สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET50 / SETCLMV / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
71.50 90.75 / 51.50 21.23 5.83 3,206.60 229,271.80 241,292.68 6,313.76 19.64
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ต.ค. 2564 12:49   เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
01 ต.ค. 2564 17:02   มติคณะกรรมการ : แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
01 ต.ค. 2564 17:02   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (F24-1)
01 ต.ค. 2564 12:37   แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
28 ก.ย. 2564 17:06   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2118-6900
เบอร์โทรสาร 0-2118-6947
URL www.intouchcompany.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/6/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/08/2533
ราคา IPO (บาท) 250.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 04/09/2544

ลักษณะธุรกิจ
อินทัชประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) การลงทุนของอินทัช สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
63.21% 63,640 78.99% 60,983
การถือครองหุ้นต่างด้าว 31.45% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 47.20%
การถือครองหุ้น NVDR  6.06% (ณ วันที่ 20/10/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -3.05 -1.05 -2.69
20 วัน -12.27 -12.89 -14.12
60 วัน 10.85 -0.27 4.17
120 วัน 12.60 -0.46 8.64
YTD 27.11 7.02 12.50
P/E (X) 21.23 29.27 20.92
P/BV (X) 5.83 2.73 1.76
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.74 1.41

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1,006,878,314 31.40
2. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. 680,165,364 21.21
3. GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL. 347,874,638 10.85
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 175,283,335 5.47
5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 166,753,460 5.20
6. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 83,096,500 2.59
7. สำนักงานประกันสังคม 42,945,100 1.34
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 40,004,099 1.25
9. ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 38,428,800 1.20
10. นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ 30,823,100 0.96

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย กานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี รองประธานคณะกรรมการ
3. นาย เอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. น.ส. ยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ
5. น.ส. บังอร สุทธิพัฒนกิจ กรรมการ
6. นาย สมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการ
7. น.ส. จีน โล เงี้ยบ จง กรรมการ
8. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้ กรรมการ
9. นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาง วรางค์ ไชยวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
20 ต.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,206.60  3,206.51  3,206.42 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 229,271.80  180,366.16  183,567.56 
ราคา (บาท/หุ้น) 71.50  56.25  57.25 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.26  11.06  10.12 
P/BV (X) 5.83  5.09  5.66 
P/E (X) 21.23  17.56  16.63 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 79.84  107.45  109.14 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 898.31  755.69  859.04 
Beta 0.49  0.65  1.13 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 27.11  -1.75  19.90 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.50  4.71  4.73 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.77  0.76  0.73 
นโยบายเงินปันผล จ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่ได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 1.23 บาท 02 ก.ย. 2564 เงินปันผล
01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 1.35 บาท 22 เม.ย. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 1.15 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.30 บาท 23 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 1.35 บาท 04 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.17 บาท 24 เม.ย. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นางสาว กรทอง เหลืองวิไล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,467.55 3,149.49 2,842.62 3,425.57 3,071.83
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,792.79 2,104.64 1,960.86 2,066.87 2,024.88
สินค้าคงเหลือ 87.84 103.47 55.43 124.03 122.48
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 13,518.20 12,869.25 13,017.52 11,913.59 12,953.85
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,920.15 3,171.18 3,107.62 3,357.90 4,875.99
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 40,268.89 38,954.62 39,619.08 37,620.95 37,055.34
รวมสินทรัพย์ 53,787.08 51,823.88 52,636.61 49,534.54 50,009.18
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 678.96 969.68 757.61 1,064.37 1,168.16
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,607.05 498.51 2,581.37 392.00 2,651.84
รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,583.17 4,754.70 6,443.97 4,524.31 7,005.13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,916.97 4,394.58 2,051.87 4,561.19 5,062.73
รวมหนี้สิน 8,500.14 9,149.28 8,495.84 9,085.50 12,067.86
ทุนจดทะเบียน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,206.60 3,206.51 3,206.51 3,206.42 3,206.42
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 10,357.28 10,352.57 10,352.57 10,347.86 10,347.86
กำไร(ขาดทุน)สะสม 22,345.41 19,622.02 21,200.01 17,294.72 13,569.45
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,389.36 3,293.64 3,304.52 3,676.17 3,644.56
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 39,298.65 36,474.73 38,063.61 34,525.17 30,768.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5,988.28 6,199.86 6,077.15 5,923.87 7,173.03
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,583.93 1,915.99 3,667.75 4,877.54 6,389.29
รายได้อื่น 431.11 774.37 904.22 419.36 280.61
รวมรายได้ 2,015.04 2,690.36 4,571.97 5,296.90 6,669.90
ต้นทุน 1,046.31 1,402.88 2,683.72 3,873.95 4,497.85
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 523.91 508.70 1,067.69 1,305.20 1,797.29
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,903.47 1,983.19 3,954.44 6,986.54 8,668.24
EBITDA 6,313.76 6,997.15 12,969.41 12,269.83 13,756.27
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 686.98 682.81 1,302.77 1,853.74 2,020.02
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 5,626.78 6,314.35 11,666.64 10,416.09 11,736.25
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,473.58 5,720.69 11,047.65 11,083.01 11,490.68
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.71 1.78 3.45 3.46 3.58
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,320.99 5,737.36 9,870.51 10,135.95 10,591.21
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -905.59 -1,345.77 -1,770.00 1,435.33 831.21
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -4,790.51 -4,667.66 -8,683.43 -11,217.55 -10,611.11
เงินสดสุทธิ -375.11 -276.07 -582.93 353.73 811.31
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.05 2.71 2.02 2.63
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 28.51 31.37 30.44 33.95
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 20.79 20.44 22.84 20.93
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.19 0.21 0.19 0.22
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.07 0.10 0.09 0.11
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.94 26.78 26.83 20.58
EBIT Margin (%) 279.24 234.70 255.18 196.65
อัตรากำไรสุทธิ (%) 273.84 227.99 248.33 184.37

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -17.33 -25.97 -24.80 -23.66
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -25.42 -28.21 -30.72 -13.87
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -25.10 -3.42 -13.69 -20.59
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.02 -26.04 -43.40 -19.40
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -4.32 -2.12 -0.32 -3.55

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.71 1.91 1.82 2.38
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 213.23 191.40 200.41 153.10
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 24.33 28.38 29.91 31.43
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 15.00 12.86 12.20 11.61
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.82 3.32 2.95 3.47
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 129.29 109.97 123.90 105.17
วงจรเงินสด (วัน) 98.95 94.29 88.72 59.54


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้