สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.18 4.78 / 3.84 6.70 1.19 500.04 2,090.17 4,025.73 527.64 6.63
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ก.พ. 2561 21:03   แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
29 ม.ค. 2561 18:05   รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
27 ธ.ค. 2560 17:06   การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
13 พ.ย. 2560 20:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560 20:34   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT, 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2257-7000
เบอร์โทรสาร 0-2257-7222
URL www.inet.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/5/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/11/2544
ราคา IPO (บาท) 3.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 1. บริการ Cloud Solutions 2. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access ) 3. บริการ Co-Location

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.81% 4,229 50.80% 2,226
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.09% (ณ วันที่ 23/02/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.28% (ณ วันที่ 23/02/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.42 -0.62 -1.53
  20 วัน -1.42 2.13 -0.12
  60 วัน 0.48 -6.08 -5.11
  120 วัน - -4.19 -12.98
  YTD - 0.09 -3.01
  P/E (X) 6.70 30.71 19.03
  P/BV (X) 1.19 3.07 2.15
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.22 0.85

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 พ.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 85,000,000 17.00
  2. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 80,000,000 16.00
  3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 80,000,000 16.00
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,636,909 3.33
  5. นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 6,900,000 1.38
  6. นาง พัชรา นิธิวาสิน 6,690,000 1.34
  7. นาย เจริญ ศศิลักษณานุกุล 4,201,100 0.84
  8. นาย พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล 4,000,000 0.80
  9. นาง พิชญา พูลลาภ 3,900,000 0.78
  10. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 3,750,000 0.75

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ
  2. นาง มรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. น.ส. ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ
  4. นาย อนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ
  5. นาย สหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ
  6. นาย อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ กรรมการ
  7. นาย ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการ
  8. นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. น.ส. นฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. น.ส. นิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.พ. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 500.04  500.04  500.04 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,090.17  2,090.17  2,350.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.18  4.18  4.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.50  3.50  2.69 
  P/BV (X) 1.19  1.19  1.75 
  P/E (X) 6.70  6.70  25.89 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.75  251.27  586.53 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.93  22.82  41.22 
  Beta 0.57  0.47  1.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -11.06  43.66 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.89  1.89  0.16 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.13  0.13  0.04 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.0789 บาท 17 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.015 บาท 13 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 86.02 473.63 213.93 8.35 24.46
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 179.51 170.31 177.93 110.43 73.95
  สินค้าคงเหลือ 0.05 1.03 0.15 1.56 4.27
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,214.19 683.74 668.52 141.92 129.64
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,283.14 1,256.12 1,611.55 750.08 659.32
  รวมสินทรัพย์ 3,773.58 2,303.85 2,588.72 1,183.95 1,055.62
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 295.95 267.31 445.76 264.44 242.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 251.84 259.81 243.47 123.68 130.99
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 170.63 121.31 136.47 116.31 73.61
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 849.50 678.51 865.75 528.03 466.15
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,167.99 280.95 370.40 154.17 126.13
  รวมหนี้สิน 2,017.49 959.47 1,236.15 682.19 592.28
  ทุนจดทะเบียน 500.04 512.54 512.54 333.33 333.33
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 500.04 500.04 500.04 250.02 250.02
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 770.21 771.81 770.21 272.13 272.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -14.07 -11.76 -19.21 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 344.37 71.91 83.77 3.03 -35.98
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,752.00 1,344.39 1,352.50 501.76 463.34
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4.09 -0.01 0.07 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 720.05 630.33 857.51 609.96 492.23
  รายได้อื่น 465.70 51.10 143.85 14.08 16.01
  รวมรายได้ 1,191.15 696.63 1,020.68 640.35 513.08
  ต้นทุนขาย 555.89 466.86 661.02 450.35 383.11
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 242.00 127.23 229.59 120.31 112.11
  รวมค่าใช้จ่าย 797.88 594.18 890.64 570.66 495.22
  EBITDA 527.64 232.18 311.65 179.18 82.23
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 134.37 129.72 181.62 109.49 64.37
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 393.27 102.45 130.04 69.69 17.86
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 300.06 72.35 84.38 39.11 -6.82
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.60 0.23 0.23 0.16 -0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 72.08 116.53 84.99 88.84 59.07
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -23.87 -237.28 -599.90 -62.51 -207.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -176.13 586.02 720.49 -42.44 160.99
  เงินสดสุทธิ -127.91 465.27 205.58 -16.10 12.15
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.43 1.01 0.77 0.27
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.16 9.93 9.10 8.11
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.85 7.57 6.89 6.22
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.15 0.71 0.91 1.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.50 0.52 0.54 0.57
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.80 25.93 22.91 26.17
  EBIT Margin (%) 33.02 14.71 12.74 10.88
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.19 10.39 8.27 6.11

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  15 ก.ค. 2559 XR 250,020,776 500,041,575 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 14.23 48.47 40.58 23.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 19.07 46.50 46.78 17.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 70.99 56.27 59.39 24.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 34.28 47.62 56.07 15.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 314.71 249.49 115.74 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.42 5.88 5.95 6.62
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 67.40 62.09 61.37 55.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1,382.57 443.18 773.68 154.58
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.26 0.82 0.47 2.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.93 3.16 3.60 3.54
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 124.50 115.44 101.37 103.20
  วงจรเงินสด (วัน) -56.83 -52.53 -39.53 -45.68


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น