สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
IFS บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
2.58 3.38 / 1.69 8.47 0.85 493.50 1,273.23
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 พ.ย. 2563 17:47   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
05 พ.ย. 2563 17:46   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
05 พ.ย. 2563 17:42   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
22 ก.ย. 2563 17:05   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
21 ก.ย. 2563 17:04   แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2285-6326-32
เบอร์โทรสาร 0-2285-6335, 0-2679-9159
URL http://www.ifscapthai.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/03/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/08/2553
ราคา IPO (บาท) 1.35 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคเตอริ่ง 2. สินเชื่อลิสซิ่งประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 3. สินเชื่อเช่าซื้อ 4. บริการเสริม เช่น Confirming LC/TR, inventory financing, floor plan, contract financing, block discounting

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มิ.ย. 2563 06 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.81% 2,811 26.78% 2,220
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 73.22% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.30% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 3.93 0.65
  20 วัน 3.20 -0.72 1.39
  60 วัน 10.26 -20.13 -11.96
  120 วัน 8.40 -20.99 -3.92
  YTD 2.38 -4.49 -1.92
  P/E (X) 8.47 23.14 30.19
  P/BV (X) 0.85 3.43 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.48 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 180,810,000 36.64
  2. IFS Capital Limited 180,075,000 36.49
  3. นาย อภิชัย เอกมั่น 10,964,000 2.22
  4. นาย ทัศนัย หอสิมะสถาพร 6,346,200 1.29
  5. นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา 5,300,000 1.07
  6. นาย มาวีร์ สิมะโรจน์ 4,275,800 0.87
  7. น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์ 3,400,000 0.69
  8. บริษัท สต๊อคเวลล์(ไทยแลนด์) จำกัด 3,230,000 0.65
  9. นาย สมพงษ์ ศรีศุภเดชะ 3,000,000 0.61
  10. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 3,000,000 0.61

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย แรนดี้ ซิม เชง เหลียง ประธานกรรมการ
  2. นาย เล เยน ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. ฉวน หยี่ เฉียน กรรมการ
  4. นาย สิงหะ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาง จุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ชยุตม์ วิชชุประภา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 493.50  493.50  493.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,273.23  1,243.62  1,549.59 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.58  2.52  3.14 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.02  3.02  2.96 
  P/BV (X) 0.85  0.83  1.06 
  P/E (X) 8.47  8.27  7.07 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.11  29.19  12.76 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.81  1.49  0.84 
  Beta 0.74  0.75  0.20 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.38  -19.75  4.67 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 9.11  9.33  5.41 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.77  0.77  0.38 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.235 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.17 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.152 บาท 17 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 356.97 428.48 364.12 362.99 305.29
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ - - - - -
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 2,544.21 3,329.50 3,610.16 348.96 372.49
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 2,544.21 3,329.50 3,610.16 348.96 372.49
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 24.95 29.23 28.95 55.88 21.46
  รวมสินทรัพย์ 3,035.10 3,896.58 4,113.03 4,284.45 4,131.03
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 1,446.60 2,339.32 2,476.98 2,793.00 2,677.00
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,210.00 2,140.00 2,210.00 2,585.00 2,545.00
  รวมหนี้สิน 1,542.38 2,435.79 2,601.18 2,920.28 2,858.07
  ทุนจดทะเบียน 493.50 493.50 493.50 493.50 493.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 493.50 493.50 493.50 493.50 493.50
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 493.50 493.50 493.50 493.50 493.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 967.48 935.55 986.61 838.93 747.72
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,492.73 1,460.79 1,511.86 1,364.18 1,272.96
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 11.07 13.74 18.01 20.59 20.77
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 31.66 53.05 67.89 73.93 68.64
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ -20.59 -39.31 -49.89 -53.33 -47.87
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 22.16 - - 5.41 4.97
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 211.09 267.74 350.67 330.91 302.65
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 65.58 78.38 104.26 99.98 87.49
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 109.34 120.00 158.28 159.92 148.07
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 124.59 232.89 295.88 212.23 189.23
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 99.25 180.51 231.57 166.23 151.44
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.37 0.47 0.34 0.31
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,139.36 603.12 402.88 115.65 -205.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.16 -0.06 -1.83 -2.94 -1.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,146.35 -537.57 -399.91 -55.01 258.50
  เงินสดสุทธิ -7.16 65.49 1.14 57.70 51.93
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.18 15.74 16.10 12.61
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.41 6.90 7.05 5.04
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 34.49 50.16 48.97 36.82

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -45.02 41.59 39.31 9.76


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น