สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
HENG บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
4.72 5.70 / 2.76 55.02 - 3,810.00 17,983.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ม.ค. 2565 08:41   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
16 ธ.ค. 2564 12:35   กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 ของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
05 พ.ย. 2564 17:41   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
05 พ.ย. 2564 17:21   ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
05 พ.ย. 2564 17:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทรศัพท์ 1361 หรือ 0-2153-9587
เบอร์โทรสาร 0-5335-0490
URL https://www.hengleasing.com/
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/10/2564
ราคา IPO (บาท) 1.95 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 ต.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.53% 5,313
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.95% (ณ วันที่ 18/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.41% (ณ วันที่ 18/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.67 -3.63 -3.28
  20 วัน -5.60 -8.18 -6.65
  60 วัน 142.05 119.32 139.67
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD -0.84 -1.58 -1.00
  P/E (X) 55.02 23.73 20.85
  P/BV (X) - 3.38 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.81 1.79 2.07

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 ต.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล 545,226,525 14.31
  2. นาย วิเชียร ศุภสาธิตกุล 255,557,370 6.71
  3. นาง เสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์ 240,085,885 6.30
  4. นาย ปริญญา ศุภสาธิตกุล 232,326,430 6.10
  5. นาย บัณฑิต ศุภสาธิตกุล 174,244,820 4.57
  6. นางสาว ชนม์ชิษษา รัตนศิริทรัพย์ 146,130,000 3.84
  7. นาย ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ 144,440,000 3.79
  8. นาย บรรยง ไพศาลธีระกร 140,324,950 3.68
  9. นาย พัฒน์พงษ์ ผาทอง 139,623,145 3.66
  10. เด็กหญิง ณิชนันทน์ พันธ์ธารัตน์ 119,792,945 3.14

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาง สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย พัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการ
  5. นาย บัณฑิต ศุภสาธิตกุล กรรมการ
  6. นาย ปริญญา ศุภสาธิตกุล กรรมการ
  7. น.ส. ฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร กรรมการ
  8. นาย ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ กรรมการ
  9. น.ส. วริษฐา เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการ
  10. นาย ณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,810.00  3,810.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 17,983.20  18,135.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.72  4.76 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A  N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 55.02  55.49 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.99  186.63 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 153.29  485.42 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.84  144.10 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสด 12.16 49.07
  เงินลงทุนสุทธิ - -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 1,854.99 1,287.86
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 1,854.99 1,287.86
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 30.59 23.24
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 141.59 139.05
  รวมสินทรัพย์ 8,640.62 8,242.18
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 1,405.21 1,402.27
  รวมหนี้สิน 5,477.20 4,771.16
  ทุนจดทะเบียน 3,810.00 3,009.16
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,009.16 3,009.16
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 154.25 461.86
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,163.42 3,471.02
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,142.09 1,552.92
   - รายได้ดอกเบี้ย 1,072.43 1,450.29
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก 454.01 417.12
   - รายได้ค่านายหน้า - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - -
   รวมรายได้ 1,191.33 1,589.97
  ต้นทุน - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 161.49 182.05
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 578.70 710.28
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 413.85 610.69
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 222.01 318.06
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.53
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 25.93 345.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -31.40 -33.89
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -18.31 -308.43
  เงินสดสุทธิ -23.78 3.12
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  2563 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.55 9.16
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.57 7.41
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.73 1.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.18 0.19
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.64 20.00

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 08 พ.ย. 2564 - 17 ธ.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้