สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
IND บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.00 3.52 / 1.55 194.30 2.04 175.00 700.00 731.33 -16.71 -936.08
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ต.ค. 2564 06:30   แจ้งการลงนามสัญญาจ้างโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
01 ต.ค. 2564 08:14   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
16 ก.ย. 2564 12:40   แจ้งการลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง MTC และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบ ETC
03 ก.ย. 2564 17:03   แจ้งการลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
20 ส.ค. 2564 08:10   แจ้งการลงนามสัญญาติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง ในโครงการก่อสร้างสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1/814 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2532-3623
เบอร์โทรสาร 0-2532-3566
URL www.index.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/09/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/12/2563
ราคา IPO (บาท) 1.10 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา ทั้งด้านงานสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานควบคุมการก่อสร้างและงานบริหารโครงการ และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 17 ธ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  46.14% 4,933 46.14% 5,621
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.96% (ณ วันที่ 26/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.96 -1.50 -2.42
  20 วัน 5.82 -2.20 4.78
  60 วัน 10.50 -11.83 -0.02
  120 วัน -1.96 -21.26 -16.66
  YTD 2.56 -43.16 -38.53
  P/E (X) 194.30 N/A 59.01
  P/BV (X) 2.04 1.65 2.93
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.81 5.16 2.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน 102,940,000 29.41
  2. ดร. พรลภัส ณ ลำพูน 33,260,000 9.50
  3. นาย พรรณเชษฐ ณ ลำพูน 17,680,000 5.05
  4. นาย รัฐวิชญ์ ณ ลำพูน 17,680,000 5.05
  5. นาย เทอดพงษ์ ไทยเวสน์ 14,300,000 4.09
  6. นาย ถาวร จิตจง 6,340,000 1.81
  7. น.ส. นันท์นภัส คงรอด 5,200,000 1.49
  8. น.ส. รัตนา เจาวัฒนา 4,150,000 1.19
  9. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 3,640,000 1.04
  10. นาย ศิวนาถ นันทนาวิกุล 2,837,800 0.81

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุชาติ เกตุจินากูล กรรมการ
  4. นาง พรลภัส ณ ลำพูน กรรมการ
  5. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ กรรมการ
  6. น.ส. นันท์นภัส คงรอด กรรมการ
  7. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย โชติชัย เจริญงาม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง นิภา มากประดิษฐ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 350.00  350.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 700.00  682.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.00  1.95 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.98  N/A 
  P/BV (X) 2.04 
  P/E (X) 194.30  60.71 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 467.44  486.01 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 16.90  629.43 
  Beta 1.32 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.56  77.27 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 239.78 238.84 71.21
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 134.45 190.55 197.32
  สินค้าคงเหลือ - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 528.51 625.98 489.40
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15.13 15.48 26.71
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 85.81 99.11 97.19
  รวมสินทรัพย์ 614.32 725.08 586.59
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 171.58 281.83 308.89
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 245.98 330.85 360.27
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25.13 33.97 35.59
  รวมหนี้สิน 271.11 364.82 395.86
  ทุนจดทะเบียน 175.00 175.00 50.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 175.00 175.00 50.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 73.02 73.02 22.72
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 45.20 62.24 68.01
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 50.00 50.00 50.00
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 50.00 50.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 343.22 360.26 190.73
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 147.32 573.35 770.99
  รายได้อื่น 3.50 3.46 2.64
  รวมรายได้ 150.81 576.81 773.63
  ต้นทุน 122.08 468.20 633.27
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 48.91 85.34 99.02
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 170.99 553.54 732.29
  EBITDA -16.71 31.68 50.07
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3.48 8.40 8.72
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -20.18 23.27 41.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -17.04 17.78 31.62
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.05 0.08 0.32
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 4.76 34.84 24.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.48 -7.56 3.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3.35 140.35 -2.63
  เงินสดสุทธิ 0.93 167.63 25.28
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.15 1.89 1.36
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.36 6.45 16.58
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.38 3.55 7.05
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.79 1.01 2.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.72 0.88 1.32
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.13 18.34 17.86
  EBIT Margin (%) -13.38 4.03 5.34
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -11.30 3.08 4.09

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A -25.63 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A -26.07 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A -25.44 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A -24.41 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -43.77 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.24 2.96 3.91
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 112.67 123.46 93.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.08 1.59 2.05
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 175.20 230.26 178.04
  วงจรเงินสด (วัน) -62.53 -106.80 -84.63


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 16 ก.พ. 2564
  Cash Balance 10 พ.ค. 2564 - 18 มิ.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้