สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
III บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.15 7.10 / 3.16 25.93 2.97 304.65 3,747.24 4,824.13 206.62 19.33
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ธ.ค. 2563 17:02   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
01 ธ.ค. 2563 17:20   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ III-W1 (F53-5)
27 พ.ย. 2563 08:27   แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
20 พ.ย. 2563 13:03   กำหนดการใช้สิทธิของ III-W1 เดือนพฤศจิกายน 2563 (ครั้งแรก)
03 พ.ย. 2563 19:52   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2681-8700
เบอร์โทรสาร 0-2681-8701
URL http://www.iii-logistics.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/1/2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/09/2560
ราคา IPO (บาท) 4.80 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร โดยรับบริหารโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และให้บริการทั้งในฐานะผู้ขนส่งและผู้รับบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบกและทางบก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Supply Chain Management) การให้บริการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมการให้บริการทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไป และสินค้าที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น เคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  35.86% 2,898 35.46% 3,151
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.94% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.70% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.82 -5.30 -6.29
  20 วัน -2.38 0.34 -3.38
  60 วัน 50.00 35.76 21.23
  120 วัน 39.14 32.79 24.25
  YTD -4.65 -3.02 -7.97
  P/E (X) 25.93 N/A 29.96
  P/BV (X) 2.97 3.59 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.32 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ทิพย์ ดาลาล 96,806,386 15.89
  2. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม 75,344,074 12.37
  3. นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 60,710,381 9.96
  4. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 60,000,000 9.85
  5. นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 28,483,700 4.67
  6. นาย จิโรจ พนาจรัส 27,952,484 4.59
  7. นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ 27,952,484 4.59
  8. นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล 15,000,000 2.46
  9. นาย ธนัท ตาตะยานนท์ 12,200,591 2.00
  10. นาย จารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล 10,020,000 1.64

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการ
  5. นาย ธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ
  6. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล กรรมการ
  7. นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ
  8. นาย จิโรจ พนาจรัส กรรมการ
  9. นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการ
  10. นาย วิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 609.31  609.31  609.31 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,747.24  3,930.04  3,168.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.15  6.45  5.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.07  2.07  2.06 
  P/BV (X) 2.97  3.12  2.52 
  P/E (X) 25.93  27.19  17.72 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.56  83.55  86.96 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 26.57  10.09  13.49 
  Beta 0.58  0.61  1.22 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.65  24.04  4.42 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.47  2.36  3.26 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.64  0.64  0.58 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.15 บาท 18 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.17 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.11 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 73.01 252.87 262.47 731.82 746.46
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 471.41 478.42 495.35 419.81 406.24
  สินค้าคงเหลือ 1.51 1.63 1.30 1.65 1.60
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 556.71 768.48 776.41 1,179.99 1,182.22
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 184.03 283.35 276.81 239.16 254.12
  รวมสินทรัพย์ 2,394.25 2,207.63 2,225.66 1,899.52 1,555.60
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 180.00 - - - 4.73
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 226.65 421.65 414.25 442.98 332.52
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 185.63 55.18 201.03 83.18 15.85
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 620.44 646.67 653.89 565.31 388.22
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 529.45 303.95 292.80 132.29 52.39
  รวมหนี้สิน 1,149.89 950.62 946.70 697.60 440.61
  ทุนจดทะเบียน 383.66 307.50 307.50 307.50 307.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 304.65 304.65 304.65 302.25 302.25
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 708.64 708.64 708.64 687.97 687.97
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 53.29 52.07 52.41 51.08 49.75
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 230.16 195.44 220.26 163.51 77.94
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 40.09 - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,244.35 1,257.01 1,278.97 1,201.92 1,114.99
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,089.86 2,063.74 2,712.54 2,770.56 2,294.57
  รายได้อื่น 55.89 18.22 19.78 25.44 15.48
  รวมรายได้ 1,230.91 2,153.42 2,828.49 2,829.06 2,326.73
  ต้นทุนขาย 857.23 1,720.01 2,274.48 2,285.96 1,763.13
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 241.31 270.76 360.87 372.16 391.96
  รวมค่าใช้จ่าย 1,102.69 1,990.77 2,635.35 2,658.11 2,165.28
  EBITDA 206.62 199.01 241.92 219.06 204.75
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 78.40 36.36 48.77 48.11 43.30
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 128.22 162.65 193.14 170.95 161.45
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 114.20 136.09 164.51 150.68 129.64
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.22 0.27 0.25 0.26
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 30.73 4.76 29.34 202.52 2.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -302.73 -683.09 -691.45 -127.03 -59.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 81.53 201.75 195.50 -90.02 581.42
  เงินสดสุทธิ -190.47 -476.58 -466.62 -14.53 524.47
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.90 1.19 1.19 2.09
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.40 14.81 13.26 13.01
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.90 10.23 9.36 9.90
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.92 0.76 0.74 0.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.83 1.44 1.37 1.64
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.35 16.66 16.15 17.49
  EBIT Margin (%) 10.42 7.55 6.83 6.04
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.28 6.32 5.82 5.33

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -47.19 1.29 -2.09 20.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -50.16 3.78 -0.50 29.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -42.84 3.72 -0.02 21.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -44.61 2.11 -0.86 22.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -16.08 26.07 9.18 16.23

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.66 5.85 5.93 6.71
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 99.70 62.44 61.57 54.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 900.05 1,406.16 1,545.80 1,408.11
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.41 0.26 0.24 0.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.36 5.49 5.31 5.90
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 83.81 66.48 68.78 61.91
  วงจรเงินสด (วัน) 16.29 -3.79 -6.97 -7.24


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ III-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น