สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.04 4.32 / 1.92 6.20 0.98 20,434.42 82,555.05 173,144.24 17,022.49 6.56
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ก.ย. 2564 12:32   กรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่
03 ก.ย. 2564 08:12   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า
24 ส.ค. 2564 19:51   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2564 18:24   นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และ งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
10 ส.ค. 2564 18:19   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2765-7000
เบอร์โทรสาร 0-2765-7001
URL https://www.irpc.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 3/8/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/03/2538
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 12/04/2548

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ. ระยอง เพื่อผลิตและจำหน่าย น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และน้ำมันเตา เป็นต้น 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ จำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ 3) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล 4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 ก.พ. 2564 01 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  51.94% 82,309 52.44% 71,494
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.11% (ณ วันที่ 23/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  8.73% (ณ วันที่ 23/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.98 -0.78 -0.95
  20 วัน 4.66 -0.81 1.51
  60 วัน 5.21 3.83 2.69
  120 วัน 8.02 6.27 3.59
  YTD 8.60 2.72 -3.50
  P/E (X) 6.20 16.87 20.85
  P/BV (X) 0.98 1.60 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.61 0.80 2.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,206,674,600 45.05
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,574,372,943 7.70
  3. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 613,020,000 3.00
  4. สำนักงานประกันสังคม 492,786,300 2.41
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 367,120,574 1.80
  6. STATE STREET EUROPE LIMITED 184,066,020 0.90
  7. นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล 137,000,000 0.67
  8. N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC 133,610,493 0.65
  9. นาย สุรชัย ลีลาธนมงคล 123,297,700 0.60
  10. นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์ 88,889,200 0.44

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย นพดล ปิ่นสุภา กรรมการ
  4. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการ
  5. น.ส. เพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการ
  6. นาย สุพจน์ เหล่าสุอาภา กรรมการ
  7. นาย วุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ
  8. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ
  9. นาย สมนึก บำรุงสาลี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
  11. นาย จุมพล สำเภาพล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. น.ส. สิริวรรณ เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการอิสระ
  14. นาย ชัยพร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 20,434.42  20,434.42  20,434.42 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 82,555.05  76,016.04  75,198.66 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.04  3.72  3.68 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.14  3.63  4.15 
  P/BV (X) 0.98  1.03  0.89 
  P/E (X) 6.20  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 191.13  179.80  111.68 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 859.16  439.45  431.09 
  Beta 1.31  1.34  1.97 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.60  1.09  -36.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.49  2.69  5.16 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.21  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.08 บาท 23 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.06 บาท 20 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.10 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.09 บาท 19 เม.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย มงคล สมผล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,745.42 3,663.67 8,851.19 3,036.13 2,337.65
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 16,674.65 8,470.00 11,366.10 11,844.63 13,050.78
  สินค้าคงเหลือ 32,030.00 19,345.17 21,168.88 25,995.29 28,458.83
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 61,482.86 33,364.52 43,370.97 43,646.92 46,628.86
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 111,158.51 118,624.15 114,749.06 121,068.81 124,737.12
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 125,306.33 134,119.74 130,119.58 134,203.47 135,816.81
  รวมสินทรัพย์ 186,789.19 167,484.26 173,490.55 177,850.39 182,445.66
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 10,200.00 - 6,900.00 6,700.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 29,861.09 20,268.54 27,593.69 27,110.81 31,463.49
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 7,537.85 15,308.57 13,334.80 8,189.88 7,104.10
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 41,109.17 50,191.26 44,058.55 45,706.56 48,895.80
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 61,016.67 44,710.75 53,766.07 48,741.72 46,170.24
  รวมหนี้สิน 102,125.84 94,902.01 97,824.63 94,448.28 95,066.03
  ทุนจดทะเบียน 20,475.00 20,475.00 20,475.00 20,475.00 20,475.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 20,434.42 20,434.42 20,434.42 20,434.42 20,434.42
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 28,554.21 28,554.21 28,554.21 28,554.21 28,554.21
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 35,576.65 23,610.42 26,663.06 34,396.95 38,428.51
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 124.28 124.28 124.28 124.28 124.28
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 13.59 -20.92 -1.01 -5.57 -6.75
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 15.18 -20.92 -1.01 15.18 -6.75
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 84,454.59 72,453.85 75,526.40 83,255.73 87,286.11
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 208.76 128.40 139.53 146.38 93.52
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 115,652.99 84,439.32 174,462.55 239,314.61 280,551.10
  รายได้อื่น 782.05 415.44 759.89 2,309.25 431.35
  รวมรายได้ 116,435.04 84,881.54 175,281.72 241,623.85 281,011.89
  ต้นทุน 99,959.35 92,260.95 174,490.79 236,569.49 264,637.32
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,651.30 3,168.08 7,034.50 7,056.02 6,776.69
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 103,610.65 95,481.91 182,006.27 243,625.51 271,477.63
  EBITDA 17,022.49 -6,191.85 3,169.93 8,549.27 19,113.61
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4,388.95 4,451.09 8,952.10 8,542.29 8,237.39
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 12,633.54 -10,642.95 -5,782.17 6.99 10,876.22
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,155.36 -9,315.83 -6,151.70 -1,174.04 7,734.99
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.50 -0.46 -0.30 -0.06 0.38
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 4,715.69 -1,301.38 11,148.75 7,527.18 18,304.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,001.98 -2,435.26 -3,871.31 -5,954.35 -6,536.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -819.48 4,364.19 -1,462.37 -874.35 -11,574.57
  เงินสดสุทธิ 2,894.23 627.55 5,815.06 698.48 192.79
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.50 0.66 0.98 0.95
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.98 -14.06 -7.75 -1.38
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.88 -6.99 -3.29 0.00
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.21 1.31 1.29 1.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.17 1.15 1.00 1.34
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.57 -9.26 -0.02 1.15
  EBIT Margin (%) 10.85 -12.54 -3.30 0.00
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.74 -10.96 -3.50 -0.47

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 36.97 -31.59 -27.10 -14.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 8.34 -23.47 -26.24 -10.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 37.17 -31.52 -27.46 -14.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.51 -22.95 -25.29 -10.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 18.22 18.03 15.03 19.23
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 20.03 20.24 24.28 18.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.09 8.19 7.40 8.69
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 51.46 44.56 49.33 42.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.65 7.49 6.38 8.08
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 47.71 48.70 57.22 45.19
  วงจรเงินสด (วัน) 23.79 16.10 16.39 15.81


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้