สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
IT บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.95 7.80 / 2.08 55.78 2.37 366.40 2,546.47 5,193.29 371.43 9.15
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ส.ค. 2564 12:46   แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
10 ส.ค. 2564 20:29   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
10 ส.ค. 2564 17:27   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2564 17:25   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2564 17:24   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 555 อาคารศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง ชั้น B1,B2,5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2656-5030-39
เบอร์โทรสาร -
URL www.itcity.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/3/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/06/2546
ราคา IPO (บาท) 5.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / พาณิชย์

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีก ( Retail Superstore) จำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet ) อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) อุปกรณ์เสริม ตลอดจนสินค้ากลุ่มใหม่ ๆ อย่างไอโอที และเกมมิ่ง แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ? ไอที ซิตี้ ? โดยเป็นการ spin off มาจาก SVOA

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 02 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.72% 1,719 40.50% 1,654
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.03% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.72% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.05 -0.15
  20 วัน 14.88 14.10 12.88
  60 วัน 40.12 30.03 31.38
  120 วัน 67.07 61.00 60.62
  YTD 194.49 152.15 159.72
  P/E (X) 55.78 39.28 20.99
  P/BV (X) 2.37 4.05 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.27 0.48 1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 111,666,601 30.48
  2. นาย พิชัย นีรนาทโกมล 80,000,000 21.83
  3. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 19,823,881 5.41
  4. นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์ 12,887,101 3.52
  5. นาย ชวลิต วิสราญกุล 8,978,400 2.45
  6. น.ส. พิรดา อิงค์ธเนศ 8,508,200 2.32
  7. นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร 4,999,999 1.36
  8. นาย เชาวน์ อิงค์ธเนศ 4,038,600 1.10
  9. บริษัท สัมพันธมิตร จำกัด 3,541,218 0.97
  10. บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) 3,541,015 0.97

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิชิต ญาณอมร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา ประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการ
  3. นาย โสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  4. นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ
  5. นาย พิภพ โชควัฒนา กรรมการ
  6. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ
  7. นาย พิชัย นีรนาทโกมล กรรมการ
  8. นาย ดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สาธิต ปิติวรา กรรมการอิสระ
  11. นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 366.40  366.40  366.40 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,546.47  864.70  1,055.23 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.95  2.36  2.88 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.93  2.83  2.86 
  P/BV (X) 2.37  0.84  1.29 
  P/E (X) 55.78  28.74  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 71.80  6.48  14.72 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 7.65  0.22  0.52 
  Beta 0.50  0.44  0.48 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 194.49  -18.06  -12.20 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  1.27  1.90 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.37  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.03 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.07 บาท 08 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 280.95 319.78 138.40 182.90 246.36
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 261.56 299.65 346.90 353.01 120.04
  สินค้าคงเหลือ 1,067.62 907.38 995.50 987.62 695.91
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,689.63 1,599.69 1,558.97 1,575.87 1,106.50
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 256.45 236.39 1,665.08 255.86 149.08
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,311.98 2,265.41 2,379.66 1,032.51 387.40
  รวมสินทรัพย์ 4,001.61 3,865.11 3,938.63 2,608.39 1,493.90
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 480.00 672.54 650.00 678.58 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,028.67 800.51 694.86 800.52 593.13
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 0.10 367.05 0.77 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,892.35 1,824.36 1,816.54 1,484.85 642.26
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,035.41 1,016.90 1,137.46 89.77 21.86
  รวมหนี้สิน 2,927.77 2,841.25 2,954.00 1,574.62 664.13
  ทุนจดทะเบียน 366.40 366.40 366.40 366.40 303.80
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 366.40 366.40 366.40 366.40 286.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 488.38 488.38 488.38 488.38 368.38
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 219.06 170.38 129.85 178.98 174.98
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - -1.31 - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,073.85 1,023.86 984.63 1,033.76 829.77
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 4,246.01 3,100.36 6,986.99 5,344.91 5,050.38
  รายได้อื่น 5.99 18.22 20.50 9.46 51.62
  รวมรายได้ 4,252.01 3,119.33 7,007.98 5,354.37 5,104.91
  ต้นทุน 3,561.18 2,634.02 5,937.39 4,607.11 4,470.31
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 569.85 465.46 880.46 742.95 525.07
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,131.03 3,099.48 7,034.96 5,350.07 5,069.05
  EBITDA 371.43 248.55 444.56 86.94 99.50
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 235.14 220.85 448.87 58.96 49.72
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 136.29 27.70 -4.32 27.98 49.78
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 89.21 2.39 -41.17 24.44 42.16
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.01 -0.11 0.08 0.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 525.14 282.91 269.41 -98.57 113.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -38.86 11.34 40.17 -310.96 -48.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -343.74 -157.37 -354.08 346.07 -51.55
  เงินสดสุทธิ 142.54 136.88 -44.50 -63.46 12.59
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.89 0.88 0.86 1.06
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.35 2.79 -4.08 2.62
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.65 2.01 -0.13 1.36
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.73 2.78 3.00 1.52
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.07 2.26 2.14 2.61
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.13 15.04 15.02 13.80
  EBIT Margin (%) 3.21 0.89 -0.06 0.52
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.10 0.08 -0.59 0.46

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  01 ต.ค. 2562 PP 80,000,000 366,398,859 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 36.95 34.79 30.72 5.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 35.20 29.80 28.87 3.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 36.31 34.13 30.88 4.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 33.28 32.84 31.49 5.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 3,629.64 87.17 N/A -42.03

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 28.98 28.31 19.97 22.60
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 12.59 12.90 18.28 16.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.95 6.03 5.99 5.47
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 52.51 60.58 60.96 66.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.51 6.92 7.94 6.61
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 48.63 52.77 45.96 55.21
  วงจรเงินสด (วัน) 16.47 20.71 33.27 27.64


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้