สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
11.50 18.10 / 10.10 - 1.05 8,046.15 9,370.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ม.ค. 2564 17:23   แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
30 ธ.ค. 2563 13:00   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
20 พ.ย. 2563 18:13   งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
20 พ.ย. 2563 18:11   การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
20 พ.ย. 2563 18:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2643-7620
เบอร์โทรสาร 0-2643-7625
URL www.gvreit.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/3/2016 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/04/2559
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • พาร์ 9.875 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 9.875 @ 12/01/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนใน (1) สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่ของโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ) ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ และ (2) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคาร สาทร สแควร์ ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์-สาทร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 ธ.ค. 2563 12 ธ.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  76.83% 1,177 77.32% 1,173
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.43 0.57
  20 วัน -4.17 0.10 -5.14
  60 วัน 10.58 7.71 -10.63
  120 วัน -16.67 -5.32 -25.58
  YTD -10.85 -6.47 -13.96
  P/E (X) - N/A 29.96
  P/BV (X) 1.05 1.03 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.07 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) 184,500,000 22.64
  2. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 55,700,000 6.84
  3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,212,000 6.78
  4. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 51,011,400 6.26
  5. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 45,320,600 5.56
  6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 40,702,200 5.00
  7. ธนาคาร ออมสิน 35,000,000 4.30
  8. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 32,329,300 3.97
  9. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 30,831,900 3.78
  10. สำนักงานประกันสังคม 26,820,700 3.29

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 814.80  814.80  814.80 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 9,370.20  10,510.92  13,281.24 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.50  12.90  16.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.95  10.95  10.86 
  P/BV (X) 1.05  1.18  1.50 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.16  10.08  13.91 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.93  4.70  7.54 
  Beta 0.31  0.34  0.35 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -10.85  -20.86  13.99 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.95  6.19  5.26 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.20 บาท 18 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.1765 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.2057 บาท 05 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.2165 บาท 13 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.2193 บาท 25 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.21 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.2182 บาท 07 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.2093 บาท 06 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.2064 บาท 25 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.205 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.2083 บาท 08 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.2009 บาท 12 มี.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2020)
  นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/10/59 
  -30/09/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 11,257.85 11,124.01 10,840.21 10,277.22
  เงินสด 37.16 52.88 91.00 134.65
  ลูกหนี้ 33.44 17.74 14.74 20.24
  รวมสินทรัพย์ 11,348.11 11,259.26 11,041.18 10,561.51
  เจ้าหนี้ 14.07 6.89 78.39 52.56
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 288.69 302.77 292.21 272.12
  รวมหนี้สิน 2,418.58 2,410.40 2,393.01 2,345.83
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8,046.15 8,046.15 8,046.15 8,046.15
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 883.38 802.71 602.02 169.53
  สินทรัพย์สุทธิ 8,929.53 8,848.86 8,648.17 8,215.68
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.96 10.86 10.61 10.08
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/10/59 
  -30/09/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 1,183.30 1,212.75 1,144.29 1,092.82
  รายได้อื่น - - - -
  รวมรายได้ 1,183.30 1,212.75 1,144.29 1,092.82
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 19.17 19.20 18.52 18.04
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 9.16 8.98 8.59 8.50
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 129.87 114.35 80.44 60.87
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4.34 4.21 4.40 3.48
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 190.81 201.13 198.37 194.57
  รวมค่าใช้จ่าย 461.94 454.74 404.46 393.87
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 721.37 758.01 739.83 698.95
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/10/59 
  -30/09/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 723.59 722.10 623.51 743.12
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -739.30 -760.22 -667.16 -722.04
  เงินสดสุทธิ -15.72 -38.12 -43.65 21.08
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น