สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GSC บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   *
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.81 2.14 / 0.56 N/A 2.03 125.00 452.50 482.43 -1.92 -251.01
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 เม.ย. 2564 20:14   ชี้แจง Trading Alerl List
09 เม.ย. 2564 17:41   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
09 เม.ย. 2564 17:03   Trading Alert List Information
29 มี.ค. 2564 20:09   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ บริษัทฯ
26 มี.ค. 2564 20:20   แจ้งเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2793-3999
เบอร์โทรสาร 0-2793-3944
URL www.gsc-servicecenter.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/6/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/03/2562
ราคา IPO (บาท) 1.70 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล และธุรกิจติดตามและทวงถามหนี้

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 มี.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.00% 891 34.17% 1,598
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 12/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.93% (ณ วันที่ 12/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 5.23 11.42 10.60
  20 วัน 52.10 42.02 37.63
  60 วัน 61.61 30.58 24.90
  120 วัน 35.07 1.60 -2.52
  YTD 57.39 23.27 17.85
  P/E (X) N/A 71.54 90.10
  P/BV (X) 2.03 3.12 2.27
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.61 0.37 0.84

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ประยูร อัสสกาญจน์ 128,000,000 51.20
  2. นาย วิสุทธิ์ นัชชาธน 12,510,100 5.00
  3. นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 12,002,376 4.80
  4. น.ส. อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 10,000,000 4.00
  5. นาง ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร 10,000,000 4.00
  6. นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล 8,655,000 3.46
  7. นาย อนุรักษ์ บุญแสวง 6,268,000 2.51
  8. น.ส. ณิชชานัทธิ์ เกสร์ชัยมงคล 5,417,000 2.17
  9. นาย สมเกียรติ กวางทอง 4,108,100 1.64
  10. น.ส. อโนชา เอื้อวัฒนสกุล 2,656,000 1.06

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประยูร อัสสกาญจน์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย พลาคม ชัยกิตติศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นางสาว สุดาภรณ์ กลิ่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ
  4. นาย เดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สมชาย แสงชมภูเพ็ญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  12 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 250.00  250.00  250.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 452.50  287.50  192.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.81  1.15  0.77 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.89  0.91  0.93 
  P/BV (X) 2.03  1.26  0.83 
  P/E (X) N/A  N/A  11.46 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 79.23  171.27  379.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.01  1.97  8.46 
  Beta 0.95  1.24  0.63 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 57.39  49.35  -54.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  3.13  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.59 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.036 บาท 03 ก.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย บุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  นางสาว รุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  นางสาว ปิยนุช เกษมศุภกร/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.51 4.38 2.60
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 13.06 23.65 32.95
  สินค้าคงเหลือ - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 196.27 227.98 92.63
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10.94 6.13 7.15
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 61.14 20.36 9.49
  รวมสินทรัพย์ 257.41 248.33 102.12
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ - 0.01 0.01
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 6.92 11.74 13.71
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 27.53 4.55 2.99
  รวมหนี้สิน 34.44 16.29 16.69
  ทุนจดทะเบียน 125.00 125.00 125.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 125.00 125.00 80.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 102.49 102.49 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -4.53 4.55 5.42
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 222.96 232.04 85.42
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 102.41 143.09 153.89
  รายได้อื่น 0.44 0.70 1.39
  รวมรายได้ 102.85 146.64 155.28
  ต้นทุน 72.53 98.00 103.25
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 39.72 26.24 33.21
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 112.26 133.66 136.45
  EBITDA -1.92 17.75 22.33
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 6.52 3.80 3.50
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -8.44 13.95 18.83
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -8.07 12.30 13.93
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 0.05 0.09
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -9.99 9.92 27.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 13.03 -142.17 -9.30
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2.91 134.03 -20.64
  เงินสดสุทธิ 0.13 1.78 -2.77
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 28.38 19.42
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.55 7.75
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.34 7.96
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 0.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.41 0.84
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.17 31.51
  EBIT Margin (%) -8.21 9.51
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -7.84 8.39

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -28.43 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -25.99 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -29.86 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -16.02 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.58 5.06
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.43 72.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 20,723.43 12,794.39
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 0.02 0.03
  วงจรเงินสด (วัน) 65.42 72.17


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 09 เม.ย. 2564
  Cash Balance 12 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
    * บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข่าวดังกล่าวประกอบด้วย
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น