สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
IRCP บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.31 1.65 / 0.26 N/A 2.00 254.30 333.13 1,219.46 24.31 -57.82
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ม.ค. 2564 17:21   ชี้แจงข่าว
21 ธ.ค. 2563 08:19   แจ้งการลาออกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
12 พ.ย. 2563 19:22   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 19:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 19:00   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2645-8900
เบอร์โทรสาร 0-2203-0260, 0-2203-0122
URL www.ircp.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/08/1986 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/07/2546
ราคา IPO (บาท) 6.50 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 1.00 @ 08/05/2557

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  เทคโนโลยี /  เทคโนโลยี

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มิ.ย. 2563 20 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  80.79% 3,122 78.46% 3,524
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.87% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -17.09 -18.14 -17.08
  20 วัน 79.45 68.35 70.48
  60 วัน 98.48 89.87 72.93
  120 วัน 197.73 196.76 155.09
  YTD 72.37 64.44 63.43
  P/E (X) N/A 33.02 77.89
  P/BV (X) 2.00 3.28 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.35 0.88 0.25

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ประชา เหตระกูล 24,576,400 9.66
  2. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 13,000,000 5.11
  3. นาย แดน เหตระกูล 11,163,570 4.39
  4. นาย ณรงค์ ฐานุธรรมกุล 5,353,200 2.11
  5. นาย ยงยุทธ พัวประเสริฐ 4,046,200 1.59
  6. นาย ประเสริฐ รวมภักดีกุล 3,500,000 1.38
  7. นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ 3,500,000 1.38
  8. นาย อนันต์ อัครพุทธิพร 3,152,800 1.24
  9. น.ส. ณิศศา ธีรชนวัฒนา 3,100,000 1.22
  10. นาง รมณีย์ บุญอนันตพัฒน์ 3,000,000 1.18

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อำนวย ทองสถิตย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย แดน เหตระกูล ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการ
  4. นาย นิคม วานิชวัฒนรำลึก กรรมการ
  5. นาย เอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. ชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 254.30  254.30  254.30 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 333.13  193.27  124.61 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.31  0.76  0.49 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.66  0.66  1.16 
  P/BV (X) 2.00  1.16  0.42 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 42.08  77.18  170.64 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.13  0.49  1.53 
  Beta 0.81  0.76  0.47 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 72.37  55.10  -10.91 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 53.15 58.14 64.46 215.15 60.72
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 476.07 395.84 414.67 333.22 588.64
  สินค้าคงเหลือ 70.02 99.66 52.92 81.58 170.36
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 679.89 642.72 626.96 717.23 857.36
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 22.26 22.42 25.41 20.89 20.90
  รวมสินทรัพย์ 1,106.36 1,104.73 1,079.40 1,201.93 1,020.13
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 515.90 365.36 378.64 375.47 72.82
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 277.34 262.44 264.88 292.68 340.66
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 58.88 49.96 150.11 203.13 94.87
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 878.54 700.94 872.32 890.40 642.24
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 99.30 127.06 15.61 21.11 22.86
  รวมหนี้สิน 977.84 828.00 887.92 911.51 665.09
  ทุนจดทะเบียน 320.54 320.54 320.54 320.54 320.54
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 254.30 254.30 254.30 254.30 254.30
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 117.15 117.15 117.15 117.15 117.15
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -204.56 -76.35 -160.38 -64.70 -12.30
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 166.89 295.10 211.07 306.75 359.15
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -38.36 -18.37 -19.59 -16.33 -4.11
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 631.59 678.59 921.42 1,064.87 1,269.74
  รายได้อื่น 54.36 24.90 31.17 15.01 15.71
  รวมรายได้ 685.95 703.49 952.59 1,079.88 1,285.45
  ต้นทุนขาย 542.96 555.48 766.31 915.40 1,034.84
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 128.61 141.16 186.02 190.09 222.84
  รวมค่าใช้จ่าย 674.45 698.69 996.04 1,107.87 1,259.71
  EBITDA 24.31 13.05 -32.35 -17.08 34.87
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.81 8.25 11.09 10.91 9.13
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 11.50 4.80 -43.44 -27.99 25.74
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -13.25 -17.45 -101.49 -51.53 -3.02
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.05 -0.07 -0.40 -0.20 -0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -102.72 -83.86 -65.42 -116.90 -53.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 7.90 -2.26 -8.65 -17.77 -37.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 83.51 -70.89 -76.62 289.08 -70.94
  เงินสดสุทธิ -11.31 -157.00 -150.69 154.42 -162.04
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.77 0.92 0.72 0.81
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -42.12 -14.54 -39.20 -15.48
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.32 -1.48 -3.81 -2.52
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.86 2.81 4.21 2.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.85 0.85 0.84 0.97
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.03 18.14 16.83 14.04
  EBIT Margin (%) 1.68 0.68 -4.56 -2.59
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.93 -2.48 -10.65 -4.77

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.93 -16.20 -13.47 -16.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.25 -18.88 -16.29 -11.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.49 -13.96 -11.79 -15.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -3.47 -15.22 -10.09 -12.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.01 2.24 2.46 2.31
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 181.97 163.04 148.13 157.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.88 8.43 11.40 7.27
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 41.08 43.32 32.03 50.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.79 2.77 2.75 2.89
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 130.69 131.92 132.78 126.27
  วงจรเงินสด (วัน) 92.37 74.44 47.38 81.95


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น