สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
50.75 52.75 / 31.00 92.02 6.68 11,733.15 595,457.36 840,509.53 12,917.26 46.49
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ม.ค. 2565 17:00   การลงนามบันทึกความร่วมมือในการร่วมลงทุนธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย
16 ธ.ค. 2564 17:53   การจัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี1 จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
16 ธ.ค. 2564 17:53   การจัดตั้งบริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจดิจิทัล
15 ธ.ค. 2564 13:20   แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเรื่องการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 5,300 เมกะวัตต์ ของบริษัทฯ
26 พ.ย. 2564 12:30   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และการร่วมทุนในธุรกิจไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2080-4499
เบอร์โทรสาร 0-2080-4455
URL www.gulf.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/2011 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/12/2560
ราคา IPO (บาท) 45.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 16/04/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2564 06 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.23% 48,132 26.71% 13,631
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 36.92% (ณ วันที่ 19/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.57% (ณ วันที่ 19/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.53 2.50 3.78
  20 วัน 18.02 12.60 16.85
  60 วัน 19.41 15.36 17.41
  120 วัน 53.79 37.51 44.31
  YTD 10.93 7.91 10.89
  P/E (X) 92.02 16.61 20.83
  P/BV (X) 6.68 1.64 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.39 0.74 1.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี 4,171,077,797 35.55
  2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,473,809,119 12.56
  3. GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED 1,160,431,363 9.89
  4. GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD. 877,250,502 7.48
  5. บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 551,729,877 4.70
  6. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 364,710,545 3.11
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 329,932,699 2.81
  8. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 220,000,000 1.88
  9. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 148,539,022 1.27
  10. ASIAN DEVELOPMENT BANK-SNA CUSTODY 144,000,000 1.23

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิเศษ จูภิบาล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาง พรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย บุญชัย ถิราติ กรรมการ
  5. น.ส. ยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ
  6. นาง โชติกุล สุขภิรมย์เกษม กรรมการ
  7. นาย เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สันติ บุญประคับ กรรมการอิสระ
  9. นาง รวีพร คูหิรัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สมหมาย ภาษี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 11,733.15  11,733.15  11,733.15 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 595,457.36  536,791.61  401,860.39 
  ราคา (บาท/หุ้น) 50.75  45.75  34.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.60  7.60  4.98 
  P/BV (X) 6.68  6.02  6.88 
  P/E (X) 92.02  82.95  120.22 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.35  56.39  84.55 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2,575.52  1,046.13  1,568.21 
  Beta 0.93  1.00  1.08 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 10.93  33.58  4.34 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.75  0.83  0.69 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.69  0.69  0.83 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.38 บาท 28 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.30 บาท 28 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.20 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,982.13 18,850.88 15,902.24 14,389.80 16,698.46
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 9,338.61 6,621.68 6,336.88 5,205.16 3,516.09
  สินค้าคงเหลือ 1,057.60 247.36 331.02 156.88 49.69
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 36,755.27 30,602.42 30,354.37 22,416.88 25,865.55
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 133,306.81 123,730.57 129,718.34 80,960.73 67,664.24
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 318,432.46 191,379.35 215,226.14 111,860.67 97,803.10
  รวมสินทรัพย์ 355,187.73 221,981.77 245,580.51 134,277.54 123,668.66
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 8,427.03 5,000.00 11,500.00 68.00 880.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 11,985.52 4,369.49 9,550.16 5,096.76 7,184.28
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 8,172.98 5,762.95 6,786.72 2,821.24 8,444.28
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 29,602.33 16,567.77 29,642.63 9,808.95 18,408.29
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 226,201.82 139,708.78 143,858.06 75,428.65 60,472.12
  รวมหนี้สิน 255,804.15 156,276.55 173,500.69 85,237.60 78,880.41
  ทุนจดทะเบียน 11,733.15 11,733.15 11,733.15 10,666.50 10,666.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 11,733.15 11,733.15 11,733.15 10,666.50 10,666.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 51,822.14 51,822.14 51,822.14 20,889.30 20,889.30
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 8,013.72 6,124.45 7,967.85 6,488.09 4,172.72
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 17,584.42 -11,235.76 -7,496.00 383.22 808.43
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 1,173.51 1,173.51 1,173.51 1,173.51 808.43
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 89,153.43 58,443.98 64,027.15 38,427.11 36,536.94
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 10,230.14 7,261.24 8,052.67 10,612.84 8,251.30
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 32,180.01 23,517.68 32,827.13 30,039.67 17,181.12
  รายได้อื่น 4.23 18.31 19.86 14.27 9.43
  รวมรายได้ 34,665.84 24,040.17 33,370.44 30,343.36 17,479.01
  ต้นทุน 23,497.94 17,759.36 23,702.24 22,791.05 12,680.75
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,604.96 1,201.56 2,079.91 1,713.10 1,489.59
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 25,102.91 18,960.93 25,782.15 24,504.15 14,170.35
  EBITDA 12,917.26 8,184.17 13,347.99 12,482.05 7,450.54
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3,716.98 2,210.55 3,431.38 2,433.92 1,391.66
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 9,200.27 5,973.62 9,916.60 10,048.13 6,058.89
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,626.87 2,437.94 4,282.11 4,886.56 3,028.13
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.23 0.39 2.29 1.42
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 10,104.44 6,652.19 10,578.78 8,048.44 2,401.68
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -69,744.03 -53,580.83 -70,410.16 -12,572.65 -16,143.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 64,706.06 51,388.33 63,100.59 2,220.54 10,218.25
  เงินสดสุทธิ 5,066.47 4,459.69 3,269.20 -2,303.67 -3,523.89
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.24 1.85 1.02 2.29
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.77 6.95 8.36 13.04
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.55 4.66 5.22 7.79
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.57 2.38 2.41 1.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.15 0.18 0.18 0.24
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.98 24.49 27.80 24.13
  EBIT Margin (%) 26.54 24.85 29.72 33.11
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.30 14.18 18.41 23.62

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 ก.ย. 2563 XR 1,066,649,998 11,733,149,998 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 36.83 6.72 9.28 74.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 32.31 6.26 4.00 79.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 44.20 7.85 9.98 73.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 32.39 5.94 5.22 72.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 89.79 -38.77 -12.37 61.37

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.69 5.18 5.69 6.89
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.17 70.45 64.17 52.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 45.12 124.62 97.16 220.66
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 8.09 2.93 3.76 1.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.17 5.43 3.24 3.71
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 87.63 67.17 112.78 98.34
  วงจรเงินสด (วัน) -15.38 6.20 -44.85 -43.70


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้