สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
HPT บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.75 1.17 / 0.71 20.13 1.65 138.12 414.37 430.16 7.01 11.98
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 มิ.ย. 2562 08:39   สรุปข้อสนเทศ HPT-W1
28 มิ.ย. 2562 07:39   ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : HPT-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
12 มิ.ย. 2562 21:21   แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
07 มิ.ย. 2562 17:21   แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
29 พ.ค. 2562 08:18   หุ้นเพิ่มทุนของ HPT เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 119 หมู่ที่ 15 ถนนลำปาง-ตาก ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ลำปาง 52170
เบอร์โทรศัพท์ 0-5485-8996
เบอร์โทรสาร 0-5429-6556
URL www.homepottery.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/3/2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/06/2558
ราคา IPO (บาท) 1.00 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) เพื่อใช้บนโต๊ะอาหารและเป็นเครื่องใช้ในครัว สำหรับการใช้งานในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารหรือบ้านที่อยู่อาศัย อาทิ จาน ชาม ชุดน้ำชา ชุดกาแฟ และ แก้ว เป็นต้น โดยบริษัทผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของผู้สั่งผลิต และมีสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองได้แก่ เพทาย (PE'TYE) และฮาร์ทแอทโฮม (Heart@Home)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  22.92% 1,619 22.97% 1,608
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.18% (ณ วันที่ 17/07/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -1.89 -1.35
  20 วัน -1.32 -10.85 -5.73
  60 วัน -16.12 -21.85 -17.38
  120 วัน -11.46 2.38 -15.01
  YTD 0.87 14.96 -3.27
  P/E (X) 20.13 24.85 45.00
  P/BV (X) 1.65 2.27 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.84 0.32

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ 205,267,987 37.15
  2. นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ 122,995,000 22.26
  3. น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ 41,947,500 7.59
  4. นาย อนุชา แสงเจริญวนากุล 26,501,931 4.80
  5. นาง ทองใบ รวยถาวรกิจ 21,335,000 3.86
  6. นาย นิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ 20,612,500 3.73
  7. นาง วรนุช บูรณจินดารัตน์ 12,835,000 2.32
  8. น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 2,992,000 0.54
  9. นาย สุรินทร์ บูรณพงศ์วัฒนะ 2,954,387 0.53
  10. นาย สุรเชษฐ์ พงศ์จินดามณี 2,835,493 0.51

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เทพกุล พูลลาภ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ กรรมการ
  4. น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการ
  5. นาง วรนุช บูรณจินดารัตน์ กรรมการ
  6. นาง ธีลาพร คงฉิม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สมนึก ศิริสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 ก.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 552.50  520.00  520.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 414.37  410.80  572.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.75  0.74  1.04 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.46  0.46  0.46 
  P/BV (X) 1.65  1.74  2.40 
  P/E (X) 20.13  26.68  38.92 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 18.96  185.34  74.22 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.74  5.47  1.99 
  Beta 0.84  1.39  0.80 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.87  -28.18  -9.84 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  4.09  0.91 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.09  0.35 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 16.00 : 1.00 หุ้น 24 พ.ค. 2562 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0323 บาท 04 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.01 บาท 04 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 27.54 8.27 10.36 2.57 9.60
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 23.80 26.16 29.24 27.55 16.27
  สินค้าคงเหลือ 71.57 44.53 71.92 40.53 33.17
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 122.97 89.01 111.56 85.77 87.87
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 169.64 165.19 166.54 162.66 151.62
  รวมสินทรัพย์ 295.08 278.45 280.62 273.94 256.80
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 6.29 - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 28.80 26.06 26.44 23.01 22.35
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.23 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 35.33 26.32 26.46 23.28 22.59
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7.31 4.17 4.65 4.03 3.34
  รวมหนี้สิน 42.65 30.49 31.11 27.31 25.93
  ทุนจดทะเบียน 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - 80.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 80.21 80.21 80.21 80.21 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 41.55 37.75 38.62 36.42 20.67
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 251.75 247.96 248.83 246.63 230.88
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.68 - 0.68 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 50.24 40.30 179.87 167.42 130.28
  รายได้อื่น 0.57 0.36 2.74 3.04 2.75
  รวมรายได้ 50.81 40.65 182.62 170.46 133.02
  ต้นทุนขาย 36.67 30.77 130.45 121.41 96.45
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 11.18 7.03 32.07 27.21 23.06
  รวมค่าใช้จ่าย 47.85 39.34 163.52 149.48 123.65
  EBITDA 7.01 4.69 33.58 33.72 20.17
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4.04 3.37 14.48 12.74 10.79
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2.97 1.32 19.10 20.98 9.38
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2.93 1.33 18.99 21.07 9.31
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.00 0.04 0.04 0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 15.40 6.56 19.57 18.18 24.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4.43 -0.84 -6.88 -19.99 -8.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6.22 -0.02 -17.00 -5.22 -19.00
  เงินสดสุทธิ 17.19 5.70 -4.31 -7.03 -2.92
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.48 3.38 4.22 3.68
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.24 8.32 7.67 8.82
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.24 7.39 6.89 7.90
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.17 0.12 0.13 0.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.67 0.63 0.66 0.64
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.02 23.64 27.48 27.49
  EBIT Margin (%) 5.84 3.24 10.46 12.31
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.76 3.28 10.40 12.36

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  24 พ.ค. 2562 XD 32,499,323 552,499,323 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 24.68 0.81 7.44 28.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 19.15 4.36 7.45 25.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 25.00 -0.00 7.13 28.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 21.63 2.76 9.39 20.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 119.78 -44.37 -9.84 126.36

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.60 8.21 6.33 7.64
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 48.04 44.45 57.62 47.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.35 3.06 2.32 3.29
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 155.40 119.14 157.32 110.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.97 4.99 5.28 5.35
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 73.43 73.16 69.18 68.18
  วงจรเงินสด (วัน) 130.02 90.43 145.75 90.38


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ HPT-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น