สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
IP บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
17.10 18.00 / 3.68 56.86 7.55 103.00 3,522.60 3,300.01 70.53 36.66
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ม.ค. 2564 20:05   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
08 ม.ค. 2564 17:42   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
07 ม.ค. 2564 12:30   การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
30 พ.ย. 2563 09:09   แจ้งความคืบหน้าในการเข้าซื้อกิจการบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
18 พ.ย. 2563 17:03   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ บางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2634-0225
เบอร์โทรสาร 0-2634-0135
URL www.interpharma.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/11/2562
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  การพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2563 01 พ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  42.66% 1,208 48.88% 846
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.12% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.65% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.58 1.92 -1.47
  20 วัน 29.55 23.18 23.34
  60 วัน 51.33 28.32 31.93
  120 วัน 56.88 30.55 34.72
  YTD 30.53 24.04 24.04
  P/E (X) 56.86 27.88 77.77
  P/BV (X) 7.55 2.37 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.16 1.43 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร 102,852,300 49.93
  2. นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 14,200,000 6.89
  3. นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ 5,977,200 2.90
  4. น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 5,836,600 2.83
  5. นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 5,376,600 2.61
  6. นาย วิทยา เทพนิมิตร 3,917,100 1.90
  7. นาย พิชิต ชินวิทยากุล 1,700,000 0.83
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,492,612 0.72
  9. นาย พะเนียง พงษธา 1,350,000 0.66
  10. นาย วิชพันธ์ เหมรัญช์โรจน์ 1,050,000 0.51

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อุดม คชินทร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช กรรมการ
  4. น.ส. นภาภรณ์ เดชอัคราช กรรมการ
  5. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย อมรศักดิ์ เกตุจรูญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 206.00  206.00  206.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,522.60  2,698.60  1,308.10 
  ราคา (บาท/หุ้น) 17.10  13.10  6.35 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.26  2.26  N/A 
  P/BV (X) 7.55  5.78 
  P/E (X) 56.86  43.56  46.58 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 27.78  294.49  193.16 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 54.55  26.18  90.03 
  Beta 1.68  1.71 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 30.53  106.30  -9.29 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.08  1.41  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.62  0.62 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.185 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 319.42 26.02 342.65 32.45
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 163.12 105.86 111.53 84.14
  สินค้าคงเหลือ 53.52 61.62 50.26 54.07
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 536.82 197.49 505.05 172.47
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15.25 10.06 9.67 10.74
  รวมสินทรัพย์ 563.39 218.45 525.88 192.15
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 56.18 47.69 38.25 64.48
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.68 - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 74.54 73.23 56.23 83.85
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7.92 1.82 3.91 1.31
  รวมหนี้สิน 82.45 75.05 60.13 85.16
  ทุนจดทะเบียน 103.00 103.00 103.00 65.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 103.00 80.00 103.00 65.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 286.71 - 286.71 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 21.98 21.98 21.98 21.98
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 54.88 32.77 44.02 13.57
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 466.56 134.75 455.71 100.55
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 14.37 8.65 10.03 6.44
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 306.75 274.53 371.33 313.64
  รายได้อื่น 4.04 3.78 4.56 0.75
  รวมรายได้ 310.78 278.30 375.88 314.40
  ต้นทุนขาย 119.39 117.60 157.39 125.04
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 122.98 117.92 156.73 148.39
  รวมค่าใช้จ่าย 242.52 235.70 314.34 274.08
  EBITDA 70.53 44.12 63.61 42.16
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2.27 1.52 2.07 1.85
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 68.26 42.60 61.54 40.31
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 49.25 30.77 43.47 29.68
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.21 0.28 53.17
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 28.95 -14.11 5.03 -6.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -14.67 -2.01 -2.05 -7.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -37.51 9.68 307.21 10.14
  เงินสดสุทธิ -23.23 -6.43 310.20 -3.63
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.20 8.98
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.61 15.63
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 22.31 17.14
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.18 0.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.04 1.05
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 61.08 57.61
  EBIT Margin (%) 21.96 16.37
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.85 11.57

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.00 3.80
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 121.64 96.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.76 3.02
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 132.02 120.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.06 3.06
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 119.09 119.12
  วงจรเงินสด (วัน) 134.57 98.02


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 11 ม.ค. 2564 - 19 ก.พ. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น