16 2,432.59
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 477.48 - 130.80 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,013.03 588.85 758.70 623.72 388.96
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 308.46 174.34 213.52 139.94 57.13
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,956.77 786.34 1,224.00 773.80 1,304.05
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,577.41 1,357.70 1,561.55 1,155.77 803.52
  รวมหนี้สิน 3,534.17 2,144.03 2,785.56 1,929.57 2,107.57
  ทุนจดทะเบียน 625.00 500.00 500.00 500.00 500.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 500.00 500.00 500.00 500.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 814.94 814.94 814.94 814.94 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 215.28 134.89 193.42 91.64 25.02
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,530.22 1,449.83 1,508.37 1,406.58 325.02
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 840.27 382.58 1,053.84 788.82 423.34
  รายได้อื่น 18.43 11.45 27.41 20.47 13.55
  รวมรายได้ 858.70 394.03 1,081.25 809.29 436.89
  ต้นทุนขาย 665.28 274.72 801.04 602.91 290.77
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 54.65 35.58 80.41 70.36 55.99
  รวมค่าใช้จ่าย 730.53 310.32 886.01 673.64 357.22
  EBITDA 236.72 166.44 363.78 273.52 180.83
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 108.56 82.74 168.54 137.87 101.16
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 128.17 83.71 195.23 135.65 79.67
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 64.85 43.25 102.40 67.24 30.67
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.04 0.10 0.19 0.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -82.72 61.82 222.84 2.83 182.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -295.09 -338.98 -777.58 -506.54 -837.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 346.75 189.36 520.68 529.83 751.35
  เงินสดสุทธิ -31.07 -87.80 -34.06 26.11 96.10
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.79 0.94 0.90 0.95
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.32 8.24 7.03 7.77
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.54 4.74 5.12 4.70
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.31 1.48 1.85 1.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.36 0.27 0.28 0.28
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.82 28.19 23.99 23.57
  EBIT Margin (%) 14.93 21.24 18.06 16.76
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.55 10.98 9.47 8.31

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 119.63 N/A 33.60 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 142.17 N/A 32.86 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 117.93 N/A 33.60 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 135.41 N/A 31.53 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 49.94 N/A 52.29 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.64 4.94 4.98 6.18
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.67 73.92 73.25 59.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.49 1.22 1.16 1.19
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 245.34 298.79 314.95 306.53
  วงจรเงินสด (วัน) -180.66 -224.86 -241.70 -247.46


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ ITEL-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น