สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GTB บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.69 0.83 / 0.46 11.51 0.91 240.00 662.40 907.04 66.97 8.39
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ธ.ค. 2563 08:36   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564 ของบริษัท
08 ธ.ค. 2563 18:58   บริษัทได้รับคำสั่งซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อน้ำขนาด 100 TPH
10 พ.ย. 2563 18:33   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พ.ย. 2563 18:32   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 18:31   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2366-0400
เบอร์โทรสาร 0-2366-0399
URL http://www.getabecboiler.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/7/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/03/2559
ราคา IPO (บาท) 1.15 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) และระบบเผาไหม้ (Combustion System) และเป็นผู้ให้บริการงานต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ระบบเผาไหม้ และวิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อย่างครบวงจร โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ (1) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อไฟ เครื่องกำเนิดไอน้ำจากความร้อนทิ้ง และเครื่องทำน้ำมันร้อน และ (2) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลิขสิทธิ์การออกแบบจากเจ้าของเทคโนโลยี ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวล และเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อน้ำ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 เม.ย. 2563 21 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.75% 1,743 24.64% 2,018
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.21% (ณ วันที่ 19/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -2.92 -2.14
  20 วัน -5.48 -10.75 -9.78
  60 วัน -4.17 -20.09 -18.24
  120 วัน 16.95 -4.51 -0.32
  YTD - -5.67 -5.19
  P/E (X) 11.51 29.27 77.89
  P/BV (X) 0.91 1.45 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.59 0.38

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ 575,999,800 60.00
  2. นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์ 144,000,000 15.00
  3. นาย ตรีพันธ์ คณิตทรัพย์ 10,900,000 1.14
  4. นาง สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม 10,106,900 1.05
  5. นาย เฉลิมเกียรติ ทิพย์วรรณงาม 6,870,000 0.72
  6. น.ส. ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์ 5,800,000 0.60

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท
  3. น.ส. สุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ กรรมการ
  4. นาง หรรษา บดีพัฒน์ กรรมการ
  5. นาย ฉลาด ณ ระนอง กรรมการ
  6. นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย กมล ตรรกบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 960.00  960.00  960.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 662.40  662.40  681.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.69  0.69  0.71 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.76  0.76  0.75 
  P/BV (X) 0.91  0.91  0.95 
  P/E (X) 11.51  11.51  9.22 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.65  30.37  19.50 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.36  0.79  0.51 
  Beta 0.89  0.91  0.87 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -2.82  22.41 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.25  7.25  1.46 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.83  0.83  0.14 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและการจัดสรรสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.05 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.0104 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.033 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 42.47 58.56 185.66 109.66 177.68
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 200.49 190.42 162.62 162.90 171.19
  สินค้าคงเหลือ 102.02 268.09 108.79 93.93 114.88
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 590.08 659.77 725.92 524.32 742.04
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 255.77 261.83 259.55 222.47 217.84
  รวมสินทรัพย์ 1,015.28 1,054.72 1,127.77 855.89 1,051.59
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 5.56 39.57 26.33 95.82
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 167.25 255.50 234.53 161.76 246.26
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.66 2.10 1.86 5.68 10.28
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 185.73 279.52 328.93 208.60 382.52
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 101.38 55.41 51.55 39.18 33.96
  รวมหนี้สิน 287.10 334.92 380.47 247.78 416.48
  ทุนจดทะเบียน 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 203.36 203.36 203.36 203.36 203.36
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 19.39 19.39 19.39 19.39 19.39
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 199.22 189.51 217.01 144.43 173.26
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 728.18 719.79 747.30 608.11 635.11
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 858.67 849.44 1,396.75 1,003.88 1,362.51
  รายได้อื่น 5.35 11.86 12.68 14.86 7.45
  รวมรายได้ 864.47 861.31 1,409.43 1,018.74 1,369.96
  ต้นทุนขาย 720.27 697.13 1,167.84 895.55 1,169.83
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 102.81 97.99 141.40 115.86 143.13
  รวมค่าใช้จ่าย 823.08 795.13 1,309.48 1,011.42 1,312.96
  EBITDA 66.97 87.55 128.69 35.34 82.24
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 25.59 21.37 28.74 28.02 25.23
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 41.38 66.18 99.95 7.32 57.01
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 30.06 55.02 82.53 0.73 43.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.06 0.09 0.00 0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -11.60 -1.38 101.65 76.80 -29.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -34.78 -6.07 -10.12 -29.97 -77.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -95.48 -43.04 -14.93 -114.83 10.74
  เงินสดสุทธิ -141.87 -50.50 76.60 -68.00 -96.50
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.18 2.36 2.21 2.51
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.95 11.33 12.18 0.12
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.26 9.24 10.08 0.77
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39 0.47 0.51 0.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.36 1.20 1.42 1.07
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.12 17.93 16.39 10.79
  EBIT Margin (%) 4.79 7.68 7.09 0.72
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.48 6.39 5.86 0.07

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 1.09 12.66 39.14 -26.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 3.32 0.42 30.40 -23.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 0.37 12.80 38.35 -25.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 3.52 2.45 29.47 -22.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -45.37 N/A 11,181.60 -98.31

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.19 6.86 8.58 6.01
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 50.74 53.23 42.53 60.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.44 4.97 11.52 8.58
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 56.71 73.44 31.68 42.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.63 4.55 5.89 4.39
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 64.78 80.18 61.93 83.15
  วงจรเงินสด (วัน) 42.68 46.49 12.28 20.14


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น