สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
INOX บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.13 1.73 / 1.01 18.03 0.94 7,795.71 8,809.15 11,478.56 760.63 10.43
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ต.ค. 2561 17:00   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
10 ส.ค. 2561 12:30   รายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าร่วมวงเงินกู้ยืมร่วมกัน (เพิ่มเติม)
10 ส.ค. 2561 08:45   รายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าร่วมวงเงินกู้ยืมร่วมกัน
09 ส.ค. 2561 21:19   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
09 ส.ค. 2561 21:19   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2494-3130-49
เบอร์โทรสาร 0-2494-3178-9
URL www.poscothainox.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/7/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/12/2547
ราคา IPO (บาท) 2.10 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  5.08% 1,909 4.95% 2,072
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 87.31% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.14% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.69 2.31
  20 วัน -5.83 -4.14 -2.39
  60 วัน 7.62 7.53 4.61
  120 วัน -4.24 3.91 0.81
  YTD -16.30 1.08 -12.77
  P/E (X) 18.03 15.89 16.65
  P/BV (X) 0.94 0.80 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.06 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. POSCO 5,420,532,219 69.53
  2. POSCO, LTD. 1,005,107,272 12.89
  3. MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI 789,570,000 10.13
  4. NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION 202,127,100 2.59
  5. POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 184,112,028 2.36
  6. นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์ 56,910,000 0.73

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย คยอง ฮวา ซง ประธานคณะกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  2. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ
  3. นาย ลี คึน ฮัก กรรมการ
  4. นาย ฮิโรคาซึ อจิม่า กรรมการ
  5. นาย คยอง จิน ลี กรรมการ
  6. นาย บยอง เทค ลี กรรมการ
  7. นาย นพดล สระวาสี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย แมน เจ ลี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ส่งศักดิ์ ลิมบานเย็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 7,795.71  7,795.71  7,795.71 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,809.15  10,524.21  13,876.36 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.13  1.35  1.78 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.20  1.15  1.15 
  P/BV (X) 0.94  1.17  1.54 
  P/E (X) 18.03  26.81  30.16 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.31  17.49  0.81 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.65  13.02  0.43 
  Beta 0.40  2.69  0.69 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -16.30  -24.16  91.40 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.35  3.67  0.76 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.42  0.98  0.23 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0266 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.0495 บาท 18 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.0135 บาท 18 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 1,492.49 1,001.15 910.36 1,386.71 1,303.24
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,362.56 2,539.65 2,180.34 2,354.89 1,992.66
  สินค้าคงเหลือ 4,267.82 4,611.15 3,717.22 2,832.80 3,014.95
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,045.92 9,006.54 9,234.36 7,921.94 6,904.76
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,332.55 3,641.23 3,576.97 3,763.99 4,086.68
  รวมสินทรัพย์ 13,505.78 12,810.60 12,961.87 11,878.40 11,172.43
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,686.44 3,451.18 3,481.49 2,537.00 2,398.75
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,052.19 3,647.36 3,758.30 2,616.87 2,400.87
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 109.70 89.93 107.66 85.37 78.38
  รวมหนี้สิน 4,161.89 3,737.28 3,865.96 2,702.24 2,479.25
  ทุนจดทะเบียน 7,795.71 7,795.71 7,795.71 7,795.71 7,795.71
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 7,795.71 7,795.71 7,795.71 7,795.71 7,795.71
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 332.13 332.13 332.13 332.13 332.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,216.04 945.47 968.07 1,048.62 564.89
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,343.88 9,073.31 9,095.91 9,176.16 8,693.18
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 7,962.43 7,774.26 15,474.70 13,709.87 11,705.39
  รายได้อื่น 84.89 37.71 107.35 47.31 112.06
  รวมรายได้ 8,051.19 7,815.37 15,585.96 13,764.22 11,826.20
  ต้นทุนขาย 7,192.31 7,189.72 14,449.93 12,666.75 11,184.97
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 292.48 266.30 538.29 508.13 510.96
  รวมค่าใช้จ่าย 7,484.79 7,456.02 15,081.43 13,174.88 11,695.92
  EBITDA 760.63 546.66 886.27 966.99 556.23
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 194.23 187.31 381.74 377.64 425.95
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 566.41 359.35 504.53 589.35 130.28
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 455.34 282.73 316.06 588.97 119.87
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.04 0.04 0.08 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 209.03 -91.64 1,390.61 540.02 1,495.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 550.80 94.16 -1,486.92 -376.27 -165.30
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -211.63 -385.90 -387.00 -105.43 -640.19
  เงินสดสุทธิ 548.20 -383.38 -483.31 58.32 689.83
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.48 2.47 2.46 3.03
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.31 7.69 3.46 6.59
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.41 6.25 4.06 5.11
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 0.41 0.43 0.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.20 1.23 1.25 1.19
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.67 7.52 6.62 7.61
  EBIT Margin (%) 7.04 4.60 3.24 4.28
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.66 3.62 2.03 4.28

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.42 19.34 12.87 17.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 0.04 18.06 14.08 13.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.02 19.65 13.24 16.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.39 17.49 14.47 12.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 61.05 52.13 -46.34 391.34

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.39 6.41 6.82 6.31
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 57.12 56.96 53.49 57.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.26 3.70 4.41 4.33
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 112.12 98.60 82.73 84.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.05 4.54 4.80 5.13
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 90.13 80.34 76.01 71.11
  วงจรเงินสด (วัน) 79.11 75.22 60.20 71.01


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น