สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ICN บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.08 2.36 / 1.00 10.23 1.73 225.00 936.00 1,377.19 47.72 11.16
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ต.ค. 2563 17:07   วันหยุดประจำปี 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
24 ส.ค. 2563 17:28   วันหยุดประจำปี 2563 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)
11 ส.ค. 2563 18:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 ส.ค. 2563 18:06   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 18:05   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2553-0755-6
เบอร์โทรสาร 0-2553-0757
URL www.icn.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/9/2007 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/09/2560
ราคา IPO (บาท) 1.84 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  1. ธุรกิจรับเหมาวางระบบ : ให้บริการออกแบบและวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งให้บริการออกแบบและวางระบบงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้าอื่นๆ 2. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา : จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท และบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มี.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  56.53% 2,505 56.89% 2,807
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.89% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.98% (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.70 -0.16 -0.91
  20 วัน 6.67 10.38 8.37
  60 วัน 10.64 16.40 9.03
  120 วัน 39.60 17.84 11.79
  YTD 30.82 23.30 31.29
  P/E (X) 10.23 25.54 32.94
  P/BV (X) 1.73 3.50 1.63
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.30 1.09 0.20

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย มนชัย มณีไพโรจน์ 87,813,836 19.51
  2. นาย พีระ เลาหสมบูรณ์ 34,950,000 7.77
  3. น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร 22,741,304 5.05
  4. น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล 21,608,894 4.80
  5. นาย แดน รุ่งเรืองผล 21,000,000 4.67
  6. น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร 18,685,610 4.15
  7. น.ส. จันทณา กระแสร์แสน 16,490,201 3.66
  8. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 10,521,539 2.34
  9. MR. VIJAYAKUMAR BALAKRISHNAN 7,167,372 1.59
  10. นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ 6,700,000 1.49

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย มนชัย มณีไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย รณภูมิ รุ่งเรืองผล กรรมการ
  4. นาย พีระ เลาหสมบูรณ์ กรรมการ
  5. น.ส. ภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ กรรมการ
  6. นาย ชนะชัย กุลนพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย นิธิ นาคะเกศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 450.00  450.00  450.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 936.00  715.50  751.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.08  1.59  1.67 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.20  1.19  1.15 
  P/BV (X) 1.73  1.33  1.45 
  P/E (X) 10.23  9.22  8.92 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 77.78  42.27  243.40 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.51  1.47  11.96 
  Beta 0.78  0.58  1.50 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 30.82  -4.79  -40.36 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.21  8.81  5.39 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.74  0.81  0.75 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.10 บาท 20 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.05 บาท 12 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.09 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.05 บาท 04 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.09 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว อริสา ชุมวิสูตร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 78.94 203.09 284.72 350.28 188.47
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 87.71 173.84 258.36 144.79 308.06
  สินค้าคงเหลือ 142.60 35.95 160.56 55.97 148.75
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 931.23 687.12 1,066.84 775.83 832.29
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4.62 7.56 6.63 8.05 5.24
  รวมสินทรัพย์ 1,061.41 832.95 1,207.11 854.18 971.26
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 202.07 18.77 125.11 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 200.85 157.96 400.62 250.12 372.64
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.43 0.52 0.54 0.46 0.42
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 483.76 291.82 623.80 328.13 468.43
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13.57 8.97 10.20 7.00 6.49
  รวมหนี้สิน 497.34 300.79 634.00 335.13 474.92
  ทุนจดทะเบียน 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 155.06 155.06 155.06 155.06 155.06
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 161.21 137.24 171.98 138.99 116.28
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 541.28 517.30 552.04 519.05 496.34
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 22.79 14.86 21.07 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 506.54 453.98 1,198.72 1,015.55 956.85
  รายได้อื่น 0.54 1.59 2.54 2.40 1.67
  รวมรายได้ 507.08 455.57 1,201.27 1,017.95 958.52
  ต้นทุนขาย 422.89 373.28 1,008.53 844.40 811.62
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 39.21 36.26 74.36 65.67 61.24
  รวมค่าใช้จ่าย 462.10 409.55 1,082.89 910.07 872.86
  EBITDA 47.72 47.30 122.96 109.86 87.03
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2.73 1.28 4.58 1.99 1.36
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 44.99 46.02 118.38 107.87 85.66
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 34.24 36.43 93.67 84.78 66.18
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.08 0.21 0.19 0.20
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -237.62 -110.51 -128.18 203.27 16.91
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.65 -14.70 1.01 21.96 -77.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 31.20 -21.98 61.60 -63.42 203.69
  เงินสดสุทธิ -205.78 -147.19 -65.56 161.81 142.81
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.92 2.35 1.71 2.36
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.28 15.07 17.49 16.70
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.39 12.35 11.49 11.82
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.92 0.58 1.15 0.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.32 1.13 1.17 1.12
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.51 17.78 15.87 16.85
  EBIT Margin (%) 8.87 10.10 9.85 10.60
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.75 8.00 7.80 8.33

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 11.58 -22.12 18.04 6.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 13.29 -24.07 19.44 4.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.31 -22.02 18.01 6.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.83 -22.41 18.99 4.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -6.03 -18.04 10.49 28.11

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.57 4.55 5.95 4.49
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 38.15 80.21 61.38 81.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.85 20.67 9.32 8.25
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 30.80 17.65 39.18 44.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.90 5.00 3.10 2.71
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 61.88 72.95 117.75 134.60
  วงจรเงินสด (วัน) 7.06 24.92 -17.19 -8.97


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น