สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ITD บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
sSET
CG Report:   *
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 มี.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.15 1.38 / 0.69 N/A 0.47 5,279.87 6,071.85 96,866.25 5,903.24 16.41
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 มี.ค. 2564 17:03   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขเลขหน้าในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม)
02 มี.ค. 2564 08:30   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
02 มี.ค. 2564 07:58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
02 มี.ค. 2564 07:57   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
02 มี.ค. 2564 07:54   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์, 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2716-1600
เบอร์โทรสาร 0-2716-1488
URL http://www.itd.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/08/1958 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/08/2537
ราคา IPO (บาท) 175.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 19/04/2547

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นบริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ที่มีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคขั้นสูง และขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มิ.ย. 2563 29 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  77.06% 37,527 77.09% 39,607
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.42% (ณ วันที่ 08/03/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 32.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.96% (ณ วันที่ 08/03/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.55 -0.23 1.64
  20 วัน 7.48 2.52 5.57
  60 วัน -7.26 -3.03 -11.15
  120 วัน 12.75 11.39 -5.51
  YTD 3.60 0.56 -2.73
  P/E (X) N/A 213.77 40.29
  P/BV (X) 0.47 1.01 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.96 0.56 1.62

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เปรมชัย กรรณสูต 628,213,626 11.90
  2. นาง นิจพร จรณะจิตต์ 350,815,140 6.64
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 176,228,637 3.34
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 114,494,249 2.17
  5. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 60,339,700 1.14
  6. น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์ 50,614,391 0.96
  7. นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล 50,414,391 0.95
  8. นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์ 44,506,750 0.84
  9. น.ส. ปราชญา กรรณสูต 38,839,766 0.74
  10. บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 34,680,000 0.66

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย เปรมชัย กรรณสูต กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง นิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ
  4. นาย ไผท ชาครบัณฑิต กรรมการ
  5. นาย ธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการ
  6. นาย ปีติ กรรณสูต กรรมการ
  7. นาย ธรณิศ กรรณสูต กรรมการ
  8. นาย วิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  08 มี.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,279.87  5,279.87  5,279.87 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,071.85  5,860.65  7,867.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.15  1.11  1.49 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.47  2.33  2.49 
  P/BV (X) 0.47  0.48  0.60 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.31  90.05  52.62 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 17.80  23.43  25.06 
  Beta 1.31  1.40  1.54 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.60  -25.50  -30.37 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  0.97 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.0144 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 4,055.62 1,990.71 3,377.79 3,434.05
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 12,187.12 16,924.00 11,427.97 10,758.46
  สินค้าคงเหลือ 4,228.42 4,939.78 5,069.83 3,963.36
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 52,291.83 53,390.82 51,899.48 47,281.37
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 29,614.04 28,968.71 23,390.01 19,646.86
  รวมสินทรัพย์ 107,872.52 103,789.90 98,014.74 87,829.38
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 7,118.55 7,335.67 7,754.24 8,491.58
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 20,888.02 20,066.95 14,141.05 13,146.99
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 17,207.14 15,298.19 12,821.62 10,282.66
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 62,425.64 57,732.62 48,282.89 44,519.25
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 30,003.24 30,375.11 33,261.51 28,537.43
  รวมหนี้สิน 92,428.88 88,107.74 81,544.41 73,056.68
  ทุนจดทะเบียน 6,337.92 6,337.92 6,337.92 6,337.92
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,279.87 5,279.87 5,279.84 5,279.84
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 8,547.76 8,547.76 8,547.39 8,547.39
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -67.87 35.26 260.15 33.28
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 13,022.49 13,135.08 13,803.99 13,225.81
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,421.15 2,547.09 2,666.34 1,546.89
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 53,968.16 62,221.43 60,643.90 55,096.31
  รายได้อื่น 1,422.17 785.51 1,085.73 982.70
  รวมรายได้ 55,408.06 63,213.04 61,894.09 56,139.63
  ต้นทุนขาย 49,824.38 55,703.06 54,083.30 48,523.38
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,084.98 3,506.97 3,666.36 3,010.81
  รวมค่าใช้จ่าย 53,610.83 59,899.07 58,145.80 52,675.24
  EBITDA 5,903.24 6,667.97 6,792.20 5,886.46
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4,106.01 3,354.00 3,043.92 2,422.07
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,797.23 3,313.97 3,748.29 3,464.39
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,104.45 -37.34 305.62 412.65
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.21 -0.01 0.06 0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 8,792.96 5,047.21 1,865.45 1,259.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,789.30 -3,714.21 -5,968.79 -2,787.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,951.96 -2,705.42 4,024.73 2,438.13
  เงินสดสุทธิ 2,051.69 -1,372.42 -78.61 910.51
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.84 0.92 1.07
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -8.44 -0.28 2.26
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.70 3.28 4.03
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 7.10 6.71 5.91
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.52 0.63 0.67
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.68 10.48 10.82
  EBIT Margin (%) 3.24 5.24 6.06
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.99 -0.06 0.49

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -13.26 2.60 10.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -10.55 2.99 11.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -12.35 2.13 10.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -10.50 3.02 10.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -25.94

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.71 4.39 5.47
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 98.44 83.16 66.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.87 11.13 11.97
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 33.58 32.79 30.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.43 3.26 3.96
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 150.01 112.08 92.08
  วงจรเงินสด (วัน) -17.99 3.88 5.17


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
    * บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข่าวดังกล่าวประกอบด้วย
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น