สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
HTC บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
sSET / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
34.00 40.50 / 14.30 13.42 2.25 200.96 6,832.66 8,429.48 787.93 9.37
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ธ.ค. 2563 17:12   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2564
08 ธ.ค. 2563 18:13   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO (แก้ไขหัวข้อข่าว)
08 ธ.ค. 2563 17:30   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
30 พ.ย. 2563 18:03   เชิญเสนอวาระการประชุม AGM 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
27 พ.ย. 2563 17:15   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคระกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 36 ซอยเอกมัย 10 แยก 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-4488
เบอร์โทรสาร 0-2381-2257 , 0-2390-1925
URL http://www.haadthip.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 3/10/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/12/2531
ราคา IPO (บาท) 230.00 @พาร์50.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 28/05/2545

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากโคคา-โคลา คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจียร์ ให้ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า โคคา-โคลา แฟนต้า สไปร์ท และผลิตภัณฑ์อื่นที่โคคา -โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มินิท เมด เครื่องดื่มอควาเรียส และน้ำดื่มน้ำทิพย์ มีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มิ.ย. 2563 20 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
31.49% 3,644 34.33% 2,285
การถือครองหุ้นต่างด้าว 26.59% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 35.00%
การถือครองหุ้น NVDR  2.16% (ณ วันที่ 25/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.74 -0.17 1.31
20 วัน 5.43 -1.22 4.35
60 วัน 12.40 -1.23 -9.16
120 วัน 91.01 83.00 70.57
YTD 6.25 -1.33 2.55
P/E (X) 13.42 26.79 29.96
P/BV (X) 2.25 2.10 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.11 0.70 1.43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED 49,040,726 24.40
2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 24,439,839 12.16
3. นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล 20,136,281 10.02
4. น.ส. พัณณภา รัตตกุล 15,484,247 7.71
5. พันเอก พัชร รัตตกุล 10,381,044 5.17
6. นาง ปริยา จีระพันธุ์ 8,675,275 4.32
7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 4,787,323 2.38
8. น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ 4,172,026 2.08
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,384,811 1.68
10. นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 3,183,807 1.58

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย ฟิลิปป์ ฮิวโก้ กุชชี่ กรรมการ
4. นาง ยุพเรศ เที่ยงธรรม กรรมการ
5. นาง ปริยา จีระพันธุ์ กรรมการ
6. ม.ล. ธิษัน ศรีธวัช กรรมการ
7. นาย ดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการ
8. นาง เคอร์รี่ - แอน ชิพพ์ กรรมการ
9. นาย ประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นาย ยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย โยฮัน วิลเลี่ยม มาร์ติน ยันเซ่น กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 200.96  200.96  200.96 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,832.66  6,430.74  4,561.80 
ราคา (บาท/หุ้น) 34.00  32.00  22.70 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 15.13  15.13  14.49 
P/BV (X) 2.25  2.11  1.58 
P/E (X) 13.42  12.63  9.84 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.26  86.51  55.66 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 26.12  19.53  9.25 
Beta 0.62  0.65  0.47 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.25  40.97  63.31 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.16  5.48  3.49 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.69  0.69  0.52 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 - 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนด โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.78 บาท 28 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.98 บาท 22 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.78 บาท 19 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.42 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.38 บาท 21 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.62 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย ธนิต โอสถาเลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 267.30 194.99 128.43 103.31 61.59
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 471.99 503.16 647.09 535.42 536.03
สินค้าคงเหลือ 370.85 331.00 315.85 280.17 252.62
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,185.59 1,115.60 1,177.90 966.88 919.23
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,314.99 3,457.65 3,460.62 3,511.78 3,448.32
รวมสินทรัพย์ 4,905.13 4,846.87 4,906.98 4,757.80 4,609.24
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 135.00 110.00 200.00 -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 307.05 248.47 185.50 269.88 231.50
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 152.25 159.09 155.56 149.90 302.63
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,016.15 1,044.46 1,061.22 1,083.12 990.18
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 843.28 916.51 931.04 962.41 953.81
รวมหนี้สิน 1,859.43 1,960.96 1,992.26 2,045.52 1,943.99
ทุนจดทะเบียน 201.21 199.22 201.21 199.22 199.22
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 200.96 199.22 200.96 199.22 199.22
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 392.84 353.95 392.84 353.95 353.95
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,159.80 1,044.37 1,032.62 871.09 824.07
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,041.00 2,885.88 2,914.70 2,712.26 2,665.24
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4.70 0.02 0.02 0.02 0.02
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 4,970.01 5,215.32 6,775.50 5,704.01 5,670.99
รายได้อื่น 8.79 14.04 16.79 18.69 19.87
รวมรายได้ 4,978.80 5,229.36 6,792.29 5,722.70 5,690.86
ต้นทุนขาย 2,909.72 3,301.15 4,183.66 3,780.01 3,836.24
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,518.54 1,462.70 2,107.29 1,642.64 1,515.07
รวมค่าใช้จ่าย 4,428.96 4,763.85 6,290.95 5,422.65 5,351.31
EBITDA 787.93 686.29 797.90 587.85 607.03
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 238.10 220.78 296.56 287.79 267.48
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 549.83 465.51 501.33 300.05 339.55
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 480.87 412.34 440.70 249.07 283.30
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.39 2.07 2.21 1.25 1.42
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 925.08 686.30 725.59 575.50 630.33
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -192.60 -159.75 -213.41 -261.24 -130.56
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -593.60 -434.87 -487.06 -272.55 -574.36
เงินสดสุทธิ 138.87 91.68 25.13 41.71 -74.60
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.17 1.07 1.11 0.89
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.18 16.70 15.66 9.26
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.01 10.98 10.37 6.41
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 0.68 0.68 0.75
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.34 1.39 1.41 1.22
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 41.45 36.70 38.25 33.73
EBIT Margin (%) 11.04 8.90 7.38 5.24
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.66 7.89 6.49 4.35

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
26 พ.ย. 2562 PP 1,742,500 200,960,500 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -4.70 20.59 18.78 0.58
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -11.86 15.02 10.68 -1.47
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -4.79 20.54 18.69 0.56
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.03 16.31 16.01 1.33
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 16.62 108.35 76.94 -12.08

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 13.39 12.84 11.46 10.65
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 27.25 28.42 31.85 34.28
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.81 13.28 14.04 14.19
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 33.78 27.47 26.00 25.72
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 13.65 15.91 18.37 15.08
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 26.73 22.94 19.86 24.21
วงจรเงินสด (วัน) 34.29 32.96 37.99 35.80


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น