สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.20 8.35 / 5.50 8.70 1.43 20,434.42 126,693.40 222,764.70 13,058.18 8.13
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ต.ค. 2561 08:55   การลงทุนในธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกผ่านระบบ E-Commerce ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย
18 ก.ย. 2561 19:31   แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
18 ก.ย. 2561 19:31   แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
03 ก.ย. 2561 12:49   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้า
21 ส.ค. 2561 17:22   กรรมการลาออก
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2765-7000
เบอร์โทรสาร 0-2765-7001
URL www.irpc.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 3/8/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/03/2538
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 12/04/2548

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ. ระยอง เพื่อผลิตและจำหน่าย น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และน้ำมันเตา เป็นต้น 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ จำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ 3) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล 4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 ก.พ. 2561 02 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  51.89% 44,371 51.90% 47,165
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.21% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  9.14% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.88 0.11 -1.65
  20 วัน -10.79 -7.80 -7.53
  60 วัน -0.80 -5.84 -3.57
  120 วัน -16.78 -15.07 -12.39
  YTD -12.06 -16.11 -8.36
  P/E (X) 8.70 13.15 16.65
  P/BV (X) 1.43 1.75 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.42 0.33 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 ก.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,819,694,600 48.05
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,930,531,142 9.45
  3. STATE STREET EUROPE LIMITED 435,814,487 2.13
  4. สำนักงานประกันสังคม 352,998,300 1.73
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 312,685,567 1.53
  6. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 210,200,379 1.03
  7. N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC 110,885,751 0.54

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ
  4. นาย ณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ
  5. น.ส. นันธิกา ทังสุพานิช กรรมการ
  6. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง กรรมการ
  7. นาย ปรีชา โภคะธนวัฒน์ กรรมการ
  8. นาย วรวัฒน์ พิทยศิริ กรรมการ
  9. นาย สมนึก บำรุงสาลี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ
  11. พลเอก สสิน ทองภักดี กรรมการอิสระ
  12. น.ส. รื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ
  14. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ กรรมการอิสระ
  15. นาย เจษฎา พรหมจาต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 20,434.42  20,434.42  20,434.42 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 126,693.40  144,062.66  98,085.21 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.20  7.05  4.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.33  4.08  3.89 
  P/BV (X) 1.43  1.73  1.23 
  P/E (X) 8.70  16.88  11.57 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 125.95  138.26  144.81 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 910.48  656.49  586.46 
  Beta 1.27  1.31  0.86 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -12.06  46.88  11.63 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.68  3.26  4.58 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.41  0.55  0.53 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.10 บาท 19 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  - 0.29 บาท 19 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  - 0.23 บาท 21 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  - 0.22 บาท 22 เม.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 2,350.36 2,181.44 2,144.86 2,042.21 3,575.85
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 14,173.13 11,339.60 12,783.87 9,966.75 8,942.40
  สินค้าคงเหลือ 31,303.93 23,172.84 30,052.21 25,783.37 21,306.09
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 51,372.72 38,756.40 47,582.55 39,848.17 35,984.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 125,194.57 125,550.22 127,061.13 120,171.04 114,806.89
  รวมสินทรัพย์ 186,809.66 176,419.52 184,543.83 172,377.85 163,173.67
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 4,600.00 10,476.48 2,957.47 6,141.33 203.94
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 30,182.15 19,660.69 26,031.02 19,792.26 25,741.19
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 12,937.21 8,224.09 10,660.48 19,704.59 4,265.08
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 56,897.71 43,725.17 49,364.61 52,428.57 36,209.96
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 41,448.41 52,647.99 47,529.22 38,944.31 51,085.76
  รวมหนี้สิน 98,346.12 96,373.16 96,893.83 91,372.88 87,295.73
  ทุนจดทะเบียน 20,475.00 20,475.00 20,475.00 20,475.00 20,475.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 20,434.42 20,434.42 20,434.42 20,434.42 20,434.42
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 28,554.21 28,554.21 28,554.21 28,554.21 28,554.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -13.63 15.18 -5.37 60.52 15.18
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 39,537.29 30,878.97 38,653.71 31,994.99 26,956.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 124.28 124.28 124.28 124.28 124.28
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 88,388.00 79,910.73 87,512.69 80,919.87 75,804.42
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 75.54 135.62 137.31 85.10 73.53
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 136,996.31 94,486.70 214,100.96 185,040.67 214,171.79
  รายได้อื่น 769.01 1,228.30 2,356.98 902.67 4,347.57
  รวมรายได้ 138,136.24 95,874.44 216,845.73 186,068.58 218,519.36
  ต้นทุนขาย 125,797.29 86,653.49 192,946.29 164,900.25 197,913.50
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,267.38 3,139.25 6,662.28 5,948.48 6,172.30
  รวมค่าใช้จ่าย 129,164.33 90,558.97 201,237.57 174,635.70 204,269.59
  EBITDA 13,058.18 8,324.38 22,670.37 17,681.45 19,706.11
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4,086.26 3,008.91 7,062.21 6,248.58 5,456.34
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 8,971.92 5,315.47 15,608.17 11,432.88 14,249.77
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 6,801.50 3,593.58 11,354.48 9,720.83 9,401.76
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.33 0.18 0.56 0.48 0.46
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 11,661.73 6,879.16 20,245.34 7,223.94 27,840.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,490.30 -7,724.81 -9,767.62 -10,686.35 -11,271.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -8,965.94 984.88 -10,375.07 1,928.77 -15,001.48
  เงินสดสุทธิ 205.50 139.23 102.65 -1,533.64 1,567.22
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.90 0.89 0.96 0.76
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.31 8.35 13.48 12.41
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.61 5.58 8.75 6.81
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.11 1.21 1.11 1.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.43 1.13 1.22 1.11
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.17 8.29 9.88 10.88
  EBIT Margin (%) 6.49 5.54 7.20 6.14
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.92 3.75 5.24 5.22

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 44.99 7.82 15.70 -13.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 45.17 13.84 17.01 -16.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 44.08 9.41 16.54 -14.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 42.63 12.47 15.23 -14.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 89.27 -46.52 16.81 3.39

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 20.12 18.90 18.82 19.57
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 18.14 19.31 19.39 18.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.52 7.03 6.91 7.00
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 42.84 51.91 52.81 52.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.31 7.68 8.42 7.24
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 39.19 47.50 43.34 50.39
  วงจรเงินสด (วัน) 21.79 23.72 28.86 20.37


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น