สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
138.50 139.50 / 66.50 63.48 8.04 10,666.50 295,462.05 373,088.53 6,490.31 34.53
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2562 18:56   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 18:10   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 18:09   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
30 ก.ค. 2562 12:32   การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 ในประเทศเวียดนาม จาก 49% เป็น 90%
23 ก.ค. 2562 18:13   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2080-4499
เบอร์โทรสาร 0-2080-4455
URL www.gulf.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/2011 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/12/2560
ราคา IPO (บาท) 45.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด (GVTP) เป็นบริษัทแกน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.86% 10,625 27.42% 16,817
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 38.70% (ณ วันที่ 23/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.51% (ณ วันที่ 23/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 12.15 10.96 11.11
  20 วัน 9.06 17.27 14.23
  60 วัน 41.33 39.34 38.16
  120 วัน 50.14 54.38 51.28
  YTD 69.94 61.22 61.39
  P/E (X) 63.48 16.00 18.73
  P/BV (X) 8.04 1.67 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.64 0.35 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี 755,999,994 35.44
  2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 255,302,002 11.97
  3. GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED 223,515,000 10.48
  4. GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD. 159,000,002 7.45
  5. บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 100,000,002 4.69
  6. ASIAN DEVELOPMENT BANK 64,000,000 3.00
  7. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 59,003,100 2.77
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 56,982,034 2.67
  9. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 47,500,000 2.23
  10. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) 40,000,000 1.88

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิเศษ จูภิบาล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง พรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย บุญชัย ถิราติ กรรมการ
  5. น.ส. ยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ
  6. นาง โชติกุล สุขภิรมย์เกษม กรรมการ
  7. นาย เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วินิจ แตงน้อย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สันติ บุญประคับ กรรมการอิสระ
  10. นาง รวีพร คูหิรัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สมหมาย ภาษี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,133.30  2,133.30  2,133.30 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 295,462.05  173,863.95  138,664.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 138.50  81.50  65.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 17.24  16.96  N/A 
  P/BV (X) 8.04  4.80 
  P/E (X) 63.48  50.30  59.53 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 55.89  100.37  40.06 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 804.71  628.19  2,765.81 
  Beta 1.25  1.41 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 69.94  25.38  44.44 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.87  0.49  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.55  0.25 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.20 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.40 บาท 14 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 14,791.11 14,741.81 16,698.46 20,222.17 2,765.57
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 4,883.17 2,684.59 3,516.09 1,659.75 35.91
  สินค้าคงเหลือ 102.66 7.86 49.69 0.85 -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 23,807.93 23,229.71 25,865.55 24,943.80 4,329.45
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 74,309.42 58,287.15 67,664.24 50,547.13 29,912.93
  รวมสินทรัพย์ 129,185.66 106,829.28 123,668.66 100,651.94 59,815.60
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - 880.00 572.00 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,148.09 1,179.71 1,680.25 797.01 -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,709.20 1,703.65 8,444.28 2,460.25 9,240.84
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,135.37 8,688.47 18,408.29 7,046.96 12,007.01
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 73,347.63 56,358.22 60,472.12 54,256.73 44,026.20
  รวมหนี้สิน 82,483.00 65,046.69 78,880.41 61,303.69 56,033.21
  ทุนจดทะเบียน 10,666.50 10,666.50 10,666.50 10,666.50 3,100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 10,666.50 10,666.50 10,666.50 10,666.50 2,795.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 20,889.30 20,889.30 20,889.30 20,889.30 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 1,173.51 1,173.51 808.43 1,073.33 1,163.36
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,508.85 2,437.94 4,172.72 2,021.55 -1,409.18
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 36,768.07 34,831.30 36,536.94 34,564.81 2,321.06
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9,934.59 6,951.29 8,251.30 4,783.44 1,461.33
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 13,698.15 7,455.06 17,181.12 4,350.44 240.99
  รายได้อื่น 935.83 168.04 432.65 1,191.84 149.11
  รวมรายได้ 16,591.23 8,864.14 20,229.23 9,523.94 1,826.67
  ต้นทุนขาย 10,404.20 5,512.33 12,680.75 3,286.25 235.06
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 749.57 628.09 1,489.59 957.39 593.66
  รวมค่าใช้จ่าย 11,181.30 6,350.91 14,170.35 4,243.63 860.74
  EBITDA 6,490.31 3,136.29 7,450.54 5,650.81 970.46
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,080.38 623.07 1,391.66 370.50 4.53
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 5,409.93 2,513.22 6,058.89 5,280.31 965.93
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,896.02 1,269.71 3,028.13 3,451.42 417.56
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.36 0.60 1.42 3.18 1.59
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,465.05 818.42 2,401.68 -716.65 -1,152.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8,560.23 -7,227.39 -16,143.82 -16,426.20 -34,738.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,191.79 926.57 10,218.25 34,601.49 37,183.00
  เงินสดสุทธิ -1,903.38 -5,482.40 -3,523.89 17,458.65 1,291.39
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.61 2.67 1.41 3.54
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.00 8.64 8.52 18.71
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.59 4.84 5.40 6.58
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.24 1.87 2.16 1.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.13 0.18 0.12
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.05 26.06 26.19 24.46
  EBIT Margin (%) 32.61 28.35 29.95 55.44
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.46 14.32 14.97 36.24

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 83.74 N/A 294.93 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 88.74 N/A 285.87 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 87.17 N/A 112.40 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 76.06 N/A 233.92 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 128.09 N/A -12.26 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.19 3.59 6.64 5.13
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 58.96 101.56 54.98 71.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 318.00 912.27 501.78 7,694.87
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1.15 0.40 0.73 0.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.56 6.08 10.24 8.25
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 34.56 60.06 35.65 44.26
  วงจรเงินสด (วัน) 25.55 41.90 20.05 26.92


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น