สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
HREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
8.90 9.30 / 7.35 - 0.98 7,441.24 7,477.19
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 พ.ย. 2564 20:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564 20:18   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
11 พ.ย. 2564 20:18   แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
11 พ.ย. 2564 20:17   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 20:17   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้อง 2206A ชั้น 22 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ต. บางแก้ว อ. บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2719-9557
เบอร์โทรสาร 0-2719-9553
URL www.hemarajreit.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/11/2016 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/11/2559
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 8.8572 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 8.8798 : ใหม่ 8.8572 @ 02/04/2562

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน 121 ยูนิต และอาคารคลังสินค้า 25 ยูนิต เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีพื้นที่อาคารให้เช่า 380,632 ตร.ม. ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  73.98% 3,369 74.53% 2,328
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.23% (ณ วันที่ 19/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 19/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.11 -0.92 0.10
  20 วัน -1.66 2.27 -2.64
  60 วัน -1.11 5.01 -2.77
  120 วัน 2.30 7.76 -4.01
  YTD -1.66 1.90 -1.69
  P/E (X) - N/A 20.83
  P/BV (X) 0.98 1.03 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.03 1.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 พ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 126,020,609 15.00
  2. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 42,811,759 5.10
  3. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 38,340,578 4.56
  4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,920,000 2.97
  5. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,900,000 2.96
  6. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 16,036,000 1.91
  7. KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND 14,813,300 1.76
  8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 13,016,497 1.55
  9. นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร 12,281,500 1.46
  10. นาย วิชา สกุลดีเลิศ 10,433,179 1.24

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 840.13  840.13  840.13 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,477.19  7,603.21  6,427.03 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.90  9.05  7.65 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.05  9.05  9.08 
  P/BV (X) 0.98  1.00  0.84 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.35  15.92  14.81 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.18  4.66  3.41 
  Beta 0.36  0.33  0.49 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 19/01/2565) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.66  18.30  -13.07 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.61  6.50  8.69 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปีบัญชี และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ในแต่ละไตรมาส (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.1738 บาท 23 ธ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.1738 บาท 22 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.1738 บาท 25 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  16 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.086 บาท 30 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563 0.0858 บาท 24 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.1715 บาท 14 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.1715 บาท 18 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.1715 บาท 26 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.1987 บาท 30 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.1987 บาท 20 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1987 บาท 19 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1987 บาท 20 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.1684 บาท 26 มี.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 328.89 245.83 360.34 162.81 135.55
  เงินลงทุน 11,186.69 9,586.08 11,053.50 9,642.37 9,430.07
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 15.43 7.81 12.94 20.73 51.61
  รวมสินทรัพย์ 11,573.37 9,908.52 11,488.59 9,913.95 9,691.37
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - -
  หนี้สินระยะยาว 3,727.77 - - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - - -
  รวมหนี้สิน 3,967.95 3,522.19 4,078.79 3,529.81 3,510.55
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7,024.55 6,046.56 7,024.55 6,046.56 6,062.44
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 580.86 339.77 385.25 337.58 118.39
  สินทรัพย์สุทธิ 7,605.41 6,386.33 7,409.81 6,384.14 6,180.82
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 9.05 9.09 8.82 9.09 8.80
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 572.67 511.79 686.49 767.94 526.01
  รายได้อื่น - - - - 200.03
  รวมรายได้ 572.67 511.79 686.49 767.94 726.04
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 13.52 11.66 15.75 15.46 14.44
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 13.52 11.66 15.75 15.46 -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 16.21 14.18 19.01 13.79 20.82
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 147.75 155.33 219.17 223.94 199.13
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 424.93 356.46 467.32 544.00 526.91
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 397.73 543.85 -547.92 704.07 -1,386.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -429.17 -460.83 745.45 -676.82 362.35
  เงินสดสุทธิ -31.44 83.02 197.52 27.26 -1,024.46
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.74 0.70 0.68 0.71
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.34 0.36 0.36 0.36

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  27 พ.ย. 2563 PO 65,126,385 840,134,116 8.8572
  27 พ.ย. 2563 XR 72,373,615 775,007,731 8.8572

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 12.66 -0.18 15.55 0.55
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 16.80 -0.14 15.88 2.30


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้