สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.96 4.74 / 2.64 34.56 2.39 1,854.66 21,959.12 42,083.35 1,820.49 23.12
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 เม.ย. 2561 12:49   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
19 เม.ย. 2561 08:07   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (แก้ไขครั้งที่ 1)
11 เม.ย. 2561 08:15   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
30 มี.ค. 2561 17:09   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ รายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
27 มี.ค. 2561 12:59   การเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2242-5800
เบอร์โทรสาร 0-2242-5818-9
URL http://www.gunkul.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/10/2553
ราคา IPO (บาท) 5.40 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 03/05/2559

  ลักษณะธุรกิจ
  - ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ในประเทศและต่างประเทศ- ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ- ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน- ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2560 11 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.47% 11,358 30.68% 6,930
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.21% (ณ วันที่ 26/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.94% (ณ วันที่ 26/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.13 -3.12 -3.97
  20 วัน -15.91 -15.25 -14.59
  60 วัน -27.09 -26.71 -24.80
  120 วัน -25.63 -35.96 -28.33
  YTD -25.25 -31.45 -26.07
  P/E (X) 34.56 13.95 18.22
  P/BV (X) 2.39 1.87 2.06
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09 0.42 0.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 3,693,859,400 49.79
  2. นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 309,592,726 4.17
  3. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 232,400,000 3.13
  4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 216,355,253 2.92
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 163,719,700 2.21
  6. CPYI CLT A/C 0090029-1001 139,983,900 1.89
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,674,564 1.80
  8. นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย 71,468,605 0.96
  9. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 70,864,080 0.96
  10. นาย ประคิน ศรีเจริญ 69,745,151 0.94

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. น.ส. โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. น.ส. นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการ
  5. นาย เฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการ
  6. นาง อารีวรรณ รุ่นประพันธ์ กรรมการ
  7. พล.ต.ต. วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. ดร. พนารัตน์ ปานมณี กรรมการอิสระ
  11. นาย ธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 7,418.62  7,418.62  6,358.78 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 21,959.12  29,377.74  35,927.08 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.96  3.96  4.84 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.24  1.24  1.45 
  P/BV (X) 2.39  3.20  3.89 
  P/E (X) 34.56  49.12  63.94 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 14.45  95.48  49.43 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 50.51  124.96  77.12 
  Beta 1.29  0.99  0.98 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -25.25  -18.23  25.56 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.52  0.87  0.92 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.53  0.43  0.59 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2560 0.045 บาท - เงินปันผล
  - 6.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  - 0.04 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 5.00 : 1.00 หุ้น 25 พ.ค. 2559 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.0625 บาท 25 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 1,048.23 2,468.24 3,570.79 1,508.78
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,182.39 943.81 1,091.65 718.90
  สินค้าคงเหลือ 403.77 402.34 365.11 308.85
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,386.17 6,637.80 6,174.81 2,605.48
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 18,125.00 13,604.87 7,646.25 913.20
  รวมสินทรัพย์ 30,377.02 25,662.15 18,815.26 7,259.20
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,231.93 3,980.80 3,875.61 2,109.95
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 712.12 715.42 667.76 346.35
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 924.72 841.21 54.27 165.18
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,466.47 6,821.46 6,371.82 3,432.89
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 14,107.89 9,091.43 3,853.21 466.62
  รวมหนี้สิน 20,574.36 15,912.90 10,225.03 3,899.50
  ทุนจดทะเบียน 1,982.97 1,699.69 1,374.91 880.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,854.66 1,589.69 1,283.25 879.99
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,179.47 5,179.22 4,272.86 425.12
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 93.62 93.62 93.62 93.59
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,439.43 2,335.59 2,394.01 1,958.42
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,204.55 9,107.96 8,063.38 3,357.12
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 598.10 641.29 526.84 2.57
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 4,346.59 3,119.94 4,448.36 2,976.55
  รายได้อื่น 508.69 246.89 142.33 85.00
  รวมรายได้ 5,124.55 3,638.65 4,870.70 3,330.83
  ต้นทุนขาย 3,061.37 2,094.22 3,425.24 2,253.46
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 713.10 533.55 521.03 336.74
  รวมค่าใช้จ่าย 3,774.48 2,652.10 3,946.27 2,648.59
  EBITDA 1,820.49 1,255.21 960.74 708.59
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 470.42 268.66 36.31 26.35
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,350.07 986.55 924.43 682.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 635.36 537.72 685.14 545.27
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.08 0.59 0.62
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 929.80 1,166.27 40.41 313.76
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4,734.67 -8,983.43 -7,110.65 -792.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,396.56 6,788.73 9,133.91 1,762.62
  เงินสดสุทธิ -1,408.30 -1,028.43 2,063.66 1,283.89
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.83 0.97 0.97
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.94 6.26 12.00
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.82 4.44 7.09
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.24 1.75 1.27
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.18 0.16 0.37
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.57 32.88 23.00
  EBIT Margin (%) 26.35 27.11 18.98
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.40 14.78 14.07

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  11 พ.ค. 2560 XD 1,059,789,554 7,418,565,405 0.25
  23 พ.ค. 2559 XD 1,059,794,767 6,358,775,851 0.25
  19 ก.พ. 2559 PP 41,500,000 1,324,745,216 1.00
  18 ก.ย. 2558 XR 183,320,745 1,283,245,216 1.00
  06 พ.ค. 2558 XD 219,934,206 1,099,924,471 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 39.32 -29.86 49.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 46.18 -38.86 52.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 40.84 -25.30 46.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 42.32 -32.79 49.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 18.16 -21.52 25.65

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.09 3.07 4.91
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 89.27 119.06 74.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.60 5.46 10.16
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 48.06 66.88 35.91
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.29 3.03 6.76
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 85.10 120.54 54.03
  วงจรเงินสด (วัน) 52.23 65.41 56.16


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 22 ก.ย. 2557 - 31 ต.ค. 2557
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น