สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100 / SETCLMV / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.45 5.85 / 2.00 12.65 3.88 2,220.63 48,409.79 77,425.42 2,419.45 12.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ต.ค. 2564 12:38   แจ้งความคืบหน้าเรื่องใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง
07 ต.ค. 2564 17:58   สารสนเทศการลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50 และเข้าเพิ่มทุนประเภทหุ้นบุริมสิทธิ ของ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด (แก้ไขครั้งที่ 1)
07 ต.ค. 2564 08:55   สารสนเทศการลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50 และเข้าเพิ่มทุนประเภทหุ้นบุริมสิทธิ ของ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด
16 ส.ค. 2564 13:02   ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่อต่าง ๆ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 16 สิงหาคม 2564
11 ส.ค. 2564 17:41   แจ้งเรื่องการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2242-5800
เบอร์โทรสาร 0-2242-5818-9
URL http://www.gunkul.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/10/2553
ราคา IPO (บาท) 5.40 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 03/05/2559

  ลักษณะธุรกิจ
  1.ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอปุกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ 2. ธุรกิจผลิต จัดหา และจําหน่ายผลติภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม 3. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 5. ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 20 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  43.06% 27,369 44.03% 17,881
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.53% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  8.88% (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.68 -2.02 -2.32
  20 วัน 15.47 11.31 13.03
  60 วัน 11.22 1.41 4.52
  120 วัน 39.74 33.99 34.84
  YTD 116.27 100.87 91.41
  P/E (X) 12.65 17.20 20.92
  P/BV (X) 3.88 1.63 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.84 0.46 1.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 4,432,631,280 49.90
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 495,817,709 5.58
  3. นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 298,734,950 3.36
  4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 265,100,000 2.98
  5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 154,026,303 1.73
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 95,406,458 1.07
  7. นาย สุระ คณิตทวีกุล 89,885,740 1.01
  8. นาย ประคิน ศรีเจริญ 76,700,000 0.86
  9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 60,000,000 0.68
  10. นาย เสกสรร ศรีเจริญ 50,000,000 0.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. น.ส. โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. น.ส. นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการ
  5. นาง อารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการ
  6. นาย เฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการ
  7. นาย จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง พนารัตน์ ปานมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ กรรมการอิสระ
  10. นาย ธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย กฤษณ์ จันทโนทก กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,882.53  8,882.53  8,882.53 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 48,409.79  22,383.98  26,469.94 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.45  2.52  2.98 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.40  1.24  1.17 
  P/BV (X) 3.88  2.04  2.54 
  P/E (X) 12.65  9.85  13.25 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 532.48  85.35  85.57 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,089.27  79.09  89.51 
  Beta 1.02  0.80  1.05 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 116.27  -15.44  27.72 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.30  5.40  0.28 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.56  0.53  0.04 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.06 บาท 09 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.182 บาท 24 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.136 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 5.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.01 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,853.89 1,616.94 4,391.92 1,600.22 892.65
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,894.07 1,238.42 3,249.26 1,619.62 1,773.49
  สินค้าคงเหลือ 793.32 730.14 637.41 652.78 540.17
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,862.79 6,339.75 11,782.49 7,285.16 5,538.60
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 26,788.95 26,665.79 26,942.97 24,567.14 23,018.09
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,476.63 34,163.96 34,249.67 31,756.38 30,086.15
  รวมสินทรัพย์ 43,339.42 40,503.71 46,032.16 39,041.54 35,624.75
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,264.82 1,904.48 4,659.28 1,051.09 2,306.79
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,333.93 3,889.35 3,995.61 4,035.99 1,169.83
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,553.67 3,225.23 3,315.27 2,261.32 4,312.49
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,111.71 10,022.68 12,982.57 8,205.06 8,504.66
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 21,605.51 20,774.89 20,574.27 19,503.57 17,620.04
  รวมหนี้สิน 30,717.22 30,797.57 33,556.84 27,708.63 26,124.70
  ทุนจดทะเบียน 2,220.63 2,220.63 2,220.63 2,225.59 1,854.66
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,220.63 2,220.63 2,220.63 2,220.63 1,854.66
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,301.27 5,179.47 5,179.47 5,179.47 5,179.47
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,842.42 3,614.57 6,308.67 4,661.70 2,955.41
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - 304.67 304.67 304.67 304.67
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -894.41 -1,096.04 -1,054.26 -1,044.93 -774.36
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -673.91 -673.91 -673.91 -464.75 -464.75
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 12,469.90 9,613.96 12,349.84 10,712.21 8,910.51
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 152.30 92.18 125.47 620.71 589.54
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 4,130.22 2,799.89 7,452.94 5,522.60 5,063.56
  รายได้อื่น 304.58 627.63 1,533.15 1,634.29 1,383.06
  รวมรายได้ 4,438.11 3,437.93 8,996.95 7,175.37 6,460.89
  ต้นทุน 2,425.62 1,951.44 5,608.30 3,450.39 3,169.97
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 540.85 413.99 955.28 840.18 743.04
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,966.47 2,365.43 6,563.58 4,290.57 4,501.12
  EBITDA 2,419.45 1,828.69 5,809.93 4,310.77 2,845.17
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 756.78 664.53 1,353.46 1,137.43 762.81
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 1,662.66 1,164.16 4,456.47 3,173.35 2,082.36
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,132.32 718.33 3,412.34 2,147.33 1,090.24
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.08 0.39 0.24 0.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,044.36 1,306.15 611.47 3,573.49 1,124.39
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -862.61 -1,390.92 186.11 -764.89 -6,191.88
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,746.97 76.59 1,964.69 -2,082.98 4,807.55
  เงินสดสุทธิ -2,565.22 -8.18 2,762.27 725.62 -259.94
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.97 0.63 0.91 0.89
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 34.65 23.20 29.59 21.89
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.82 8.01 10.48 8.50
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.43 3.17 2.69 2.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.20 0.21 0.19
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 41.27 30.30 24.75 37.52
  EBIT Margin (%) 37.46 33.86 49.53 44.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.74 21.00 38.07 30.97

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  08 พ.ค. 2562 XD 1,463,909,481 8,882,530,974 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 47.51 17.67 34.95 9.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 24.30 27.14 62.54 8.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 29.09 14.86 25.39 11.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 25.41 22.43 52.98 -4.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 57.63 8.53 58.91 96.96

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.25 3.68 3.06 3.26
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 85.87 99.26 119.22 112.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.99 5.93 8.69 5.78
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 45.71 61.51 41.98 63.10
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.13 1.03 1.40 1.33
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 171.53 353.66 261.36 275.35
  วงจรเงินสด (วัน) -39.96 -192.90 -100.15 -100.12


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้