สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
HFT บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
sSET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.20 5.45 / 1.95 9.36 1.10 658.43 3,423.86 3,224.38 399.66 5.98
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 พ.ย. 2563 07:47   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
06 พ.ย. 2563 07:47   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
06 พ.ย. 2563 07:45   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
05 พ.ย. 2563 17:03   อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2563
07 ส.ค. 2563 08:16   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 317 ซอย 6C หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2709-6580
เบอร์โทรสาร 0-2324-0483-4, 0-2709-6589
URL www.duro.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/6/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2546
ราคา IPO (บาท) 35.50 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 11/05/2552

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 เม.ย. 2563 20 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.18% 2,242 46.40% 2,605
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 58.23% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.09% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.84 2.80 5.52
  20 วัน 4.00 0.11 2.18
  60 วัน 39.78 5.38 11.62
  120 วัน 39.78 4.50 23.90
  YTD 4.00 -0.82 -0.36
  P/E (X) 9.36 47.48 30.19
  P/BV (X) 1.10 1.02 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.22 0.72 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@20 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD. 332,000,000 50.42
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,006,600 2.58
  3. MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH 15,018,000 2.28
  4. นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล 13,550,000 2.06
  5. นาย ระวิ เกษมศานติ์ 11,250,000 1.71
  6. นาย สมชาย ปัดภัย 10,050,000 1.53
  7. นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ 9,753,100 1.48
  8. นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ 8,200,000 1.25
  9. นาง ปิยะมาศ ประพฤทธิพงษ์ 5,700,000 0.87
  10. นาย วีรเทพ ประพฤทธิพงษ์ 5,700,000 0.87

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กั๋ว หรง เซิ่น ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาย เยน หมิง ซัน รองประธานกรรมการ
  3. นาย เยน เย่า หนัน กรรมการ
  4. นาย จื้อ-เจ๋อ เยน กรรมการ
  5. นาย จวง จื้อ เหยา กรรมการ
  6. นาย ซื่อ เจี้ยน ชิว กรรมการ
  7. น.ส. ผิ่น อี๋ อู๋ กรรมการ
  8. นาย หลิว ซิง ฮง กรรมการ
  9. นาง เฉี่ยน เวน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย เซียว จิ่น หลง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย มนต์สยาม สินวรพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย เจิ้น ยง หลิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 658.43  658.43  658.43 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,423.86  3,292.17  2,027.98 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.20  5.00  3.08 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.73  4.73  4.34 
  P/BV (X) 1.10  1.06  0.71 
  P/E (X) 9.36  9.00  8.13 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.94  83.63  11.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 7.78  8.23  0.94 
  Beta 0.57  0.58  0.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.00  62.34  5.48 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.79  2.90  4.87 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.26  0.26  0.40 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองอื่น ๆ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.145 บาท 10 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.15 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.20 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาง อนุทัย ภูมิสุรกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 779.17 691.10 717.07 465.73 845.81
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 549.06 496.79 524.11 508.83 521.72
  สินค้าคงเหลือ 516.90 522.41 567.80 509.23 545.82
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,859.77 1,859.24 1,998.67 1,567.11 1,976.03
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,549.36 1,316.74 1,363.14 1,271.26 1,097.88
  รวมสินทรัพย์ 3,693.39 3,456.82 3,653.53 3,340.75 3,162.36
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 430.35 381.94 451.97 161.52 190.24
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 53.12 141.26 147.05 0.77 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 511.64 546.06 641.05 354.61 398.22
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 68.06 54.75 64.99 178.60 32.85
  รวมหนี้สิน 579.70 600.81 706.04 533.21 431.07
  ทุนจดทะเบียน 658.43 658.43 658.43 658.43 658.43
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 658.43 658.43 658.43 658.43 658.43
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 222.10 222.10 222.10 222.10 222.10
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 7.43 7.43 7.43 7.43 7.43
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,324.30 2,053.96 2,148.73 1,968.66 1,870.48
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,113.70 2,856.01 2,947.49 2,807.53 2,731.29
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,838.95 1,978.21 2,736.69 2,555.48 2,731.00
  รายได้อื่น 46.89 8.82 12.25 27.25 26.73
  รวมรายได้ 1,885.84 1,987.03 2,748.94 2,582.73 2,757.73
  ต้นทุนขาย 1,452.88 1,637.64 2,241.56 2,050.58 2,146.99
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 105.43 109.54 150.33 245.88 275.30
  รวมค่าใช้จ่าย 1,558.31 1,757.95 2,405.17 2,305.31 2,436.52
  EBITDA 399.66 299.60 438.83 362.26 401.75
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 72.13 70.52 95.07 84.84 80.54
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 327.53 229.08 343.77 277.42 321.21
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 271.05 184.07 278.84 223.71 255.65
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.41 0.28 0.42 0.34 0.39
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 310.46 344.36 445.09 314.26 158.42
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -64.16 -13.36 -91.39 -697.86 -175.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -189.68 -102.66 -99.03 8.05 -66.10
  เงินสดสุทธิ 56.62 228.35 254.67 -375.55 -82.77
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.63 3.40 3.12 4.42
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.26 8.92 9.69 8.08
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.37 9.17 9.83 8.53
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.19 0.21 0.24 0.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.74 0.80 0.79 0.79
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.99 17.22 18.09 19.76
  EBIT Margin (%) 17.37 11.53 12.51 10.74
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.37 9.26 10.14 8.66

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -7.04 6.13 7.09 -6.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -11.28 9.39 9.31 -4.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -5.09 5.45 6.44 -6.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -11.36 4.19 4.33 -5.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 47.25 16.25 24.64 -12.49

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.97 5.34 5.30 4.96
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 73.48 68.41 68.88 73.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.96 4.07 4.16 3.89
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 92.22 89.68 87.69 93.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.06 7.63 7.31 11.66
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 72.08 47.85 49.95 31.31
  วงจรเงินสด (วัน) 93.63 110.24 106.62 136.19


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น