สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GYT บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
220.00 400.00 / 185.00 N/A 0.43 74.00 1,628.00 3,791.41 49.67 3,126.68
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 มิ.ย. 2563 21:33   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11 มิ.ย. 2563 20:53   แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11 มิ.ย. 2563 20:52   แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
05 มิ.ย. 2563 12:57   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซด์ของบริษัท และแจ้งระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
18 พ.ค. 2563 08:05   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน กม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2909-8080
เบอร์โทรสาร 0-2909-8068
URL www.goodyear.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/7/1968 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/06/2521
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 20.00 : ใหม่ 10.00 @ 29/12/2538

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่องบิน การหล่อดอกยางเครื่องบินสำหรับตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
25.59% 545 25.59% 539
การถือครองหุ้นต่างด้าว 72.17% (ณ วันที่ 02/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.26% (ณ วันที่ 02/07/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -3.51 -5.92 -6.90
20 วัน 2.33 -1.69 2.33
60 วัน 15.18 -5.16 -4.59
120 วัน -25.17 -14.33 -13.10
YTD -25.17 -14.57 -13.97
P/E (X) N/A 12.97 19.48
P/BV (X) 0.43 0.81 1.53
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.27 0.90

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 4,942,418 66.79
2. บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด 419,160 5.66
3. บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด 209,864 2.84
4. บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด 208,240 2.81
5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 206,800 2.79
6. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 143,000 1.93
7. บริษัท บุญทรง จำกัด 141,900 1.92
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 93,500 1.26
9. บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด 73,480 0.99
10. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 66,400 0.90

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการ
2. นาย ลูก้า เครปาโชลี่ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย วีฮอง เค็ก กรรมการ
4. นาย ไมเคิล มาร์เตนส์ กรรมการ
5. นาย จีโน การ์ซาเรลลา กรรมการ
6. นาย ไมเคิล ลี เดรเยอร์ กรรมการ
7. นาย อรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย ซู ชวน เย็บ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. น.ส. ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
02 ก.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 7.40  7.40  7.40 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,628.00  2,175.60  2,723.20 
ราคา (บาท/หุ้น) 220.00  294.00  368.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 508.84  500.07  521.57 
P/BV (X) 0.43  0.59  0.71 
P/E (X) N/A  N/A  27.29 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.48  0.80  1.78 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.07  0.08  0.21 
Beta 0.08  0.23  0.09 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -25.17  -20.11  -9.80 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  1.70  5.43 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  1.48 
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาและความต้องการใช้เงินลงทุนในอนาคต (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 5.00 บาท - เงินปันผล
- 20.00 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 1,186.46 292.38 354.07 198.98 192.88
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 561.70 643.44 691.48 707.03 915.18
สินค้าคงเหลือ 1,119.74 949.19 971.07 913.03 853.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,986.10 2,095.17 2,170.52 2,045.95 2,057.34
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,022.80 3,919.82 4,038.43 3,873.49 3,429.15
รวมสินทรัพย์ 7,115.31 6,217.78 6,302.30 6,124.17 5,675.99
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,160.00 396.00 630.00 165.00 -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,175.80 1,021.31 940.95 1,132.89 1,421.45
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 147.48 - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,498.20 1,437.70 1,594.36 1,332.35 1,480.15
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 851.67 913.28 969.60 932.28 187.77
รวมหนี้สิน 3,349.87 2,350.98 2,563.97 2,264.63 1,667.92
ทุนจดทะเบียน 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,599.44 3,700.80 3,572.34 3,693.54 3,842.07
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,765.44 3,866.80 3,738.34 3,859.54 4,008.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 948.03 892.06 3,892.20 3,858.85 4,000.31
รายได้อื่น 12.34 8.05 28.68 8.30 9.13
รวมรายได้ 960.37 900.12 3,920.88 3,867.15 4,009.44
ต้นทุนขาย 763.94 747.48 3,371.44 3,259.16 3,227.38
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 146.30 132.87 578.12 554.42 558.72
รวมค่าใช้จ่าย 910.70 880.34 3,949.56 3,819.97 3,831.93
EBITDA 49.67 19.77 -28.69 313.54 413.86
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย - - - 266.36 236.36
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 49.67 19.77 -28.69 47.18 177.51
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 32.87 7.26 -60.60 33.80 138.04
กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.44 0.98 -8.19 4.57 18.65
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 403.57 14.72 351.65 303.76 220.86
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -100.44 -141.70 -574.79 -1,004.25 -891.06
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 515.56 220.04 379.78 709.11 -148.00
เงินสดสุทธิ 818.69 93.06 156.63 8.62 -818.19
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.20 1.46 1.36 1.54
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.92 0.65 -1.60 0.86
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.02 0.73 -0.46 0.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.89 0.61 0.69 0.59
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.60 0.66 0.63 0.66
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.42 16.21 13.38 15.54
EBIT Margin (%) 5.17 2.20 -0.73 1.22
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.42 0.81 -1.55 0.87

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.27 -2.19 0.86 -3.54
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.20 -0.51 3.44 0.98
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 6.69 -1.52 1.39 -3.55
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 3.45 -1.09 3.39 -0.31
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 352.64 -52.36 N/A -75.51

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.55 6.49 5.57 4.76
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 55.71 56.26 65.57 76.72
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.28 3.59 3.58 3.69
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 111.45 101.81 101.99 98.92
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.08 2.85 3.25 2.55
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 118.35 127.88 112.26 143.03
วงจรเงินสด (วัน) 48.80 30.19 55.30 32.61


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น