สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.52 3.00 / 1.84 9.85 2.04 2,220.63 22,383.98 50,681.48 3,460.58 11.16
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ม.ค. 2564 20:33   การเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมาเลเซีย
04 ม.ค. 2564 07:05   สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ประเทศญี่ปุ่น
28 ธ.ค. 2563 18:31   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564 (แก้ไขครั้งที่ 1)
28 ธ.ค. 2563 12:37   การเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phong Dien II
14 ธ.ค. 2563 17:28   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2242-5800
เบอร์โทรสาร 0-2242-5818-9
URL http://www.gunkul.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/10/2553
ราคา IPO (บาท) 5.40 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 03/05/2559

  ลักษณะธุรกิจ
  1.ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอปุกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ 2. ธุรกิจผลิต จัดหา และจําหน่ายผลติภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม 3. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 5. ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 20 มี.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.03% 17,881 43.01% 14,884
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.56% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.36% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.08 -1.46 -2.45
  20 วัน 2.44 -1.92 0.64
  60 วัน 20.00 -7.60 -4.18
  120 วัน -10.64 -17.33 -20.79
  YTD - -3.32 -4.20
  P/E (X) 9.85 39.38 30.19
  P/BV (X) 2.04 1.61 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.24 0.42 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 4,432,631,280 49.90
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 481,444,112 5.42
  3. นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 311,511,270 3.51
  4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 278,880,000 3.14
  5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 174,026,303 1.96
  6. CPYI CLT A/C 0090029-1001 130,577,940 1.47
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 110,219,542 1.24
  8. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 99,043,700 1.12
  9. นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ 65,339,919 0.74
  10. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 60,000,000 0.68

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. น.ส. โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. น.ส. นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการ
  5. นาย เฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการ
  6. นาง อารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการ
  7. นาย จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง พนารัตน์ ปานมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ กรรมการอิสระ
  11. นาย กฤษณ์ จันทโนทก กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,882.53  8,882.53  8,882.53 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 22,383.98  22,383.98  26,469.94 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.52  2.52  2.98 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.24  1.24  1.17 
  P/BV (X) 2.04  2.04  2.54 
  P/E (X) 9.85  9.85  13.25 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.87  85.35  85.57 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 108.46  79.09  89.51 
  Beta 0.78  0.80  1.05 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -15.44  27.72 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.40  5.40  0.28 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.53  0.53  0.04 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.136 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 5.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.01 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2560 0.045 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 2,489.79 1,275.17 1,600.22 892.65 1,048.23
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,420.62 1,351.83 1,063.38 1,068.80 1,182.39
  สินค้าคงเหลือ 618.50 612.01 652.78 540.17 403.77
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,990.12 7,006.64 7,285.16 5,538.60 5,386.17
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 26,365.81 24,815.80 24,567.14 23,018.09 18,125.00
  รวมสินทรัพย์ 41,658.48 38,752.49 39,041.54 35,624.75 30,377.02
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,184.93 1,196.28 1,051.09 2,306.79 2,231.93
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,928.30 521.01 726.04 340.65 712.12
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,337.91 5,044.28 2,276.83 4,326.43 924.72
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,910.10 10,435.30 8,205.06 8,504.66 6,466.47
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 20,779.41 17,412.68 19,503.57 17,620.04 14,107.89
  รวมหนี้สิน 30,689.51 27,847.98 27,708.63 26,124.70 20,574.36
  ทุนจดทะเบียน 2,220.63 2,225.59 2,225.59 1,854.66 1,982.97
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,220.63 2,220.63 2,220.63 1,854.66 1,854.66
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,179.47 5,179.47 5,179.47 5,179.47 5,179.47
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -673.91 -464.75 -464.75 -464.75 93.62
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,615.81 4,133.94 4,661.70 2,955.41 2,439.43
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 304.67 304.67 304.67 304.67 -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,871.19 10,298.92 10,712.21 8,910.51 9,204.55
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 97.78 605.59 620.71 589.54 598.10
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 5,114.20 3,946.44 5,522.60 5,063.56 4,346.59
  รายได้อื่น 1,704.89 1,213.01 1,672.66 1,397.33 508.69
  รวมรายได้ 7,009.40 5,355.95 7,463.91 6,730.29 5,124.55
  ต้นทุนขาย 3,820.25 2,386.74 3,450.39 3,169.97 3,061.37
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 670.71 580.49 840.18 743.04 713.10
  รวมค่าใช้จ่าย 4,552.52 2,967.24 4,290.57 4,647.93 3,774.48
  EBITDA 3,460.58 3,232.04 4,310.77 2,845.17 1,820.49
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,003.70 843.32 1,137.43 762.81 470.42
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,456.88 2,388.71 3,173.35 2,082.36 1,350.07
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,719.58 1,620.04 2,147.33 1,090.24 635.36
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.18 0.24 0.15 0.09
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,883.64 2,245.80 3,573.49 1,124.39 929.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -174.09 -496.78 -764.89 -6,191.88 -4,734.67
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -882.79 -1,333.53 -2,082.98 4,807.55 2,396.56
  เงินสดสุทธิ 826.77 415.49 725.62 -259.94 -1,408.30
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.81 0.67 0.89 0.65
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.23 21.06 21.89 12.04
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.06 8.15 8.50 6.31
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.82 2.70 2.59 2.93
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.23 0.19 0.20 0.20
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.30 39.52 37.52 37.40
  EBIT Margin (%) 35.05 44.60 42.52 30.94
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 24.53 30.25 28.77 16.20

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  08 พ.ค. 2562 XD 1,463,909,481 8,882,530,974 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 29.59 4.64 9.07 16.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 60.06 7.04 8.85 3.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 30.87 8.31 10.90 31.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 53.43 -14.60 -7.69 23.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 6.14 120.29 96.96 71.59

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.83 3.32 5.18 4.50
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 75.63 110.10 70.46 81.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.94 5.52 5.78 6.72
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 45.98 66.12 63.10 54.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.99 7.03 6.47 6.02
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 91.53 51.91 56.42 60.61
  วงจรเงินสด (วัน) 30.08 124.31 77.14 74.87


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น