สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
HYDRO บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.65 2.33 / 0.99 N/A 4.82 589.97 973.45 1,163.43 -40.16 -28.97
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 เม.ย. 2561 19:49   สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ และแบบรายงานการเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)
12 เม.ย. 2561 19:43   สารสนเทศเรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)
12 เม.ย. 2561 19:42   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2561 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม 2)
12 เม.ย. 2561 19:38   สรุปสาระสำคัญจากสารสนเทศแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 (เพิ่มเติม)
12 เม.ย. 2561 19:37   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เพื่อยกเลิกการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2936-1661-2
เบอร์โทรสาร 0-2936-1669
URL www.hydrotek.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/11/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2554
ราคา IPO (บาท) 3.39 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  รับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. ระบบผลิตน้ำ ได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ หรือผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้าย 2. ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้มาตรฐาน 3. ระบบกำจัดขยะ 4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  69.81% 2,673 69.78% 2,780
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.65% (ณ วันที่ 20/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.60 -1.21 -1.48
  20 วัน 23.13 23.23 25.66
  60 วัน 12.24 14.22 21.69
  120 วัน -13.22 -3.85 0.42
  YTD -1.20 0.54 9.44
  P/E (X) N/A 40.55 93.27
  P/BV (X) 4.82 1.59 2.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.64 0.89 0.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 เม.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 84,484,688 14.32
  2. นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ 54,999,600 9.32
  3. นาย กิตติ ชีวะเกตุ 53,674,360 9.10
  4. นาย สลิบ สูงสว่าง 50,013,103 8.48
  5. น.ส. วิลาวัลย์ จารุมโนภาส 26,987,003 4.57
  6. นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 19,000,000 3.22
  7. นาง ศัลยา จารุจินดา 15,461,637 2.62
  8. น.ส. ธิติมา ตั้งอร่ามวงศ์ 13,021,600 2.21
  9. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 9,975,940 1.69
  10. นาย ณัฏฐวัฒน์ วุฒิ 9,768,556 1.66

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สลิบ สูงสว่าง ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ กรรมการ
  3. พล.อ.อ. สุรศักดิ์ มีมณี กรรมการ
  4. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย อนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 589.97  389.97  389.97 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 973.45  651.25  569.35 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.65  1.67  1.31 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.42  0.09  0.27 
  P/BV (X) 4.82  24.52  5.45 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 65.55  248.21  198.31 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 7.84  6.73  5.59 
  Beta 0.19  0.71  1.10 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.20  27.53  -0.68 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว ชื่นตา ชมเมิน/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว ยุพิน ชุ่มใจ/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 172.76 27.39 67.28 89.58
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 28.28 77.78 191.40 110.91
  สินค้าคงเหลือ 2.37 8.31 20.97 0.59
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 305.00 189.91 479.03 447.02
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 152.91 155.43 143.20 124.14
  รวมสินทรัพย์ 564.75 468.38 753.55 668.34
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 19.84 94.25 172.93 94.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 154.82 112.39 172.01 154.44
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5.62 2.20 9.82 35.89
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 202.31 243.80 419.88 368.96
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 156.49 154.06 140.45 18.88
  รวมหนี้สิน 358.80 397.86 560.33 387.83
  ทุนจดทะเบียน 589.97 389.97 389.97 389.97
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 486.48 389.97 389.97 389.97
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 59.48 66.70 66.70 66.70
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -446.32 -389.02 -263.94 -176.16
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 202.01 67.72 192.72 280.51
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.94 2.81 0.50 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 252.32 405.89 742.98 593.24
  รายได้อื่น 2.43 8.84 2.06 4.17
  รวมรายได้ 254.75 414.73 745.04 597.41
  ต้นทุนขาย 244.66 422.45 753.62 681.37
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 53.89 105.59 62.37 71.49
  รวมค่าใช้จ่าย 298.55 528.54 816.64 769.72
  EBITDA -40.16 -109.31 -66.52 -168.84
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3.64 4.50 5.08 3.47
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -43.80 -113.81 -71.60 -172.31
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -59.81 -130.55 -88.54 -177.63
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.15 -0.33 -0.23 -0.62
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2.32 30.79 -124.60 -133.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 20.33 6.52 -44.76 -48.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 122.75 -77.20 147.06 227.06
  เงินสดสุทธิ 145.41 -39.89 -22.30 45.18
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.51 0.78 1.14
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -44.35 -100.25 -37.42
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -8.48 -18.63 -10.07
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.78 5.88 2.91
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.68 1.05
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 3.03 -4.08 -1.43
  EBIT Margin (%) -17.19 -27.44 -9.61
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -23.48 -31.48 -11.88

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  29 ธ.ค. 2560 PP 103,484,688 589,968,760 1.00
  21 ธ.ค. 2560 XR 96,515,312 486,484,072 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -37.84 -45.37 25.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -42.09 -43.94 10.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -38.57 -44.33 24.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -43.51 -35.28 6.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.76 3.02 4.92
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 76.71 121.03 74.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 45.81 28.85 69.91
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 7.97 12.65 5.22
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.83 2.97 4.62
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 199.32 122.86 79.05
  วงจรเงินสด (วัน) -114.64 10.82 0.43


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 30 ต.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น