สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.05 10.60 / 7.70 33.21 1.73 1,300.00 10,465.00 12,925.28 877.33 14.73
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 มี.ค. 2561 19:02   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2561ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 ก.พ. 2561 18:09   แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน(CFO)
22 ก.พ. 2561 18:08   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
22 ก.พ. 2561 17:56   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
22 ก.พ. 2561 17:55   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2716-5555
เบอร์โทรสาร 0-2716-7000
URL www.ichitangroup.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 3/09/2010 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/04/2557
ราคา IPO (บาท) 13.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที, เครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชิตัน และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ไม่อัดลม ?ไบเล่? ในปี 2557 บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที อาทรี่ แปซิฟิค (?AP?) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม แบรนด์ ?อิชิตัน? ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทและ AP เข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการร่วมค้า)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2560 11 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.65% 17,779 34.89% 19,109
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.86% (ณ วันที่ 23/03/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.19% (ณ วันที่ 23/03/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.29 -2.86 -4.37
  20 วัน -6.40 -4.76 -5.67
  60 วัน -12.50 -5.39 -15.04
  120 วัน 0.62 7.21 -6.96
  YTD -11.54 -4.49 -13.54
  P/E (X) 33.21 20.67 18.48
  P/BV (X) 1.73 2.25 2.09
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.24 0.22 0.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ตัน ภาสกรนที 360,639,600 27.74
  2. นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร 82,406,200 6.34
  3. นาง อิง ภาสกรนที 60,000,000 4.62
  4. ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที 60,000,000 4.62
  5. นาย ภาสกร ภาสกรนที 60,000,000 4.62
  6. น.ส. วริษา ภาสกรนที 52,569,700 4.04
  7. นาย จารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร 40,000,000 3.08
  8. MR. YUEH-CHIN CHIU 35,000,000 2.69
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,992,244 2.08
  10. น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร 26,127,900 2.01

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
  2. นาง อิง ภาสกรนที รองประธานกรรมการ
  3. นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์ กรรมการ
  4. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการ
  5. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์ กรรมการ
  6. นาย ธิติ จิรนนท์กาล กรรมการ
  7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 มี.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,300.00  1,300.00  1,300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 10,465.00  11,830.00  13,260.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.05  9.10  10.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.66  4.59  4.46 
  P/BV (X) 1.73  1.98  2.29 
  P/E (X) 33.21  71.00  27.76 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 19.83  69.85  63.88 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 41.32  35.41  40.52 
  Beta 1.55  1.12  1.11 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.54  -10.78  -17.07 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.86  2.75  4.90 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.62  1.95  1.36 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.25 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.25 บาท 25 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.25 บาท 11 ก.ย. 2558 เงินปันผล
  31 ธ.ค. 2557 0.50 บาท 25 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นางสาว สุจิตรา มะเสนา/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 109.85 33.83 110.01 151.79
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 670.68 875.03 1,032.74 909.64
  สินค้าคงเหลือ 736.83 513.99 676.72 675.90
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,573.10 1,460.43 1,907.74 1,915.68
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6,808.97 6,499.53 6,741.13 6,795.18
  รวมสินทรัพย์ 8,626.30 8,626.86 8,851.60 9,008.23
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 240.00 400.00 120.00 28.22
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 426.00 256.71 387.09 519.32
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 647.53 524.02 456.18 153.84
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,772.85 1,806.82 1,304.82 1,021.90
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 797.28 1,068.80 1,514.34 1,791.40
  รวมหนี้สิน 2,570.13 2,875.61 2,819.16 2,813.30
  ทุนจดทะเบียน 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,515.42 3,515.42 3,515.42 3,515.42
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 56.08 - 56.08 56.08
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,206.95 891.80 1,173.32 1,341.39
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,056.17 5,751.25 6,032.44 6,194.93
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 5,687.51 5,338.27 6,339.58 6,179.08
  รายได้อื่น 31.51 23.56 17.19 29.78
  รวมรายได้ 5,719.03 5,266.09 6,356.77 6,208.89
  ต้นทุนขาย 4,334.65 3,943.94 4,214.70 4,065.20
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 885.90 917.54 1,150.26 1,024.60
  รวมค่าใช้จ่าย 5,364.89 4,861.48 5,413.69 5,089.80
  EBITDA 877.33 918.09 1,431.24 1,489.00
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 523.19 513.47 488.17 369.92
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 354.13 404.62 943.07 1,119.09
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 315.09 368.48 812.74 1,078.76
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.28 0.63 0.89
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,250.58 1,288.45 1,368.01 1,472.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -475.98 -851.59 -452.19 -2,475.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -698.58 -513.05 -957.60 1,070.48
  เงินสดสุทธิ 76.02 -76.18 -41.78 68.13
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.89 0.81 1.46
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.34 6.25 13.29
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.11 4.63 10.56
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.42 0.50 0.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.66 0.60 0.71
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.79 26.12 33.52
  EBIT Margin (%) 6.19 7.68 14.84
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.51 7.00 12.79

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.54 -15.79 2.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 9.91 -6.42 3.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 8.60 -17.16 2.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 10.36 -10.20 6.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -14.49 -54.66 -24.66

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.36 5.60 6.53
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 49.60 65.22 55.92
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.93 6.62 6.23
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 52.66 55.10 58.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.70 12.25 9.30
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.74 29.79 39.25
  วงจรเงินสด (วัน) 73.52 90.53 75.24


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น