สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
47.50 59.75 / 46.00 13.36 5.27 3,206.42 152,304.96 168,504.89 12,886.55 12.87
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 ธ.ค. 2561 08:03   แจ้งแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
21 ธ.ค. 2561 17:55   แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
02 พ.ย. 2561 17:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
02 พ.ย. 2561 17:34   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
02 พ.ย. 2561 17:33   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2118-6900
เบอร์โทรสาร 0-2118-6947
URL www.intouchcompany.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/6/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/08/2533
ราคา IPO (บาท) 250.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 04/09/2544

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 20 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2560
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
59.49% 71,361 59.49% 84,003
การถือครองหุ้นต่างด้าว 47.05% (ณ วันที่ 15/01/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 47.20%
การถือครองหุ้น NVDR  9.01% (ณ วันที่ 15/01/2562)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -4.04 -0.02 -3.01
20 วัน -0.52 3.19 1.52
60 วัน -9.52 2.32 -2.69
120 วัน -13.64 -3.24 -9.99
YTD -0.52 0.85 -1.35
P/E (X) 13.36 16.24 14.87
P/BV (X) 5.27 2.32 1.79
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.20 0.65

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 ส.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. 673,348,264 21.00
2. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 509,766,840 15.90
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 381,063,676 11.88
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 137,520,271 4.29
5. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด 102,130,520 3.19
6. สำนักงานประกันสังคม 44,200,100 1.38
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 32,018,900 1.00
8. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 31,001,700 0.97
9. นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ 26,879,500 0.84
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 18,453,828 0.58

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ
2. นาย เอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. น.ส. จีน โล เงี้ยบ จง กรรมการ
4. นาย เกว็ก บัค ไช กรรมการ
5. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ
6. นาย สมชาย ศุภธาดา กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นาย ชลาลักษณ์ บุนนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. น.ส. โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ
10. นาย กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
15 ม.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,206.42  3,206.42  3,206.42 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 152,304.96  153,106.57  180,361.14 
ราคา (บาท/หุ้น) 47.50  47.75  56.25 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.02  9.02  8.37 
P/BV (X) 5.27  5.29  6.72 
P/E (X) 13.36  13.43  15.71 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.02  52.94  65.09 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 311.93  381.91  476.90 
Beta 0.60  0.61  0.99 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.52  -15.11  13.07 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.69  8.65  8.18 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.79  0.79  1.28 
นโยบายเงินปันผล จ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่ได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 1.35 บาท 30 ส.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.27 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 0.19 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 1.25 บาท 05 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560 1.61 บาท 28 เม.ย. 2560 เงินปันผล
31 มี.ค. 2559 - 10 ส.ค. 2559 2.13 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มี.ค. 2559 2.47 บาท 28 เม.ย. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย เพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสด 3,956.60 2,879.20 2,260.69 3,065.10 3,620.62
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,916.20 2,397.87 1,806.34 2,477.26 2,631.89
สินค้าคงเหลือ 120.65 155.11 124.81 323.88 229.80
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,166.63 11,304.62 12,571.65 12,158.69 11,149.57
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7,466.04 8,957.13 7,943.05 9,440.73 9,145.63
รวมสินทรัพย์ 49,075.51 50,806.78 50,959.61 54,606.86 57,826.76
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 250.00 - 230.00 1,650.52
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,080.11 1,914.05 1,293.93 2,395.46 2,251.52
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 420.86 683.04 421.79 728.87 69.06
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,476.86 5,803.20 5,934.58 6,607.51 11,320.76
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,331.69 7,889.01 7,698.53 10,324.26 11,165.62
รวมหนี้สิน 11,808.55 13,692.21 13,633.10 16,931.77 22,486.38
ทุนจดทะเบียน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,206.42 3,206.42 3,206.42 3,206.42 3,206.42
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 10,347.86 10,349.32 10,347.86 10,347.86 10,341.57
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 11,724.00 8,983.61 11,074.99 9,233.21 7,556.99
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 28,918.99 26,846.87 28,915.14 27,156.79 25,483.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8,347.98 10,267.70 8,411.37 10,518.30 9,856.67
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
ยอดขายสุทธิ 4,831.37 7,436.42 9,627.61 11,646.29 12,665.21
รายได้อื่น 1,851.49 553.63 635.24 4,326.54 600.89
รวมรายได้ 16,041.08 17,074.56 22,543.43 28,607.14 29,268.24
ต้นทุนขาย 3,304.22 5,418.63 7,145.88 7,468.87 7,541.61
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,257.29 1,622.51 2,576.75 2,448.74 2,383.54
รวมค่าใช้จ่าย 4,652.45 7,165.54 13,210.35 10,183.59 11,175.31
EBITDA 12,886.55 12,234.64 12,438.85 21,396.62 20,937.57
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,497.92 2,325.62 3,105.78 2,973.06 2,844.63
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 11,388.64 9,909.02 9,333.08 18,423.55 18,092.93
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 9,643.58 8,918.57 10,673.18 16,397.61 16,077.79
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.01 2.78 3.33 5.11 5.01
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 9,996.87 11,676.82 12,253.41 19,377.25 19,821.08
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2,202.73 227.76 -537.08 -2,784.80 -4,375.39
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -10,503.52 -12,090.51 -12,191.21 -17,147.99 -15,226.03
เงินสดสุทธิ 1,696.08 -185.92 -804.45 -555.54 169.68
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.72 1.95 2.12 1.84
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 40.88 44.65 38.07 62.30
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 21.65 24.44 17.68 32.77
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.41 0.51 0.47 0.62
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.43 0.44 0.43 0.51
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.61 27.13 25.78 35.87
EBIT Margin (%) 71.00 58.03 41.40 64.40
อัตรากำไรสุทธิ (%) 60.12 52.23 47.34 57.32

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -35.03 -17.34 -17.33 -8.05
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -39.02 0.88 -4.32 -0.96
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.05 -26.09 -21.20 -2.26
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -35.07 -1.19 29.72 -8.87
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 8.13 -35.54 -34.91 1.99

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.26 4.27 4.50 4.56
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 112.11 85.56 81.20 80.06
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 36.49 42.18 31.85 26.98
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10.00 8.65 11.46 13.53
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.36 3.90 3.87 3.21
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 108.60 93.51 94.22 113.55
วงจรเงินสด (วัน) 13.51 0.70 -1.57 -19.96


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น