สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ILM บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
14.10 17.60 / 6.55 17.00 1.44 2,525.00 7,120.50 15,322.92 1,207.05 9.42
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 พ.ย. 2563 18:09   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
05 พ.ย. 2563 18:08   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
05 พ.ย. 2563 18:08   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ก.ย. 2563 17:05   ประกาศจ่า่ยปันผลระหว่างกาล
07 ส.ค. 2563 07:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2898-6420-5
เบอร์โทรสาร 0-2898-6940
URL www.indexlivingmall.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/07/2562
ราคา IPO (บาท) 22.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  1.ร้านค้าปลีกจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัท "Index Living Mall" และแบรนด์อื่น ๆ รวมทั้งจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ครอบคลุมลูกค้าทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 2.ให้เช่าพื้นที่ภายในอาคาร "Index Living Mall" และรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ ในนาม "The Walk" "Little Walk" และ "Index Mall"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 22 ก.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.07% 3,395 26.04% 5,673
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.37% (ณ วันที่ 26/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.12% (ณ วันที่ 26/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.70 -2.16 -5.15
  20 วัน 21.55 10.96 2.42
  60 วัน 16.53 17.93 7.51
  120 วัน 20.51 21.37 12.32
  YTD -0.70 7.95 9.43
  P/E (X) 17.00 30.79 28.31
  P/BV (X) 1.44 3.69 1.61
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.20 0.56 1.13

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด 203,310,000 40.26
  2. นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ 34,972,320 6.93
  3. น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ 34,509,320 6.83
  4. น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ 34,179,320 6.77
  5. นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ 34,063,420 6.75
  6. นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 21,654,880 4.29
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,187,675 3.21
  8. นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ 13,400,900 2.65
  9. นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข 7,958,860 1.58
  10. น.ส. ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข 7,003,000 1.39

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ
  5. น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ
  6. นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ
  7. นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ
  8. นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย อริยะ พนมยงค์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 พ.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 505.00  505.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,120.50  7,171.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 14.10  14.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.77  9.56 
  P/BV (X) 1.44  1.48 
  P/E (X) 17.00  10.37 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 86.51  107.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 23.82  110.44 
  Beta 1.19  1.05 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.70  -35.45 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.26  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.74 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.15 บาท 08 ต.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.46 บาท 17 ก.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ธนิต โอสถาเลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 62.83 530.89 524.96 326.43
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 176.00 247.54 296.09 294.16
  สินค้าคงเหลือ 1,951.70 2,495.30 2,257.34 2,378.86
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,445.20 3,715.04 3,482.30 3,329.25
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,469.72 5,852.34 5,762.39 5,969.39
  รวมสินทรัพย์ 13,200.61 12,496.41 12,201.40 12,282.17
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 412.95 532.00 416.00 999.49
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 712.83 860.30 743.10 715.24
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 375.13 653.81 659.55 1,843.36
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,458.73 3,339.98 3,058.35 4,964.69
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,805.23 4,325.43 4,183.03 2,745.13
  รวมหนี้สิน 8,263.96 7,665.41 7,241.38 7,709.81
  ทุนจดทะเบียน 2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,000.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,741.11 1,730.14 1,741.11 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - 286.43
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 671.35 576.67 694.72 2,284.80
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,935.36 4,829.71 4,958.74 4,570.63
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1.29 1.29 1.29 1.73
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 6,015.58 7,241.82 9,798.01 9,658.22
  รายได้อื่น 53.79 79.17 104.67 109.61
  รวมรายได้ 6,069.36 7,320.99 9,902.68 9,767.83
  ต้นทุนขาย 3,254.62 4,044.54 5,535.94 5,395.02
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,270.24 2,681.28 3,543.00 3,545.01
  รวมค่าใช้จ่าย 5,524.86 6,725.82 9,078.94 9,106.55
  EBITDA 1,207.05 1,147.51 1,566.77 1,360.82
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 662.55 552.33 743.03 699.55
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 544.50 595.17 823.74 661.28
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 278.25 455.44 596.09 542.92
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.55 1.07 1.33 1.36
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,667.18 1,110.06 1,576.37 1,223.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -254.90 -424.50 -562.65 -569.40
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,874.43 -481.09 -815.18 -644.03
  เงินสดสุทธิ -462.15 204.47 198.54 9.72
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.99 1.11 1.14
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.58 12.26 12.51
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.02 6.10 6.73
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.67 1.59 1.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.67 0.78 0.81
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 45.90 44.15 43.50
  EBIT Margin (%) 8.97 8.13 8.32
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.58 6.22 6.02

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -16.93 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -19.53 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -17.10 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -17.86 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -38.90 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 40.48 39.09 33.20
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 9.02 9.34 10.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.13 2.17 2.39
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 171.00 168.53 152.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.03 6.28 7.59
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 60.49 58.10 48.08
  วงจรเงินสด (วัน) 119.53 119.76 115.76


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น