สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
HTECH บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 05 ส.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.06 3.56 / 1.16 17.99 0.86 300.00 918.00 1,244.05 253.96 4.90
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ส.ค. 2563 17:18   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 ก.ค. 2563 07:12   มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขไฟล์)
22 ก.ค. 2563 18:06   มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
01 ก.ค. 2563 12:30   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการส่งคำถามล่วงหน้า
15 มิ.ย. 2563 08:23   การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
เบอร์โทรศัพท์ 0-2906-3259-60
เบอร์โทรสาร 0-2906-3261
URL www.halcyon.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/09/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/03/2552
ราคา IPO (บาท) 1.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2560
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD และ Monocrystalline Diamond หรือ MCD), PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) และคาร์ไบด์ (Carbide) สำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ (HDD), อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังรับจ้างผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะต่างๆตามความต้องการของลูกค้า โดยมีโรงงานผลิตในประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเวียดนาม และมีบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายใน 6 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม และอินโดนีเซีย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2562 16 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  75.36% 3,450 70.36% 3,474
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.99% (ณ วันที่ 05/08/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.17% (ณ วันที่ 05/08/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 6.99 6.54 7.07
  20 วัน 33.04 29.86 36.52
  60 วัน 50.00 47.65 43.41
  120 วัน 4.08 1.68 19.40
  YTD -7.27 -8.92 9.54
  P/E (X) 17.99 77.75 19.20
  P/BV (X) 0.86 3.03 1.49
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.31 0.35 1.14

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พีท ริมชลา 25,471,400 8.49
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,750,776 6.58
  3. น.ส. เภธรา ริมชลา 12,068,200 4.02
  4. นาย คริสต์ ริมชลา 11,890,000 3.96
  5. น.ส. จอย ริมชลา 11,100,000 3.70
  6. นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ 11,005,600 3.67
  7. นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 11,005,288 3.67
  8. นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร 10,500,000 3.50
  9. MR. CHUA CHENG KHUAN 7,800,000 2.60
  10. นาย รัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ 7,750,000 2.58

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พีท ริมชลา ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาย นรวีร ช้างหลำ กรรมการ
  3. นาย โสรัจ สุธนฐาน กรรมการ
  4. พลโท ปรีชา วรรณรัตน์ กรรมการอิสระ
  5. นาง ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย วิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  05 ส.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00  300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 918.00  990.00  1,590.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.06  3.30  5.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.57  3.56  3.49 
  P/BV (X) 0.86  0.93  1.52 
  P/E (X) 17.99  12.08  9.69 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 40.57  61.09  134.13 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.02  3.10  12.25 
  Beta 0.86  1.09  1.18 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.27  -37.74  -38.01 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.61  7.27  3.96 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.47  0.59  0.40 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้ว และบริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.04 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.04 บาท 09 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.12 บาท 28 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.12 บาท 10 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.10 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.11 บาท 11 ก.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว จินตนา มหาวนิช/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 218.42 203.51 137.85 264.93
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 231.78 293.85 275.27 232.66
  สินค้าคงเหลือ 248.98 253.64 210.79 178.57
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 707.06 755.75 626.84 676.88
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 870.59 861.92 921.61 546.07
  รวมสินทรัพย์ 1,614.42 1,659.55 1,595.39 1,276.82
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 111.78 92.16 108.12 63.03
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 131.64 122.90 170.82 90.51
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 67.78 82.90 66.58 15.61
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 318.27 306.30 361.85 235.67
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 94.04 130.63 129.83 17.65
  รวมหนี้สิน 412.31 436.93 491.68 253.32
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 214.95 214.95 214.95 214.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 590.75 590.52 485.20 402.87
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,069.95 1,084.31 986.36 918.63
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 132.16 138.31 117.35 104.87
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 962.18 1,113.20 996.70 819.10
  รายได้อื่น 3.63 4.35 7.51 7.11
  รวมรายได้ 965.81 1,117.55 1,004.22 826.20
  ต้นทุนขาย 665.62 673.59 587.57 497.14
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 204.81 192.57 186.21 161.51
  รวมค่าใช้จ่าย 870.44 866.16 773.78 658.65
  EBITDA 253.96 402.07 332.78 264.69
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 158.58 150.68 102.34 97.13
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 95.38 251.39 230.44 167.55
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 51.03 174.29 148.30 117.89
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.58 0.49 0.45
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 273.50 292.72 222.47 170.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -141.83 -137.66 -458.13 -109.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -103.33 -80.47 122.33 73.16
  เงินสดสุทธิ 28.35 74.59 -113.32 134.27
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2562  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.22 2.47 1.73
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.74 16.83 15.57
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.83 15.45 16.05
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39 0.40 0.50
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.59 0.69 0.70
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.82 39.49 41.05
  EBIT Margin (%) 9.88 22.49 22.95
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.28 15.60 14.77

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2562  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -13.57 11.69 21.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -1.18 14.64 18.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -13.58 11.29 21.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.49 11.94 17.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -70.72 17.53 25.80

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2562  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.66 3.91 3.92
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 99.70 93.30 93.00
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.65 2.90 3.02
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 137.81 125.83 120.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.23 4.59 4.50
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 69.79 79.58 81.17
  วงจรเงินสด (วัน) 167.72 139.55 132.77


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น