สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
HREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
7.65 9.20 / 5.80 - 0.84 7,441.24 6,427.03
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ธ.ค. 2563 13:16   แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และช่องทางการติดต่อของผู้จัดการกองทรัสต์
17 ธ.ค. 2563 08:16   หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ HREIT เริ่มซื้อขายวันที่ 18 ธันวาคม 2563
14 ธ.ค. 2563 18:08   การลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
09 ธ.ค. 2563 17:10   แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยเดิม, ประชาชนทั่วไป (F53-5)
25 พ.ย. 2563 17:36   แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้อง 2206A ชั้น 22 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ต. บางแก้ว อ. บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2719-9557
เบอร์โทรสาร 0-2719-9553
URL www.hemarajreit.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/11/2016 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/11/2559
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 8.8572 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 8.8798 : ใหม่ 8.8572 @ 02/04/2562

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน 108 ยูนิต และอาคารคลังสินค้า 23 ยูนิต เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีพื้นที่อาคารให้เช่า 332,505 ตร.ม. ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มี.ค. 2563 03 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  74.53% 2,328 84.14% 2,470
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.65% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.00 1.56 2.58
  20 วัน -0.65 3.78 -1.66
  60 วัน 2.00 -0.64 -17.56
  120 วัน -6.13 6.65 -16.18
  YTD - 4.92 -3.48
  P/E (X) - N/A 29.96
  P/BV (X) 0.84 1.03 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.07 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 105,395,609 15.00
  2. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 35,991,200 5.12
  3. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 35,807,761 5.10
  4. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 22,900,000 3.26
  5. KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND 11,776,100 1.68
  6. นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร 11,571,300 1.65
  7. กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 11,532,752 1.64
  8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 10,887,000 1.55
  9. นาย วิชา สกุลดีเลิศ 8,474,300 1.21
  10. กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส 7,888,200 1.12

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 840.13  840.13  702.63 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,427.03  6,427.03  6,183.18 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.65  7.65  8.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.08  9.08  9.09 
  P/BV (X) 0.84  0.84  0.97 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.11  14.81  37.84 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.40  3.41  9.51 
  Beta 0.48  0.49  0.27 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -13.07  31.34 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.69  8.69  1.91 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปีบัญชี และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ในแต่ละไตรมาส (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563 0.0858 บาท 24 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.1715 บาท 14 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.1715 บาท 18 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.1715 บาท 26 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.1987 บาท 30 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.1987 บาท 20 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1987 บาท 19 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1987 บาท 20 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.1684 บาท 26 มี.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 9,586.08 9,641.75 9,642.37 9,430.07 7,240.31
  เงินสด 245.83 150.18 162.81 135.55 1,160.02
  ลูกหนี้ 7.81 41.09 20.73 51.61 23.41
  รวมสินทรัพย์ 9,908.52 9,922.31 9,913.95 9,691.37 8,433.60
  เจ้าหนี้ - - - - -
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 177.80 185.92 191.75 166.81 134.73
  รวมหนี้สิน 3,522.19 3,528.45 3,529.81 3,510.55 2,448.37
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 6,046.56 6,046.56 6,046.56 6,062.44 6,516.97
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 339.77 347.31 337.58 118.39 -531.74
  สินทรัพย์สุทธิ 6,386.33 6,393.86 6,384.14 6,180.82 5,985.23
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 9.09 9.10 9.09 8.80 8.52
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 511.79 580.91 767.94 526.01 576.83
  รายได้อื่น - - - 200.03 -
  รวมรายได้ 511.79 580.91 767.94 726.04 576.83
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 11.66 11.53 15.46 14.44 13.08
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 11.66 11.53 15.46 - 12.18
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 14.18 9.65 13.79 20.82 13.59
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 155.33 166.18 223.94 199.13 151.48
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 356.46 414.73 544.00 526.91 425.36
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 543.85 521.14 704.07 -1,386.81 383.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -460.83 -506.51 -676.82 362.35 583.37
  เงินสดสุทธิ 83.02 14.63 27.26 -1,024.46 966.98
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  27 พ.ย. 2563 PO 65,126,385 840,134,116 8.8572
  27 พ.ย. 2563 XR 72,373,615 775,007,731 8.8572


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น