สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
INOX บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.23 1.70 / 0.39 20.29 1.03 7,795.71 9,588.72 10,949.93 682.10 10.85
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2564 12:46   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 12:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 12:40   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
16 ก.ค. 2564 17:39   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
14 พ.ค. 2564 17:40   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2494-3130-49
เบอร์โทรสาร 0-2494-3178-9
URL www.poscothainox.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/7/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/12/2547
ราคา IPO (บาท) 2.10 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2564 30 ต.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  15.31% 3,397 15.31% 1,822
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 77.18% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.58% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.81 -2.96 -0.95
  20 วัน -2.38 -4.25 -4.08
  60 วัน 2.50 -7.89 -3.90
  120 วัน 16.04 1.78 11.56
  YTD 186.05 50.06 152.27
  P/E (X) 20.29 8.37 20.99
  P/BV (X) 1.03 1.11 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09 0.55 1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. POSCO Co.,Ltd. 4,685,798,319 60.11
  2. POSCO, LTD. 1,005,107,272 12.89
  3. MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI 789,570,000 10.13
  4. NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION 202,127,100 2.59
  5. POSCO โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 121,728,428 1.56
  6. นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ 68,000,000 0.87
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 61,717,100 0.79
  8. นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์ 56,910,000 0.73
  9. นาย เอกสกุล มานะกุลอิสสระ 53,000,000 0.68
  10. นาง สุรัตน์ ชลิศราพงศ์ 48,000,000 0.62

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ยอง ชอล ควอน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  2. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ
  3. นาย ชินยะ โอโซะโนะ กรรมการ
  4. นาย จี ซอบ เชว์ กรรมการ
  5. น.ส. ซังอึน ซน กรรมการ
  6. นาย ซึงโจ คิม กรรมการ
  7. นาย แมน เจ ลี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย นพดล สระวาสี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ส่งศักดิ์ ลิมบานเย็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 7,795.71  7,795.71  7,795.71 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 9,588.72  3,352.15  4,833.34 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.23  0.43  0.62 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.19  1.14  1.16 
  P/BV (X) 1.03  0.38  0.54 
  P/E (X) 20.29  N/A  316.80 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 180.29  14.77  1.15 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 77.02  2.15  0.35 
  Beta 1.09  0.79  0.59 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 186.05  -30.65  -37.37 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  9.23 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  29.24 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.05723 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,042.77 1,449.32 1,054.33 1,142.02 1,712.03
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,108.72 2,135.07 3,219.30 2,265.01 2,403.76
  สินค้าคงเหลือ 4,172.82 2,973.50 3,162.62 3,912.41 3,468.94
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,497.51 6,984.88 7,574.25 8,299.71 9,514.73
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,017.41 3,163.41 3,148.16 3,229.07 3,207.76
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,204.12 3,340.25 3,332.01 3,337.12 3,328.26
  รวมสินทรัพย์ 11,701.63 10,325.13 10,906.26 11,636.82 12,842.99
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,070.82 1,265.47 1,734.22 2,499.18 3,231.84
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,190.48 1,288.64 1,766.17 2,510.19 3,247.06
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 213.50 211.51 213.19 172.17 144.94
  รวมหนี้สิน 2,403.98 1,500.15 1,979.37 2,682.37 3,392.00
  ทุนจดทะเบียน 7,795.71 7,795.71 7,795.71 7,795.71 7,795.71
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 7,795.71 7,795.71 7,795.71 7,795.71 7,795.71
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 332.13 332.13 332.13 332.13 332.13
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,169.81 697.13 799.05 826.62 1,323.15
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,297.65 8,824.97 8,926.89 8,954.46 9,450.99
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 8,304.74 5,827.33 13,177.52 14,404.54 16,130.94
  รายได้อื่น 9.37 8.71 17.13 75.20 75.65
  รวมรายได้ 8,314.11 5,836.04 13,194.65 14,479.74 16,206.59
  ต้นทุน 7,674.78 5,765.73 12,764.35 13,974.51 14,963.98
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 239.02 244.73 478.78 627.57 567.68
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 7,913.79 6,010.46 13,243.12 14,602.09 15,531.66
  EBITDA 682.10 87.80 414.77 353.55 1,123.11
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 217.44 216.95 439.80 403.43 395.21
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 464.67 -129.15 -25.02 -49.88 727.90
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 370.76 -119.35 -17.43 -36.66 562.45
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 -0.02 -0.00 -0.00 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 51.68 -152.70 -479.20 -610.11 596.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -68.47 429.26 348.13 494.55 444.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -14.62 -14.38 -28.45 -446.84 -216.89
  เงินสดสุทธิ -31.41 262.19 -159.53 -562.40 824.09
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.88 5.42 4.29 3.31
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.22 -1.28 -0.19 -0.40
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.16 -1.06 -0.22 -0.41
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.26 0.17 0.22 0.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.42 1.12 1.17 1.18
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.59 1.06 3.14 2.99
  EBIT Margin (%) 5.59 -2.21 -0.19 -0.34
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.46 -2.05 -0.13 -0.25

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 42.51 -23.04 -8.52 -10.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 33.11 -21.59 -8.66 -6.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 42.46 -23.47 -8.88 -10.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 31.67 -22.12 -9.31 -5.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.99 5.47 4.81 6.17
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 60.90 66.68 75.95 59.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.11 3.59 3.61 3.79
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 88.88 101.60 101.16 96.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.51 5.45 6.03 4.88
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 38.37 66.92 60.53 74.84
  วงจรเงินสด (วัน) 111.41 101.36 116.58 80.70


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 19 ก.ค. 2564 - 27 ส.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้