สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.50 5.65 / 1.98 15.06 1.04 543.63 2,989.98 9,740.40 477.31 11.65
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ก.ย. 2563 17:03   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 23 กันยายน 2563
22 ก.ย. 2563 17:03   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 22 กันยายน 2563
21 ก.ย. 2563 17:04   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 21 กันยายน 2563
18 ก.ย. 2563 20:29   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 18 กันยายน 2563
17 ก.ย. 2563 17:02   รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซ.รุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2666-1111
เบอร์โทรสาร 0-2666-1193
URL http://www.interlink.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 09/03/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/08/2547
ราคา IPO (บาท) 4.25 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 19/08/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  เทคโนโลยี /  เทคโนโลยี
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจของ ILINK และบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้ (1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเป็นผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cablig) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลกได้แก่ LINK และ COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP) และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้แก่ 19" GERMANY EXPORT RACK (2) ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจดังนี้ 2.1 การให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Data Service) 2.2 การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม 2.3 การให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) (3) ธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ (Engineering) เป็นธุรกิจรับออกแบบ/ก่อสร้าง และรับเหมา งานโครงการสายเคเบิ้ลใต้น้ำ (Submarine Cable) ร่วมกับใยแก้วนำแสง (สาย Composite) หรือโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง รวมถึงงานโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) สายไฟฟ้าใต้ดิน (Under Ground Cable) สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลัง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 พ.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.25% 4,316 48.48% 4,901
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.61% (ณ วันที่ 28/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.31% (ณ วันที่ 28/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 6.80 8.75 7.82
  20 วัน 6.80 12.64 11.89
  60 วัน 50.27 59.96 58.28
  120 วัน 154.63 158.48 121.72
  YTD 44.74 75.30 81.04
  P/E (X) 15.06 17.52 21.68
  P/BV (X) 1.04 2.24 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.28 0.74

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด 136,167,187 25.05
  2. นาง ชลิดา อนันตรัมพร 74,506,840 13.71
  3. นาย สมบัติ อนันตรัมพร 67,981,460 12.51
  4. นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ 9,865,575 1.81
  5. นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา 7,022,850 1.29
  6. นาย พิทักษ์ วชิระศักดิ์มงคล 7,000,000 1.29
  7. นาย ศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง 6,550,000 1.20
  8. นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 6,278,000 1.15
  9. น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล 5,908,800 1.09
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,505,903 1.01

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
  2. นาง ชลิดา อนันตรัมพร รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่
  3. น.ส. ขวัญตา มีสมพร กรรมการ
  4. นาง ธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต กรรมการ
  5. นาง เพ็ญศรี จันต๊ะคาด กรรมการ
  6. นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ
  7. นาย ชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 543.63  543.63  543.63 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,989.98  2,065.80  2,218.02 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.50  3.80  4.08 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.20  4.99  5.03 
  P/BV (X) 1.04  0.76  0.81 
  P/E (X) 15.06  14.01  24.64 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 39.15  18.64  41.66 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.06  2.11  6.26 
  Beta 0.81  0.70  1.18 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 44.74  -6.86  -55.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.70  3.68  0.91 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.08  0.52  0.22 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อขยายกิจการ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.03 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.14 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 2.00 : 1.00 หุ้น 23 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  - 0.05556 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 255.59 443.79 1,244.36 587.57 919.73
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,208.99 1,171.84 1,003.65 833.85 902.12
  สินค้าคงเหลือ 553.29 700.68 610.94 437.12 248.31
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,807.17 5,712.77 6,218.86 4,909.24 3,624.21
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,239.03 4,351.52 4,278.57 3,986.19 3,327.34
  รวมสินทรัพย์ 9,813.66 10,340.33 10,855.29 9,466.70 7,129.62
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,701.56 2,172.94 3,005.13 1,373.68 250.80
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,294.11 1,623.76 1,407.17 1,580.79 1,510.45
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 213.01 1,122.85 1,131.38 374.41 213.52
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,470.47 5,727.64 5,787.16 3,917.02 2,373.43
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,772.64 1,236.17 1,597.30 2,094.07 1,577.84
  รวมหนี้สิน 6,243.11 6,963.80 7,384.46 6,011.09 3,951.27
  ทุนจดทะเบียน 543.63 543.63 543.63 543.64 362.42
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 543.63 543.63 543.63 543.63 362.42
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 770.86 770.86 770.86 770.86 770.86
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 461.50 461.50 461.50 461.50 461.50
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,045.17 911.48 969.88 1,021.30 978.89
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 13.52 - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,807.65 2,687.47 2,745.87 2,797.29 2,573.68
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 762.90 689.06 724.96 658.31 604.68
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,574.93 2,430.87 5,626.78 5,329.20 4,202.11
  รายได้อื่น 70.36 17.05 35.51 40.68 48.89
  รวมรายได้ 2,645.29 2,447.92 5,662.29 5,369.87 4,251.01
  ต้นทุนขาย 2,090.74 1,930.43 4,628.86 4,396.72 3,621.18
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 253.27 250.29 506.98 462.71 472.62
  รวมค่าใช้จ่าย 2,348.21 2,266.52 5,274.08 4,876.62 4,098.37
  EBITDA 477.31 318.26 676.82 743.26 353.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 180.23 136.87 288.60 250.00 200.89
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 297.08 181.39 388.21 493.25 152.64
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 130.24 60.44 124.39 260.95 28.08
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.11 0.23 0.48 0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 50.84 -120.64 154.23 -684.75 -335.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 215.14 -505.42 -1,063.35 -1,290.83 -7.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,254.75 482.28 1,565.90 1,643.42 568.20
  เงินสดสุทธิ -988.77 -143.78 656.79 -332.16 225.21
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.08 1.00 1.07 1.25
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.07 7.52 4.49 9.72
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.00 4.70 3.82 5.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.22 2.59 2.69 2.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.58 0.55 0.56 0.65
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.80 20.59 17.74 17.50
  EBIT Margin (%) 11.23 7.41 6.86 9.19
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.92 2.47 2.20 4.86

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  24 พ.ค. 2561 XD 181,208,339 543,632,325 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.93 -7.15 5.58 26.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 8.30 -10.18 5.28 21.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 8.06 -6.50 5.45 26.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 3.60 -5.11 8.15 18.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 115.48 -49.82 -52.33 829.35

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.85 5.30 6.12 6.14
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 75.29 68.93 59.60 59.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.64 6.95 8.83 12.83
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 47.79 52.54 41.32 28.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.28 2.47 3.10 2.84
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 111.19 147.99 117.81 128.31
  วงจรเงินสด (วัน) 11.89 -26.52 -16.89 -40.41


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น