สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
10.40 12.90 / 9.90 - 0.94 8,046.15 8,473.92
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 พ.ย. 2564 18:02   การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
25 พ.ย. 2564 17:58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
25 พ.ย. 2564 17:55   งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
25 พ.ย. 2564 17:52   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
15 พ.ย. 2564 18:27   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนพระรามสี่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2483-0000
เบอร์โทรสาร -
URL www.gvreit.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/3/2016 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/04/2559
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • พาร์ 9.875 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 9.875 @ 12/01/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนใน (1) สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่ของโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ) ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ และ (2) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคาร สาทร สแควร์ ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์-สาทร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 ธ.ค. 2563 12 ธ.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  76.83% 1,177 77.32% 1,173
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.11% (ณ วันที่ 08/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 08/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.97 0.78 -2.13
  20 วัน -2.80 0.06 -2.34
  60 วัน - 2.86 1.36
  120 วัน 0.97 1.75 0.63
  YTD -19.38 -18.46 -27.80
  P/E (X) - N/A 20.21
  P/BV (X) 0.94 1.08 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.03 1.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 190,112,500 23.33
  2. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 57,585,700 7.07
  3. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 55,700,000 6.84
  4. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 48,631,400 5.97
  5. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 45,320,600 5.56
  6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 40,702,200 5.00
  7. สำนักงานประกันสังคม 37,997,000 4.66
  8. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 32,329,300 3.97
  9. ธนาคาร ออมสิน 21,763,900 2.67
  10. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 19,271,000 2.37

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  08 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 814.80  814.80  814.80 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,473.92  10,510.92  13,281.24 
  ราคา (บาท/หุ้น) 10.40  12.90  16.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.03  10.95  10.86 
  P/BV (X) 0.94  1.18  1.50 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.03  10.08  13.91 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.81  4.70  7.54 
  Beta 0.05  0.34  0.35 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 11.03  (ข้อมูล ณ วันที่ 08/12/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -19.38  -20.86  13.99 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.38  6.19  5.26 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.196 บาท 08 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.1915 บาท 04 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.2037 บาท 10 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.20 บาท 18 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.1765 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.2057 บาท 05 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.2165 บาท 13 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.2193 บาท 25 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.21 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.2182 บาท 07 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.2093 บาท 06 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.2064 บาท 25 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2021)
  นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 55.56 37.16 52.88 91.00
  เงินลงทุน 12,117.88 11,257.85 11,124.01 10,840.21
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 21.31 33.44 17.74 14.74
  รวมสินทรัพย์ 12,200.03 11,348.11 11,259.26 11,041.18
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 15.45 14.07 6.89 78.39
  หนี้สินระยะยาว 1,998.14 - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า 801.92 - - -
  รวมหนี้สิน 3,209.95 2,418.58 2,410.40 2,393.01
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8,046.15 8,046.15 8,046.15 8,046.15
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 943.93 883.38 802.71 602.02
  สินทรัพย์สุทธิ 8,990.08 8,929.53 8,848.86 8,648.17
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 11.03 10.96 10.86 10.61
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 1,112.74 1,183.30 1,212.75 1,144.29
  รายได้อื่น 9.23 - - -
  รวมรายได้ 1,121.97 1,183.30 1,212.75 1,144.29
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 19.18 19.17 19.20 18.52
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 9.30 9.16 8.98 8.59
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 129.33 129.87 114.35 80.44
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3.87 4.34 4.21 4.40
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 115.74 190.81 201.13 198.37
  รวมค่าใช้จ่าย 403.79 461.94 454.74 404.46
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 718.18 721.37 758.01 739.83
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 810.50 723.59 722.10 623.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -792.10 -739.30 -760.22 -667.16
  เงินสดสุทธิ 18.39 -15.72 -38.12 -43.65
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2564  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.64 0.61 0.63
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.26 0.21 0.21

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2564  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 32.72 0.34 0.73
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 7.51 0.79 1.98


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้